بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Abootorabi Zarchi


موارد یافت شده: 83

1 - Intelligent Efficient Control for Brushless Doubly-Fed Induction Machines (چکیده)
2 - An Isolated High Boost Ratio DC-DC Converter With Very Low Input Current Ripples (چکیده)
3 - Direct Torque Control of Synchronous Reluctance Motor Using Feedback Linearization Including Saturation and Iron Losses (چکیده)
4 - Direct torque and flux regulation of synchronous reluctance motor drives based on input–output feedback linearization (چکیده)
5 - Adaptive Input–Output Feedback-Linearization-Based Torque Control of Synchronous Reluctance Motor Without Mechanical Sensor (چکیده)
6 - Robust Control of Encoderless Synchronous Reluctance Motor Drives Based on Adaptive Backstepping and Input-Output Feedback Linearization Techniques (چکیده)
7 - Eccentricity fault detection in synchronous reluctance machines (چکیده)
8 - A Novel Highly Efficient Torque-Sharing Algorithm for Dual Stator Winding Induction Machines for Various Speed Regions (چکیده)
9 - Optimal Design Parameter Determination for Brushless Doubly Fed Induction Machines (چکیده)
10 - High-Efficient Nonlinear Control for Brushless Doubly-Fed Induction Machines (چکیده)
11 - Online Adaptive Current Vector Adjustment for Deep Flux-Weakening Control of IPMSM (چکیده)
12 - Model‐based online efficiency control of induction motor drives based on nonlinear technique (چکیده)
13 - Maximum Torque Per Total Ampere Strategy for Vector-Controlled Brushless Doubly Fed Induction Machine Drive Taking Iron Loss Into Account (چکیده)
14 - بررسی تأثیر اجرای سازوکارهای بهره وری انرژی بر ظرفیت سنجی اقتصادی سیستم تأمین برق تجدیدپذیر برای ایستگاههای پایه مخابرات موبایل (چکیده)
15 - Ripple-Free Input Current Flyback Converter Using a Simple Passive Circuit (چکیده)
16 - Sensor-less Speed and Flux Control of Dual Stator Winding Induction Motors Based on Super Twisting Sliding Mode Control (چکیده)
17 - MTPA Strategy for Direct Torque Control of Brushless DC Motor Drive (چکیده)
18 - A Nonlinear Model for the Rapid Prediction of the Magnetic Field in Eccentric Synchronous Reluctance Machines (چکیده)
19 - Sensorless Vector Control of Induction Machines via Sliding Mode Control based Model Reference Adaptive System (چکیده)
20 - Online Maximum Torque per Flux for Direct Torque and Flux Control of IPMSM Drives (چکیده)
21 - A Passive Circuit to Cancel Input Pulsating Current of Flyback Converter (چکیده)
22 - A Stator Resistance Estimation Algorithm For Sensorless Dual Stator Winding Induction Machine Drive Using Model Reference Adaptive System (چکیده)
23 - Maximum Torque of IPMSM in Wide Speed Range Based on Current Angle Approach (چکیده)
24 - A Non-Linear Technique for MTPA-Based Induction Motor Drive Considering Iron Loss and Saturation Effects (چکیده)
25 - Sensorless Control of Dual Stator Winding Induction Machine Drive Using Sliding Mode Control Based Model Reference Adaptive System (چکیده)
26 - Generalized Analysis of Brushless Doubly Fed Induction Machine Taking Magnetic Saturation and Iron Loss Into Account (چکیده)
27 - Generalized Analysis of Brushless Doubly Fed Induction Machine Taking Magnetic Saturation and Iron Loss Into Account (چکیده)
28 - Iron Loss Modeling in Dual Stator Winding Induction Machines With Unequal Pole Pairs and Squirrel Cage Rotor (چکیده)
29 - Generalized Three-Winding Switched-Coupled-Inductor Impedance Networks With Highly Flexible Gain (چکیده)
30 - Optimal Design of a Dual Stator Winding Induction Motor With Minimum Rate Reduction Level (چکیده)
31 - Modeling and Dynamic Performance Analysis of Brushless Doubly Fed Induction Machine Considering Iron Loss (چکیده)
32 - Optimal Reference Frame Angle Approach for Air-Gap Flux Minimization in Dual Stator Winding Induction Machines (چکیده)
33 - Online maximum torque per ampere control for induction motor drives considering iron loss using input–output feedback linearisation (چکیده)
34 - Eccentricity fault detection in permanent magnet synchronous generators using stator voltage signature analysis (چکیده)
35 - Real-Time Maximum Torque per Ampere Control of Brushless DC Motor Drive With Minimum Torque Ripple (چکیده)
36 - Modified steady‐state modelling of brushless doubly‐fed induction generator taking core loss components into account (چکیده)
37 - State Estimation for Sensorless Control of BLDC Machine with Particle Filter Algorithm (چکیده)
38 - Robust Maximum Torque per Ampere Strategy for Permanent Magnet Synchronous Motor Based on PI-Sliding Mode Controller (چکیده)
39 - Deviation Control in Comparison with DTC and FOC for SynRM Drives (چکیده)
40 - Stator Flux Oriented Control of Brushless Doubly Fed Induction Motor Drives Based on Maximum Torque per Total Ampere Strategy (چکیده)
