بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Etemadfard


موارد یافت شده: 55

1 - Spatio-temporal Analysis of Precipitation Effects on Bicycle-Sharing Systems with Tensor Approach (چکیده)
2 - برآورد مکانی و زمانی مسیر بهینه توزیع مواد فاسدشدنی با الگوریتم‌های تکاملی - مطالعه موردی: میوه و تره‌بار (چکیده)
3 - A Comparative Study on Forecasting of Long-term Daily Streamflow using ANN, ANFIS, BiLSTM and CNN-GRU-LSTM (چکیده)
4 - Land-use change detection between the master plan and the current state by using GIS and RS the case study of the city Al-Hay (چکیده)
5 - Spatio-temporal analysis of the covid-19 impacts on the using Chicago urban shared bicycles by tensor-based approach (چکیده)
6 - نقش فازی سازی تحلیل سلسله مراتبی در تخصیص بهینه مکان دفن زباله های جامد شهر (مورد مطالعاتی: شهرمیمنه افغانستان) (چکیده)
7 - Investigating the Role of Clustering in Construction-Accident Severity Prediction Using a Heterogeneous and Imbalanced Data Set (چکیده)
8 - Optimal cluster number determination of FCM for unsupervised change detection in remote sensing images (چکیده)
9 - Evaluation of COVID-19 Spread Effect on the Commercial Instagram Posts using ANN: A Case Study on The Holy Shrine in Mashhad Iran (چکیده)
10 - مطالعه تخصیص ایستگاه‌های آتش‌نشانی با روش هیبریدی نمونه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
11 - ارزیابی خطر طغیان شط‌العرب در محدوده شهرستان بصره (چکیده)
12 - نقش فازی سازی تحلیل سلسله مراتبی در تخصیص بهینه مکان دفن زباله های جامد شهری (مورد مطالعاتی: شهرمیمنه افغانستان) (چکیده)
13 - ارزیابی زمینه آگاه روش های تشابه خطوط سیر جهت خوشه بندی با استفاده از روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و K-means (چکیده)
14 - ارزیابی خوشه بندی خطوط سیر با درنظر گرفتن داده های زمینه ای در محاسبه شباهت (چکیده)
15 - جانمایی ایستگاه های شارژ تاکسی برقی در سامانه اطلاعات مکانى (GIS) با بهره‌برداری از روش‌های تصمیم‌‌‌گیری چندمعیاره (MCDM) (چکیده)
16 - مکان یابی بهینه ایستگاه های شارژ تاکسی برقی با استفاده از روش های AHP و ANP در محیط GIS (چکیده)
17 - پیش بینی نقاط پرخطر شیوع کروید -۱۹ در بغداد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
18 - بررسی پارامترهای موثر در شیوع کووید-۱۹ در بغداد (چکیده)
19 - ارزیابی شاخص Gi محلی برای شیوع کووید ۱۹ در بغداد (چکیده)
20 - ارزیابی زمینه آگاه تشابه خطوط سیر با روش پیرسون وزندار در محیط GIS (چکیده)
21 - ارزیابی زمینه آگاه تشابه خطوط سیر ناوگان هوایی با روش فاصله اقلیدسی وزندار (چکیده)
22 - مدلسازی پیش بینی سطح آب حوضه ی آبریز با استفاده از تکنیک GoT (چکیده)
23 - پایش شرایط نیاز آبی محصولات کشاورزی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: مزرعه نمونه آستان قدس رضوی، مشهد) (چکیده)
24 - طراحی مدلهای تراز–سطح برای دریاچه ارومیه با استفاده از مشاهدات زمینی و فضایی (چکیده)
25 - مدل اولویت‌بندی و تخصیص واکسن کرونا در محلات شهر مشهد با استفاده از AHP و منطق فازی (چکیده)
26 - ارزیابی و پیش بینی رشد فیزیکی و کالبدی شهر مشهد مقدس طی قرن چهاردهم با GIS (چکیده)
27 - Zoning The Risk of Landslide Using Entropy method Regions Under Study: Eastern Basin of Manjil Reservoir (Fullpaper) (چکیده)
28 - An allocation model based on Fuzzy logic and ANN for establishing recreational centers, case study: Hilla, Iraq (Fullpaper) (چکیده)
