بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Akbar Shahsavand


موارد یافت شده: 87

1 - Clean hydrogen energy production via purification of hydrogen sulfide thermolysis products employing supersonic separator (چکیده)
2 - Modeling and Optimization of Different Acid Gas Enrichment Structures via Coupling of Response Surface Method with Genetic Algorithm (چکیده)
3 - شبیه سازی و بهینه سازی واحد شیرین سازی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با استفاده از مدل های جایگزین (چکیده)
4 - Dynamic simulation and experimental performance of an adsorbed natural gas system under variable charging conditions (چکیده)
5 - بهینه سازی فرآیند غنی سازی گاز اسیدی در ساختار فشار بالای برج غنی ساز (چکیده)
6 - بهینه سازی فرآیند غنی سازی گاز اسیدی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (چکیده)
7 - Investigating the Effects of Inlet Conditions and Nozzle Geometry on the Performance of Supersonic Separator Used for Natural Gas Dehumidification (چکیده)
8 - Comparative Study between Regression and Soft Computing Models to Maximize the Methane Storage Capacity of Anthracite-Based Adsorbents (چکیده)
9 - Experimental and simulation study of the effect of surface functional groups decoration on CH4 and H2 storage capacity of microporous carbons (چکیده)
10 - Superior performance of modified pitch-based adsorbents for cyclic methane storage (چکیده)
11 - محاسبه زمان سقوط توده سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه ها (چکیده)
12 - مدلسازی و شبیه سازی فرایند سقوط سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه های گاز طبیعی (چکیده)
13 - A comprehensive study on methane storage capacity of anthracites based activated carbons; a compromise between BET surface area and bulk density (چکیده)
14 - Application of Population Balance Theory for Dynamic Modeling of Methane and Ethane Hydrate Formation Processes (چکیده)
15 - A Reliable Approach for Terminating the GA Optimization Method (چکیده)
16 - An Innovative Approach For Molecular Simulation Of Nano- Structured Adsorption Isotherms Via Ant Colony Method (چکیده)
17 - Optimal operation of refrigeration oriented supersonic separators for natural gas dehydration via heterogeneous condensation (چکیده)
18 - Numerical investigation of water droplets trajectories during natural gas dehydration inside supersonic separator (چکیده)
19 - بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش کیفیت گاز شیرین تولیدی در پالایشگاه خانگیران با استفاده از حلال فعال شده حاوی پیپرازین (چکیده)
20 - شبیه سازی احداث واحد پیشنهادی غنی سازی گاز اسیدی پالایشگاه خانگیران با هدف کاهش انتشار هیدروژن سولفید به اتمسفر و بهبود راندمان گوگرد تولیدی (چکیده)
21 - Reliable prediction of adsorption isotherms via genetic algorithm molecular simulation (چکیده)
22 - Maximization of energy recovery inside supersonic separator in the presence of condensation and normal shock wave (چکیده)
23 - شبیه سازی کوره واحد بازیافت گوگرد به روش راکتور گیبس اصلاح شده (چکیده)
24 - Predictions of wet natural gases condensation rates via multi-component and multi-phase simulation of supersonic separators (چکیده)
25 - Microwave-Assisted Oxidative Desulfurization of Sour Natural Gas Condensate via Combination of Sulfuric and Nitric Acids (چکیده)
26 - Reliable estimation of adsorption isotherm parameters using adequate pore size distribution (چکیده)
27 - روش های سنتز و کاربردهای شبکه های آلی- فلزی (MOFs) (چکیده)
28 - Reliable estimation of optimal sulfinol concentration in gas treatment unit via novel stabilized MLP and regularization network (چکیده)
29 - A Theoretical Mass Transfer Approach For Prediction of Droplets Growth Inside Supersonic Laval Nozzle (چکیده)
30 - مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای انتقال جرم و حرارت همزمان در جابه جایی اجباری (چکیده)
31 - ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع تنگناهای عملیاتی موجود درواحدهای بازیافت گوگرد درپالایشگاه های گاز داخل کشور (چکیده)
32 - کاهش پیامدهای زیست محیطی دفع پسماندهای صنعتی به واسطه افزودن پسماندهای جامد پالایشگاه های گاز به مواد خام کارخانجات سیمان (چکیده)
33 - مقایسه نتایج حاصل از شبکه های عصبی RBF و MLP در پیش بینی نتایج حاصل از همزمانی پدیده های انتقال جرم و انتقال حرارت (چکیده)
34 - بررسی تجربی و مدل سازی انتقال جرم و انتقال حرارت همزمان در کانال افقی همراه با اثرات دیواره (چکیده)
35 - Analysis of supersonic separators geometry using generalized radial basis function (GRBF) artificial neural networks (چکیده)
36 - Experimental study and techno-economical evaluation of Khangiran sour natural gas condensate desulfurization process (چکیده)
37 - Reliable prediction of condensation rates for purification of natural gas via supersonic separators (چکیده)