41 - Direct Torque and Flux Control of Dual Stator Winding Induction Motor Drives based on Emotional Controller (چکیده)
42 - Lyapunov-Based Input-Output Feedback Linearization Control of Induction Motor drives Considering Online MTPA Strategy and Iron Loss (چکیده)
43 - تعیین زوایای بهینه آرایه های خوشیدی برای دریافت بیشترین انرژی -مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد- (چکیده)
44 - Dynamic model development and control for multiple‐output flyback converters in DCM and CCM (چکیده)
45 - Loss model based efficiency optimized control of brushless DC motor drive (چکیده)
46 - Online Maximum Torque per Power Losses Strategy for Indirect Rotor Flux Oriented Control based Induction Motor Drives (چکیده)
47 - Enhanced Emotional and Speed Deviation Control of Synchronous Reluctance Motor Drives (چکیده)
48 - Deviation Model-Based Control of Synchronous Reluctance Motor Drives With Reduced Parameter Dependency (چکیده)
49 - Increasing Energy Capture from Partially Shaded PV String Using Differential Power Processing (چکیده)
50 - بررسی دقت نرم افزار PVSOL در تخمین میزان تولید انرژی خورشیدی با استفاده از داده های عملی (چکیده)
51 - کنترل سرعت درایو موتور القایی دو تحریکه بدون جاردوبک به روش مستقیم تطبیقی مدل مرجع (چکیده)
52 - Direct Torque Control of Dual Stator Winding Induction Machine Based on PI-Sliding Mode Control (چکیده)
53 - Optimal Design of a Single-Phase TwoValue Capacitor Induction Motor with Fan Load (چکیده)
54 - Development of a machine vision dual-axis solar tracking system (چکیده)
55 - طراحی بهینه در تجدید سیم بندی استاتور موتور القایی سه فاز HV برای رسیدن به ولتاژ مجاز جدید به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
56 - A Modified DTC of speed sensorless IPMSM drives using variable structure approach (چکیده)
57 - Variable structure direct torque control of encoderless synchronous reluctance motor drives with maximized efficiency (چکیده)
58 - Emotional controller (BELBIC) based DTC for encoderless Synchronous Reluctance Motor drives (چکیده)
59 - Passivity-based adaptive sliding Mode speed control of switched reluctance motor drive considering torque ripple reduction (چکیده)
60 - Direct decoupled active and reactive power control of Doubly Fed Induction Machine without rotor position sensors and with robustness to saturation and parameter variation (چکیده)
61 - Implementation of emotional controller (BELBIC) for synchronous reluctance motor drive (چکیده)
62 - A fast and robust maximum power point tracker for photovoltaic systems using variable structure control approach (چکیده)
63 - طراحی و ساخت میکرواینورتر خانگی متصل به شبکه با ظرفیت 400 وات (چکیده)
64 - A Fast Maximum Power Point Tracking Strategy Based On Variable Structure Control for Wind Energy Application (چکیده)
65 - Improved design of a dual stator winding induction generator for wind power applications (چکیده)
66 - An interleaved high-power two-switch flyback inverter with a fast and robust maximum power point tracker (چکیده)
67 - A two-switch flyback inverter employing a current sensorless MPPT and scalar control for low cost solar powered pumps (چکیده)
68 - مدلسازی زاویه انحراف کلکتورهای خورشیدی تک محوره (مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد) (چکیده)
69 - کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر (چکیده)
70 - ادغام سیستم فتوولتائیک خورشیدی و پشت بام سبز (چکیده)
71 - تأثیر شیب پنلهای فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
72 - تشخیص جزیره در شبکه های توزیع با استفاده از روش ترکیبی جدید (چکیده)
73 - بررسی تشخیص جزیره با روش جدید در حضور بارهای با کیفیت مختلف (چکیده)
74 - بررسی تاثیر کنترل کننده فازی بر سرعت تشخیص جزیره با استفاده از روش جدید (چکیده)
75 - Frequency adaptive repetitive control of grid connected inverter for wind turbine applications (چکیده)
76 - Maximum torque per ampere control of brushless doubly fed induction machine using variable structure approach (چکیده)
77 - Variable Structure Direct Torque Control of Brushless Doubly Fed Induction Generator for Wind Turbine Applications (چکیده)
78 - Interleaved Two- Switch Flyback Microinverter For Grid-tied Photovoltaic Applications (چکیده)
79 - Online MTPA Control Approach for Synchronous Reluctance Motor Drives Based on Emotional Controller (چکیده)
80 - تعیین شیب و جهت بهینه نصب سیستم های خورشیدی در شهر مشهد (چکیده)
81 - An Improved Direct Decoupled Power Control of Doubly Fed Induction Machine Without Rotor Position Sensor and With Robustness to Parameter Variation (چکیده)
82 - Robust Maximum Power Point Tracking Control of Permanent Magnet Synchronous Generator for Grid Connected Wind Turbines (چکیده)
83 - Variable-structure position control-a class of fast and robust controllers for synchronous reluctance motor drives (چکیده)