بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Mohsenzadeh


موارد یافت شده: 177

1 - بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی امولسیون اسانس برازمبل علیه بعضی از پاتوژن های با منشاء غذایی (چکیده)
2 - بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی امولسیون اسانس بولاغ اوتی وحشی (Nasturtium officinale L) (چکیده)
3 - Investigating the antimicrobial properties of wild Nasturtium officinale (Nasturtium officinale L.) essential oil emulsion against a number of pathogenic bacteria of food origin (چکیده)
4 - Fabrication and characterization of PVA/WPI nanofibers containing probiotics using electrospinning technique (چکیده)
5 - An Overview of the physicochemical, technological and therapeutic properties of camel milk (چکیده)
6 - Evaluation of Microbial Quality of Traditional Ice Cream Sold Openly in Sari City (چکیده)
7 - Evaluation of Aflatoxin M1 in Cow raw milk of industrial dairy farms in Iran During 2016-2017 (چکیده)
8 - Investigating the survival of microencapsulated Lactobacillus acidophilus in double emulsion with Persian gum during storage and digestive simulating conditions (چکیده)
9 - Antibiotic resistance and enterotoxin gene profiles of Staphylococcus aureus isolated from raw milk in Iran (چکیده)
10 - Evaluation of antibacterial and antioxidant effect of gelatin-chitosan bilayer edible coating containing nanoemulsion of Perovskia abrotanoides Kar. essential oil on growth control of Aeromonas hydrophila inoculated into rainbow trout fillet (چکیده)
11 - Antibacterial effect of Allium paradoxum extract against several foodborne pathogens (چکیده)
12 - In vitro antibacterial effect of leaves and root extract of Allium paradoxum on control of Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
13 - بررسی خصوصیات ضدمیکروبی امولسیون اسانس گیاه شوید علیه تعدادی از پاتوژن های با منشاء غذایی به روش میکروبراث دایلوشن در محیط آزمایشگاه (چکیده)
14 - خصوصیات فیتوشیمیایی و اثر ضدباکتریایی امولسیون اسانس شوید بر علیه لیستریا مونوسیتوژنز (چکیده)
15 - بررسی ترکیب شیمیایی ، خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی نانوامولسیون اسانس برازمبل (Perovskia abrotanoides) علیه پاتوژن‌های غذایی (چکیده)
16 - Optimization of Antibacterial, Physical and Mechanical Properties of Novel Chitosan/Olibanum Gum Film for Food Packaging Application (چکیده)
17 - Sodium alginate edible coating containing Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss essential oil, nisin, and NaCl: Its impact on microbial, chemical, and sensorial properties of refrigerated chicken breast (چکیده)
18 - جداسازی و شناسایی انواع قارچ های آلوده کننده خوراک دام مورد استفاده در تعدادی از گاوداری های شیری استان خراسان رضوی (چکیده)
19 - بررسی میزان آلودگی قارچی در اجزاء اصلی خوراک دام و مورد استفاده در گاوداری های شیری استان خراسان رضوی (چکیده)
20 - Biodegradable Nanocomposite Film Based on Carboxymethyl Cellulose/Persian Gum Containing TiO2 and Fennel Essential Oil: Investigation of Chemical, Antimicrobial, and Sensory Properties on Rainbow Trout Fillet (چکیده)
21 - Optimization of a biodegradable packaging film based on carboxymethyl cellulose and Persian gum containing titanium dioxide nanoparticles and Foeniculum vulgare essential oil using response surface methodology (چکیده)
22 - Effect of Edible Chicken Feet Gelatin Green Walnut Husk Extracted Coating on Chemical, Physical, Sensory Properties and Storage Time of Refrigerated Temperature Rainbow Trout Fillets (5.0±1.0 °C) (چکیده)
23 - ِDetermination of minimum inhibitory and minimum bactericidal concentrations of lavender essential oil nanoemulsion against Salmonella typhimurium and bacillus cereus (چکیده)
