بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamzeh Soltanali


موارد یافت شده: 35

1 - Evaluating the critical success factors for maintenance management in agro-industries using multi-criteria decision-making techniques (چکیده)
2 - Improved GRU prediction of paper pulp press variables using different pre-processing methods (چکیده)
3 - شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت کارآمد نگهداری و تعمیرات در کشت و صنعتها بر پایه مطالعات تربی توسعه یافته (چکیده)
4 - An improved risk and reliability framework-based maintenance planning for food processing systems (چکیده)
5 - Sustainable Food Production: An Intelligent Fault Diagnosis Framework for Analyzing the Risk of Critical Processes (چکیده)
6 - Optimierung der Inspektionsintervalle für komplexe Geräte in der Automobilherstellung bei abhängigen Ausfällen (چکیده)
7 - An Integrated Fuzzy Fault Tree Model with Bayesian Network-Based Maintenance Optimization of Complex Equipment in Automotive Manufacturing (چکیده)
8 - A comparative study of statistical and soft computing techniques for reliability prediction of automotive manufacturing (چکیده)
9 - Measuring the production performance indicators for food processing industry (چکیده)
10 - Development of a risk-based maintenance decision making approach for automotive production line (چکیده)
11 - An improved fuzzy inference system-based risk analysis approach with application to automotive production line (چکیده)
12 - Operational reliability evaluation-based maintenance planning for automotive production line (چکیده)
13 - Sustainable production process: An application of reliability, availability, and maintainability methodologies in automotive manufacturing (چکیده)
14 - بررسی انتشار گاز گلخانه ای، مصرف انرژی و هزینه های تولید مرکبات: مطالعه موردی استان مازندران (چکیده)
15 - Improving the performance measurement using overall equipment effectiveness in an automotive industry (چکیده)
16 - پایش وضعیت موتور دیزلِ ماشینآلات معدن مبتنی بر آنالیز روغن با استفاده از روش تحلیل آماری (چکیده)
17 - امکان‌سنجی کاهش انتشارگازهای گلخانه‌ای در واحدهای تولیدی شیر با بکارگیری سامانه‌های بیوگاز (چکیده)
18 - Energy audit of Iranian kiwifruit production using intelligent systems (چکیده)
19 - مدیریت مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها در واحد صنعتی تولید شیر (چکیده)
20 - Possibility of early detection of bovine mastitis in dairy cows using thermal images processing (چکیده)
21 - ارزیابی ریسک مبتنی بر تکنیک حالات و اثرات شکست در سیستمهای تزریق سیال (چکیده)
22 - ارزیابی قابلیت اطمینانِ سیستمهای تولید در صنایع غذایی (چکیده)
23 - Integration of life cycle assessment and Cobb-Douglas modeling for the environmental assessment of kiwifruit in Iran (چکیده)
24 - Optimization of Energy Consumption in Milk Production Units through Integration of Data Envelopment Analysis Approach and Sensitivity Analysis (چکیده)
25 - طرح ریزی اصولی کارگاه در سیستمهای تولید کشت و صنعت (چکیده)
26 - Life Cycle Assessment modeling of milk production in Iran (چکیده)
27 - بررسی مخاطرات محیط زیستی تولید کیوی در استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (چکیده)
28 - کاربرد سامانه های تمیزکاری در ماشین های شیردوش برای افزایش کمی و کیفی تولید شیر (چکیده)
29 - ارزیابی گرمایش جهانی تولید شیر در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (چکیده)
30 - امکان سنجی کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید در واحدهای تولید شیر با بکارگیری سامانه های بیوگاز (چکیده)
31 - مدلسازی روند انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (مطالعه موردی: استان گیلان) (چکیده)
32 - بهینه سازی انرژی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر راهکارهای نوین (چکیده)
33 - فناوری های نوینِ تشخیص بیماری ورم پستان دام (چکیده)
34 - اهمیت سیستم های شیردوشی اتوماتیک(رباتیک) در تندرستی و رفاه دام (چکیده)
35 - حلیل انتشار گازهای گلخانه ای نهاده های مصرف در یک واحد پرورش گاو شیری (چکیده)