38 - شبیه سازی انتقال جرم و حرارت همزمان در جابجایی اجباری همراه با میعان (چکیده)
39 - مدلسازی و شبیه سازی پدیده های انتقال جرم و حرارت همزمان در فرآیندهای میعان، تبخیر، جذب ودفع (چکیده)
40 - High Pressure Methane Adsorption on a Series of MOF-74: Molecular Simulation Study (چکیده)
41 - پیش بینی انتشار دی اکسید گوگرد در محیط زیست از طریق شبیه سازی عددی (چکیده)
42 - بررسی و شبیه سازی واحد گاززدایی از گوگرد مذاب (چکیده)
43 - ساختارهای فلزی آلی (MOF) و کوالانسی آلی (COF) : مروری بر جذب متان، هیدروژن و دی اکسید کربن (چکیده)
44 - Robust PSD determination of micro and meso-pore adsorbents via novel modified U curve method (چکیده)
45 - Application of artificial neural networks for simulation of experimental CO2 absorption data in a packed column (چکیده)
46 - Reliable prediction of pore size distribution for nano-sized adsorbents with minimum information requirements (چکیده)
47 - تخلیه مایع باقیمانده از یک بستر پر شده (چکیده)
48 - Modeling and simulation of adsorption bed in pressure swing adsorption process (چکیده)
49 - A Novel Method for Predicting the Optimum Width of the Isotropic Gaussian Regularization Networks (چکیده)
50 - بررسی اثرات سناریوهای مختلف سرد سازی بر عملکرد واحدهای شیرین سازی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد با استفاده از شبیه سازی توسط نرم افزارهای HYSYS و Aspen (چکیده)
51 - محاسبه زمان سقوط توده سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه (چکیده)
52 - شبیه سازی فرایند استریلیزاسیون حرارتی پیوسته مواد غذایی (چکیده)
53 - شبیه سازی اکسترودر تک ماردون و مقایسه آن با نتایج حاصل از نرم افزار FLUENT (چکیده)
54 - بررسی ترکیب و کاربردهای پسماندهای میکروکریستالی واحد تصفیه آب نیروگاه بخار مشهد (چکیده)
55 - بررسی روش های جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی پالایشگاه فجر (چکیده)
56 - مدل سازی و شبیه سازی فرآیند سقوط سیال ضدخوردگی تزریق شده به چاه های گاز طبیعی (چکیده)
57 - نقش نانوتکنولوژی در توسعه و فرهنگ زیست محیطی (چکیده)
58 - تعیین مشخصات کربن های فعال ساخته شده از مواد خام مختلف بر اساس توزیع حجم روزنه ها (چکیده)
59 - کاربردهای شناخته شده نانوتکنولوژی در محیط زیست (چکیده)
60 - Modeling and simulation of BTX removal process from acid gas (چکیده)
61 - مدلسازی و شبیه سازی حذف ترکیبات BTX از گازهای اسیدی پالایشگاه های گاز (چکیده)
62 - Non Isentropic Performance of Supersonic Separators (چکیده)
63 - The Importance of Novel SRU Techniques on Alleviation of the Environmental issues in Iranian Oil and Gas refining Industries (چکیده)
64 - Direct pore size distribution estimation of heterogeneous nano-structured solid adsorbents from condensation data: Condensation with no prior adsorption (چکیده)
65 - شبیه سازی داده های آزمایشگاهی مربوط به جذب دی اکسید کربن از هوا باحلال سود به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
66 - بررسی سناریوهای مختلف برای افزایش ظرفیت واحد های نم زدایی گاز طبیعی (چکیده)
67 - شبیه سازی جدا کننده پیشرفته مافوق صوت برای تنظیم نقطه آب و شبنم هطدروکربن سیالات واقعی (چکیده)
68 - Simulation of Khangiran gas treating units for various cooling scenarios (چکیده)
69 - Prediction of Energy and Pore Size Distributions Via Linear Regularization Theory (چکیده)
70 - Application of Neural Networks for Characterization of Porous Materials (چکیده)
71 - Investigating various cooling scenarios to increase the capacity of an Iranian natural gas treating unit (چکیده)
72 - A novel method for estimation of pore size distribution of heterogenous solid adsorbents (چکیده)
73 - Packed Column Simulation using Various Advanced Techniques (چکیده)
74 - Cooling Scenarios For Gas Treating Units (چکیده)
75 - شیوه های نوین بازیابی گوگرد در صنایع نفت و گاز (چکیده)
76 - An Optimal Radial Basis Function (RBF) Neural Network for Hyper-Surface Reconstruction (چکیده)
77 - Simulation of a Continuous Thermal Sterilization Process in the Presence of Solid Particles (چکیده)
78 - معرفی روغن معادل جایگزین برای ASTM-NO.1 (چکیده)
79 - تعیین رژیم جریانی در چاه های گاز شیرین منطقه خانگیران (چکیده)
80 - استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های نا همگن (چکیده)
81 - Neural networks modeling of hollow fiber membrane processes (چکیده)
82 - تخمین توزیعات انرژی و اندازه حفرات با استفاده از رگولاریزاسیون خطی (چکیده)
83 - اهمیت شیوه های نوین بازیابی گوگرد در تخفیف مسائل زیست محیطی صنایع نفت و گاز ایران (چکیده)
84 - استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذب‌های ناهمگن (چکیده)
85 - پیش بینی توزیع انرژی و روزنه ها در جاذب های ناهمگن با استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی (چکیده)
86 - Application of optimal RBF neural networks for optimization and characterization of porous materials (چکیده)
87 - استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های ناهمگن (چکیده)