24 - تعیین ترکیب شیمیایی و مقایسه ی اثر ضدباکتریایی امولسیون و نانوامولسیون اسانس برازمبل بر باکتری آئروموناس هیدروفیلا به روش میکروبراث دایلوشن (چکیده)
25 - بررسی تاثیر ریزپوشانی با صمغ فارسی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در طی نگهداری در شرایط یخچالی (چکیده)
26 - کاربرد و روش های ریزپوشانی میکروارگانیسم های پروبیوتیک (چکیده)
27 - بررسی خصوصیات ضدمیکروبی اسانس گیاه برازمیل علیه باکتری بیماریزای آئروموناس هیدروفیلا به روش میکروبراث دایلوشن (چکیده)
28 - ترکیب شیمیایی و اثرات ضد باکتریایی اسانس خارمشک (Echinophora platyloba) علیه تعدادی از پاتوژن های با منشاء غذایی (چکیده)
29 - Detection of Minced Red Meat Mixing Adulteration via Molecular and Histological Techniques in Mashhad, Iran (چکیده)
30 - Fabrication of biocomposite films based on sodium caseinate reinforced with gellan and Persian gums and evaluation of physicomechanical and morphology properties (چکیده)
31 - بررسی اثر ضد میکروبی اسانس اسطوخودوس (Lavandula Angustifolia) و نمک (NaCl) بر کنترل رشد اشریشیاکلی O157:H7 تلقیح شده به گوشت چرخ شده گوساله طی زمان نگهداری (چکیده)
32 - مروری بر متداولترین ترکیبات پریبیوتیک، با تاکید بر اینولین (چکیده)
33 - Chemical Composition, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Lavandula Angustifolia Essential Oil (چکیده)
34 - بهینه‌سازی تولید فیلم زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه کربوکسی متیل سلولز و صمغ فارسی به روش سطح پاسخ (چکیده)
35 - Histological and stereological approaches for detection of tissues and fraud in some meat products (چکیده)
36 - Molecular Isolation Probiotic Property and Bacteriocin Production of Enterococcus faecium (TM81) and Lactobacillus curvatus (TM51) with Anti-Listerial Activity in Native Dairy Products of Iran (چکیده)
37 - Physicochemical antioxidant antibacterial and antibiofilm activity of Carum copticum essential oil nanoemulsion on Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes (چکیده)
38 - Rapid quantitative detection of Listeria monocytogenes in chicken using direct and combined enrichment/qPCR method (چکیده)
39 - Ribose-induced Maillard Reaction as an Analytical Method for Detection of Adulteration and Differentiation of Chilled and Frozen-thawed Minced Veal (چکیده)
40 - اثر ضد میکروبی استارترهای زیست محافظ لاکتوباسیلوس پلانتاروم و پدیوکوکوس اسید یلاکتیسی علیه باکتری های بیماری زای غذایی در گوشت مرغ تخمیر شده (چکیده)
41 - بررسی اثر ضدباکتریایی اسانس سه گیاه مورد، مرزه تابستانه و ریحان در مقابل چهار باکتری پاتوژن) Escherichia coli, Bacillus cereus, Bacillus lichineformis and Pseudomonans aeroginosa ) در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
42 - اصول سیستم HACCP درخط تولید دوغ ایرانی (چکیده)
43 - توکسین های میکربی در فرآوردههای لبنی و اهمیت آنها در بهداشت عمومی (چکیده)
44 - شناسایی و تشخیص ژن های مولد زرالنون در سویه های Fusarium graminearum جدا شده از دانه های ذرت (چکیده)
45 - Copper, Iron, Manganese, Zinc, Cobalt, Arsenic, Cadmium, Chrome, and Lead Concentrations in Liver and Muscle in Iranian Camel (Camelus dromedarius) (چکیده)
46 - بررسی تاثیرضد باکتریایی اسانس پونه کوهی ( Origanum vulgare ) علیه تعدادی از پاتوژن های با منشاء غذایی (چکیده)
47 - خصوصیات فیتوشیمیایی و تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی اسانس پونه کوهی برعلیه استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت (چکیده)
48 - بررسی شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در قطعات گوشت مرغ در خراسان رضوی (چکیده)
49 - تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و شناسایی باکتری های گرم مثبت در آغوز مورد استفاده در تغذیه گوساله های نوزادگاو (چکیده)
50 - تعیین میزان آلودگی کلیفرمی و شناسایی انواع کلیفرم ها و سالمونلای جدا شده از آغوز مورد استفاده در تغذیه گوساله های نوزاد گاوداری های شیری مشهد (چکیده)