29 - THE IMPACT OF GREEN ROOFS ON THE GLOBAL WARMING PROCEDURE IN THE LONG TERM PERIOD, CASE STUDY NEW YORK CITY (چکیده)
30 - Modeling the ionospheric gradient by using VSS base functions and GPS data over Iran (چکیده)
31 - مسیرهای ریلی سریع السیر بین ناصریه و نجف در محیط GIS با استفاده از روش TOPSIS (چکیده)
32 - یافتن مسیرهای ریلی سریع السیر بین ناصریه و نجف در محیط GIS (چکیده)
33 - CO Emissions Modeling and Prediction using ANN and GIS (چکیده)
34 - ازریابی مکان های دفن زباله در شهر کربلا کمک تلفیق روش های AHP و TOPSIS (چکیده)
35 - بررسی و رتبه بندی مکان های دفن زباله به کمک تلفیق روش های AHP ، TOPSIS و ELECTRE (چکیده)
36 - جانمایی سدهای زیر زمینی با استفاده از GIS و روش تصمیم گیری AHP (چکیده)
37 - مکان یابی سدهای زیر زمینی با استفاده از GIS و تصمیم گیری های چند معیاره VIKOR (چکیده)
38 - انتخاب یک محل مناسب برای احداث ایستگاه جداسازی گاز طبیعی در میدان نفتی هویزه به کمک GIS و روش TOPSIS (چکیده)
39 - انتخاب یک محل مناسب برای احداث ایستگاه جداسازی گاز طبیعی در میدان نفتی هویزه به کمک GIS و روش VIKOR (چکیده)
40 - انتخاب سایت های مناسب برای احداث پارک شهری با بکارگیری سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و الگوریتم ژنتیک- مطالعه موردی شهر سماوا عراق (چکیده)
41 - The Role of Spatial Gradient on Vertical Total Electron Content Extraction From Geodetic Very Long Baseline Interferometry Observation: Case Study CONT08 to CONT17‐L1 (چکیده)
42 - انتخاب بهترین جایگزین برای پنل های خورشیدی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و روشهای تصمیم گیری (TOPSIS-AHP) (چکیده)
43 - Determination of Landslide High Risk Areas using GA and GIS Combination in the West of Mazandaran Province (چکیده)
44 - Hyperspectral image clustering with Albedo recovery Fuzzy C-Means (چکیده)
45 - ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺭﯾﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻟﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮﯾﻪ ﻭ ﻧﺠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ gis (چکیده)
46 - ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺭﯾﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻟﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮﯾﻪ ﻭ ﻧﺠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ SIG ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ SISPOT (چکیده)
47 - ارائه روش مکان-زمان مبنا برای تنظیم کمیت تراکم ساختمانهای شهری بر اساس شرایط ساختمانهای بلندمرتبه در GIS (چکیده)
48 - بررسی استعداد خطرپذیری مکانی ساختمانهای بلندمرتبه شهر مشهد در مقابل زلزله به کمک مدل سازی سه بعدی در GIS (چکیده)
49 - ارزیابی مکانی ساختمان های بلندمرتبه شهر مشهد به کمک مدل سازی سه بعدی چند مقیاسه در GIS (چکیده)
50 - پایش ویدیوئی هوشمند تردد و موقعیت ساکنین برج ها در حین حوادث غیر مترقبه مانند آتش سوزی (چکیده)
51 - رفتارسنجی (اندازه‌‌‌گیری تغییر شکل و جابجایی) ساختمانهای بلندمرتبه با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه (چکیده)
52 - سامانه هشدار پایش پیوسته و آنی نشست ساختمان های بلند با استفاده از سنسورهای تعیین موقعیت ماهواره ای (GNSS) (چکیده)
53 - مطالعات و امکان سنجی پایش تغییر شکل های برج با استفاده از تصاویر راداری (چکیده)
54 - تجزیه وتحلیل چنده معیاره -GIS- براى انتخاب مکان مناسب جهت احداث مدارس (چکیده)
55 - تجزیه وتحلیل مکانی فضاى سبز شهرى با استفاده از مدلهاى چند معیاره در -GIS- (چکیده)