بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Aliasghar Beheshti


موارد یافت شده: 52

1 - شناسایی شبکه بهینه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌ جستجوی ممنوع (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
2 - برآورد نفوذ خالص و سایر اجزای بیلان آبِ خاک براساس روش تورنت وایت متربا کد SWB_2، (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
3 - تحلیل تاب آوری جامع در شبکه های جمع آوری فاضالب شهری )مطالعه موردی: شهرک ولیعصر شهرستان تربت حیدریه( (چکیده)
4 - An open-source toolbox for investigating functional resilience in sewer networks based on global resilience analysis (چکیده)
5 - Effects of Different Geometric Parameters of Complex Bridge Piers on Maximum Scour Depth: Experimental Study (چکیده)
6 - مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب‌زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MODFLOW و MT3DMS (چکیده)
7 - Carbon Paste Modified Electrode as Powerful Sensor Approach Determination of Food Contaminants, Drug Ingredients, and Environmental Pollutants: A Review (چکیده)
8 - Discussion of “Estimation of Clear-Water Local Scour at Pile Groups Using Genetic Expression Programming and Multivariate Adaptive Regression Splines” by S. M. Bateni, H. R. Vosoughifar, B. Truce, and D. S. Jeng (چکیده)
9 - New stage-discharge relationship for cylindrical and semi-cylindrical edged sluice gates (چکیده)
10 - Influence of collars on reduction in scour depth at two piers in a tandem configuration (چکیده)
11 - The performance of collars on scour reduction at tandem piers aligned with different skew angles (چکیده)
12 - بررسی تأثیر زاویه قرارگیری دو پایه پل نسبت به جهت جریان بر روی عمق تعادل آبشستگی در جلو پایه ها (چکیده)
13 - مدل‌سازی جـریان یک بعـدی در آبیـاری جویـچه‌ای با حل عددی معادلات هیدرودینامیک کامل به روش Roe (چکیده)
14 - پایش خشکسالی هواشناسی بر مبنای متغیرهای مختلف آب و هوایی در شرق استان گلستان (چکیده)
15 - Investigation of local scour around tandem piers for different skew-angles (چکیده)
16 - Discussion of an integrated framework of extreme learning machines for predicting scour at pile groups in clear water condition by: I. Ebtehaj (چکیده)
17 - Evaluation of Harmony Search Optimization to Predict Local Scour Depth around Complex Bridge Piers (چکیده)
18 - Experimental Investigation of Clear-Water Local Scour of Compound Piers (چکیده)
19 - Experimental Study of Three-Dimensional Flow Field around a Complex Bridge Pier (چکیده)
20 - Estimation of Current-Induced Scour Depth around Pile Groups Using Neural Network and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (چکیده)
21 - Analysis of threshold and incipient conditions for sediment movement (چکیده)
22 - Experimental investigation of clear-water local scour at pile groups (چکیده)
23 - Nozzle Filter Modification for Water Pre-Treatment Technology In Water Treatment Plants (Case Study: Toroq Water Treatment Plant) (چکیده)
24 - Review of Waste Water Reuse with using a Combination Adsorption-Gel Resin Filtration as a Hybrid Process (چکیده)
25 - بررسی آزمایشگاهی مشخصات جریان در دریچه های کشویی با لبه استوانه ای و نیم استوانه ای (چکیده)
26 - Simultaneous analysis of phenylhydrazine, phenol, and hydroxylamine as three water pollutants using a voltammetric-amplified sensor with CoFe2O4 nanoparticle and 1-methyl-3-butylimidazolium bromide ionic liquid (چکیده)
27 - Prediction of current-induced local scour around complex piers: Review, revisit, and integration (چکیده)
28 - پیش¬بینی عمق آبشستگی در گروه پایه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر تابع پایه شعاعی و مدل سیستم استنتاج فازی (چکیده)
29 - تخمین عمق آبشستگی در گروه پایه ها به کمک روشهای رگرسیون و ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
30 - Scour hole depth prediction around pile groups: review, comparison of existing methods, and proposition of a new approach (چکیده)
31 - مطالعه عملکرد آستانه بر کاهش آبشستگی اطراف پایه پل در شرایط جریان سیلابی (چکیده)
32 - Numerical simulations of turbulent flow around side -by-side circular piles with different spacing ratios (چکیده)
33 - Vulnerability assessment of urban groundwater resources to Nitrate: The case study of Mashhad, Iran. (چکیده)
34 - مدلسازی فیزیکی سامانه جمع آوری جریان زیر سطحی از بستر رودخانه (چکیده)
35 - Discussion of “Neuro-fuzzy GMDH systems based evolutionary algorithms to predict ‎scour pile groups in clear water conditions” by M. Najafzadeh‎ (چکیده)
36 - بررسی آزمایشگاهی آبشستگی خاک حول پایه های مرکب پل (چکیده)
37 - Artificial Neural Network Modeling to Predict Complex Bridge Pier Scour Depth (چکیده)
38 - تئوری خودمانایی و ارائه روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای در جریان آزاد و مستغرق (چکیده)
39 - Scour Hole Influence on Turbulent Flow Field around Complex Bridge Piers (چکیده)
40 - بررسی روشهای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان نسبت به نیترات (چکیده)
41 - Local Scour Depth Estimation around Complex Bridge Pier (چکیده)
42 - بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد) (چکیده)
43 - بررسی کاهش آلودگی های متابولیتی ناشی از جلبکهای سبز-آبی با فرآیندهای امواج فراصوت، ایرلیفت و فیلتراسیون، مطالعه موردی : سد کارده (چکیده)
44 - تثبیت پایه پل و جلوگیری از تخریب آن با کنترل فرسایش (چکیده)
45 - تعیین رابطه دبی اشل در دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای (چکیده)
46 - تئوری خودمانایی و روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با لبه استوانه ای (چکیده)
47 - بررسی پارامترهای موثر بر آبشستگی موضعی پایه های مرکب پل ها (چکیده)
48 - منحنی تشخیص شرایط جریان برای دریچه کشویی با انتهای استوانه ای (چکیده)
49 - برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارائه شده براساس الگوهای آماری چند متغیره (چکیده)
50 - بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد قردانلو با استفاده از برنامه ریزی خطی (چکیده)
51 - ارائه روابط تجربی برای تخمین آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل با هندسه پیچیده (چکیده)
52 - Discussion of “Clear-Water Local Scour around Pile Groups in Shallow-Water Flow” (چکیده)