51 - Chemical composition, antioxidative‎, antibacterial‎‎, and time-kill activities of ‎some selected plant essential oils against foodborne pathogenic and spoilage ‎organisms (چکیده)
52 - Optical and electrochemical aptasensors for the detection of amphenicols (چکیده)
53 - بررسی سینتیک رشد آغازگرهای لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم و پدیوکوکوس‌اسیدی‌لاکتیسی در گوشت مرغ نگهداری شده در دمای 4 درجه ‌سلسیوس (چکیده)
54 - بررسی تاثیر کشت‌های‌آغازگر‌لاکتیکی بر رشد میکروارگانیسم‌های هوازی مزوفیلیک و خواص ‌ارگانولپتیکی گوشت مرغ نگهداری‌ شده در یخچال (چکیده)
55 - بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی اسانس زنیان ) Carum copticum ( علیه باکتری های لیستریامونوسیتوژنز و اشریشیا کلی O157:H7 (چکیده)
56 - بررسی خواص ضدمیکروبی اسانس زنیان( Carum copticum ) علیه تعدادی از باکتری های بیماری زای با منشاء غذایی (چکیده)
57 - مطالعه خاصیت ضدباکتریایی اسانس گیاه رازیانه ( Foeniculum vulgare ) علیه تعدادی از پاتوژن های مهم غذایی (چکیده)
58 - تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی اسانس چویل( Ferulago angulata ) علیه باکتری لیستریامونوسیتوژنز در محیط آزمایشگاهی (چکیده)
59 - بررسی خواص ضد میکروبی اسانس چویل(Ferulago angulata ) علیه تعدادی از باکتری های بیماریزای با منشاء غذایی (چکیده)
60 - ارزیابی تاثیر پوشش خوراکی متیل سلولز حاوی اسانس زنیان (Carum copticum L) و عصاره زردچوبه (Curcuma longa L) بر کنترل رشد لیستریا مونوسیتوژنز در گوشت مرغ نگهداری شده در یخچال (چکیده)
61 - بررسی شیوع انواع دیکروسلیوم در گوسفندان کشتارشده استان خراسان رضوی و رابطه آن با پارامترهای هواشناسی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
62 - مطالعه گذشته نگر و آینده نگرشیوع ترماتودهای کبدی گوسفند و بز کشتارشده در کشتارگاه طرقبه طی سالهای 1387 تا 1397 (چکیده)
63 - Chemical Characteristics, and Effect of Inulin Extracted from Artichoke (Cynara scolymus L.) Root on Biochemical Properties of Synbiotic Yogurt at the End of Fermentation (چکیده)
64 - تعیین میزان آلودگی قارچی خوراک طیور و اجزاء آن در مرغداری های گوشتی تربت حیدریه، استان خراسان رضوی، ایران (چکیده)
65 - اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم در جوجه های گوشتی (چکیده)
66 - Development and characterization of DNA aptamers against florfenicol: Fabrication of a sensitive fluorescent aptasensor for specific detection of florfenicol in milk (چکیده)
67 - Characterization of a novel biodegradable edible film obtained fromDracocephalum moldavica seed mucilage (چکیده)
68 - Sensory evaluation of the color of mutton by computer vision system (چکیده)
69 - بکارگیری ماشین بیىایی درارزیابی میزان چربی گوشت قرمز (چکیده)
70 - مروری بر اهمیت استخراج فیبر رژیمی اینولین از منابع گیاهی (چکیده)
71 - بررسی میزان تازگی گوشت گوسفند با استفاده از سیستم بینایی کامپیوتر (چکیده)
72 - Aptasensing in food safety monitoring (چکیده)
73 - Quality changes of air packaged chicken meat stored under different temperature conditions and mathematical modellingf for predicting the microbial growth and shelf life (چکیده)
74 - Nanotechnology in food packaging and its health safety aspects (چکیده)
75 - Seasonally Feed-Related Aflatoxins B1 and M1 Spread in Semiarid Industrial Dairy Herd and Its Deteriorating Impacts on Food and Immunity (چکیده)
76 - تشخیص لیستریا مونوسایتوژنز در ساندویچ های سرد و گرم عرضه شده در سطح شهر مشهد به روش مولتی پلکس PCR (چکیده)
77 - شناسایی و جداسازی گونه های لیستریا از غذاهای آماده مصرف سطح شهرستان مشهد (چکیده)
78 - الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در لیستریا های جداشده از غذاهای آماده مصرف عرضه شده در سطح شهر مشهد (چکیده)
79 - Microbial and chemical spoilage of chicken meat during storage at isothermal and fluctuation temperature under aerobic conditions (چکیده)
80 - Quality changes of air‐packaged chicken meat stored under different temperature conditions and mathematical modelling for predicting the microbial growth and shelf life (چکیده)
81 - میزان شیوع سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از قطعات مرغ (چکیده)
82 - شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در غذاهای آماده مصرف عرضه شده در شهر مشهد (چکیده)
83 - میزان آلودگی غذاهای آماده مصرف عرضه شده در شهر مشهد به استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولازمثبت (چکیده)
84 - بهینه سازی استخراج اینولین از ریشه گیاه دارویی Cynara scolymus L با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM). (چکیده)
85 - تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ (چکیده)
86 - بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی گیاه اسپند در شرایط آزمایشگاهی بر روی تعدادی از باکتریهای مهم بیماری زای منتقله از موادغذایی (چکیده)
87 - بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در قطعات گوشت مرغ در خراسان رضوی (چکیده)
88 - Frequency of specific agr groups and antibiotic resistance in Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis in the northeast of Iran (چکیده)
89 - ارزیابی میزان آلودگی خوراک طیور مرغداری های جنوب استان خراسان رضوی به فوزاریوم (چکیده)
90 - جداسازی و شناسایی گونه های آسپرژیلوس جدا شده از خوراک طیور (چکیده)
91 - تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی اسانس اسطوخودوس بر روی Pectobacterium carotovorum (چکیده)
92 - تعیین خصوصیات فیتوشیمیایی و ضد باکتریایی اسانس carum copticum روی باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorumبه روش انتشار در آگار (چکیده)
93 - استفاده از فشار هیدرواستاتیک بالا به منظور کاهش آمین های بیوژنیک در پنیر تولید شده از شیر خام (چکیده)
94 - تعیین میزان حداقل بازدارندگی عصاره آبی و پروپیلنی زردچوبه روی باکتری لیستریا مونوسیتوژنز (چکیده)
95 - بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس زنیان برکنترل رشد باکتری لیستریا مونوسیتوژنزدر محیط کشت آزمایشگاهی (چکیده)
96 - Characterization of aflatoxigenic Aspergillus flavus and A. parasiticus strain isolates from animal feedstuffs in northeastern Iran (چکیده)
97 - ارزیابی کمی آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی و بررسی شیوع استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (چکیده)
98 - ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺳﯿﺎﺗﻼ (چکیده)
99 - تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی اسانس زنیان بر روی باکتری Erwinia carotovora subsp. carotovora (چکیده)
100 - Application of a lux AB bacterial biosensor to investigate the potential usage of selenium and silver nanoparticles for bacterial disinfection of lettuce (چکیده)
101 - Light output reaction of a luxAB bacterial biosensor to various amount of preservatives concentrations used in milk (چکیده)
102 - ارزیابی سطح آفلاتوکسین B1 در اقلام مختلف خوراک دام گاوداری‌‌های استان خراسان رضوی (چکیده)
103 - تعیین تیپ توکسینی کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از قطعات بسته بندی شده مرغ گوشتی (چکیده)
104 - تعیین میزان باقیمانده نیتریت در سوسیس و کالباس های حرارت دیده عرضه شده در مشهد (چکیده)
105 - شناسایی ژن های مولد زرالنون در سویه های fusarium graminearum جداشده از دانه های ذرت (چکیده)
106 - بررسی آلودگی دانه های ذرت مورد استفاده در خوراک دام به Fusarium graminearum با استفاده از تکنیک مولکولی PCR (چکیده)
107 - PCR-based detection of cow and goat milk in sheep milk and dairy ‎products marketed in Mashhad city of Iran (چکیده)
108 - جدا سازی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از قطعات بسته بندی شده ی بال، گردن، کبد و سنگدان مرغ گوشتی در شمال شرق ایران (چکیده)
109 - Isolation, antimicrobial susceptibility and mecA gene analysis of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Iranian white cheeses (چکیده)
110 - Detection of toxin profile in Clostridium perfringens isolated from Poultry products using culture and PCR methods (چکیده)
111 - Determining the Presence of Enterotoxin Encoding Genes A to E in Staphylococcus Aureus Isolated from Cheese (چکیده)
112 - تاثیر آلودگی میکروبی مواد اولیه بر کیفیت نوشیدنی سنتی ایرانی (دوغ) (چکیده)
113 - طراحی بیوسنسور میکروبی تشخیص افلاتوکسین M1 بر پایه باکتری بیولومینسانس V. fischeri (چکیده)
114 - A study on the occurence of aflatoxin M1 in bulk tank raw milk in Khorasan Razavi province (چکیده)
115 - بررسی میزان آلودگی و تعیین مقاومت به آنتی بیوتیک ها در انواع استافیلوکوکوس جداشده از پنیر سنتی و صنعتی عرضه شده در مشهد (چکیده)
116 - شناسایی مولکولی جدایه های Fusarium graminearum و Fusarium culmurum جداشده از دانه های ذرت و جو مورد استفاده در گاوداریهای استان خراسان رضوی (چکیده)
117 - Evaluation of microbial quality of Bulk Tank Raw milk from some dairy herds of Khorasan Razavi Province (چکیده)
118 - جداسازی و شناسایی فلور قارچی نمونه های جو جمع آوری شده از گاوداریهای استان خراسان رضوی (چکیده)
119 - بررسی میزان آلودگی پنیر عرضه شده در مشهد به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز با استفاده از روش Multiplex-PCR (چکیده)
120 - تشخیص ژنهای کد کننده انتروتوکسین در انواع استافیلوکوکوس جداشده از شیر مخازن گاوداریهای صنعتی مشهد به روش PCR (چکیده)
121 - بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در Coagulase negative Staphylococcus جداشده از شیر مخازن تعدادی از گاوداریهای صنعتی مشهد (چکیده)
122 - تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فاکتورهای حدت در E.coli O157:H7 جداشده از شیر مخازن تعدادی از گاوداری های صنعتی مشهد (چکیده)
123 - بررسی آلودگی ذرت و جو مورد استفاده در خوراک دام تعدادی از گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی به انواع فوزاریوم (چکیده)
124 - Antibiotic susceptibility of campylobacter spp. isolated from poultry carcasses slaoughtered in Gonabad poultruy slaughterhouse (چکیده)
125 - Prevalnce and Antimicrobial resistance patterns of coagulase negative Staphylococci isolated from bulk tank raw milk samples in Mashhad (چکیده)
126 - Incidence and Antibiotic resistance of Staphylococcus aureus isolated from mince meat samples in Mashhad, Iran (چکیده)
127 - تشخیص ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از گوشت چرخ کرده و همبرگر عرضه شده در مشهد (چکیده)
128 - تشخیص ژن های کد کننده انتروتوکسین A و C در استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت جداشده از شیر خام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد (چکیده)
129 - Detection of listeria monocytogenes in poultry carcasses slaughtered in Mashhad using conventional and multiplex PCR method (چکیده)
130 - ارزیابی منابع آلودگی میکروبی موثر بر بادکردگی دوغ ایرانی در طول فرایند (چکیده)
131 - A multiplex polymerase chain reaction for the identification of cows’ and goats’ milk in sheep’s milk (چکیده)
132 - بکارگیری سیستم HACCP در صنایع گوشت و مرغ و نقش آن در امنیت غذایی (چکیده)
133 - An enhancement in the photocatalytic activity of TiO2 by the use of Pd: the question of layer sequence in the resulting hierarchical structure (چکیده)
134 - PCR detection of staphylococcal enterotoxin A and C genes in staphylococcus aureus isolated from bulk tank milk samples in Mashhad (چکیده)
135 - Prevalence and antibiotic susceptibility of staphylococcus aureus in bulk tank milk samples of dairy industry farms in Mashhad (چکیده)
136 - A Study on the Occurrence of Aflatoxin M1 in Raw Milk Samples in Mashhad, Northeast of Iran (چکیده)
137 - Determination of contamination sources during the manufacturing traditional Iranian yoghurt drink (چکیده)
138 - بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه شهرستان گناباد (چکیده)
139 - ارزیابی بهداشتی و میزان آلودگی شیر گاوهای مبتلا به اورام پستانی در تعدادی از گاوداریهای صنعتی مشهد (چکیده)
140 - Antibacterial Effect of some Iranian Essential Oils Against Escherichia coli and Staphylococcus aureus in Ntrient BROTH Medium (چکیده)
141 - Effect of Essential oil of Carum carvi on the Growth Inhibition of Pathogenic Bacteria (چکیده)
142 - بسته بندی و ایمنی مواد غذایی (چکیده)
143 - تعیین میزان آلودگی لاشه طیور گوشتی به باکتریهای شاخص در مراحل مختلف خط کشتار در شهرستان مشهد (چکیده)
144 - جستجوی باقیمانده مواد ضد میکروبی در شیر خام و پاستوریزه به روش کشت ماست (چکیده)
145 - بررسی میزان آلودگی لاشه های طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گناباد به کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولای (چکیده)
146 - بررسی خواص ضد باکتری نانوساختار اکسید تیتانیوم تولید شده به روش سل ژل با کمک هیدروکسی پروپیل سلولز (چکیده)
147 - Effect of Pd as Dopant on Photocatalytic microbial inactivation of Tio2 Thin film (چکیده)
148 - Determining total sulfur dioxide residue in main raisin varieties (چکیده)
149 - Investigation on fungal contamination of main raisin varieties produced in khorasan province (چکیده)
150 - Development of HPLC photodiode array Detection method for determination of Oxytetracycline in chicken meat (چکیده)
151 - Isolation and detection of E.coli O157:H7 from meat product samples in Bojnord, Iran (چکیده)
152 - Detection and identification of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli from poultry carcasses slaughtered in Gonabad Poultry slaughterhouse (چکیده)
153 - بررسی میزان شیوع سالمونلا در لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه طیور مشهد (چکیده)
154 - جداسازس و تشخیص E.coli O157:H7 از نمونه های شیر خام تانک ذخیره گاوداریهای صنعتی و پنیر محلی در مشهد و حومه (چکیده)
155 - بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی E.coli O157:H7 جداشده از گوشت چرخ کرده در مشهد (چکیده)
156 - ارائه روش ارزیابی انتروتوکسین های استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های شیر خشک (چکیده)
157 - بررسی میزان شیوع انواع میکروارگانیسم های جداشده از ترشحات پستانی تلیسه های شکم اول در قبل و بعد از زایمان (چکیده)
158 - بررسی میکروبیولوژیک نمونه های شیرگاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در یکی از گاوداریهای صنعتی شهرستان مشهد (چکیده)
159 - Prevalence and in vitro antimicrobial susceptibility of Staphylococcus species isolated from milk and mammary (چکیده)
160 - The detection limits of Antimicrobial agents in cows milk by a simple yoghurt culture test (چکیده)
161 - Isolation and Identification of Non-coliform Gram-negative Bacteria in Hatching Eggs to Evaluate the Effect of Egg Fumigation by Formaldehyde (چکیده)
162 - the prevalence of resistance to antimicrobial agents of staphylococcus species isolated from milk products in mashhad, Iran (چکیده)
163 - Prevalence of and antibiotic susceptibility of coagulase-negatine Staphylococci isolated from bovine intramammary infections in Mashhad, Iran (چکیده)
164 - تعیین میزان باقیمانده جنتامایسین در شیر خام تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد و شیر پاستوریزه حاص (چکیده)
165 - برسی فراوانی باکتری های سرمادوست در شیر مخزن تحویلی به کارخانه های شیر پاستوریزه مشهد و تأثیر این باکتری ها بر ویژگی شیر پاستوریزه تولید شده (چکیده)
166 - بررسی میزان آلودگی شیر خام عرضه شده در منطقه مشهد به باکتری بروسلا و اثر آن در بهداشت عمومی (چکیده)
167 - بررسی میزان آلودگی باکتریایی بستنی های سنتی شهرستان مشهد (چکیده)
168 - A study on bacterial contamination rate of egg shell in hatching eggs (چکیده)
169 - استفاده از سوماتوتروپین BST در گاوهای شیری و ایمنی شیر و فرآورده های آن (چکیده)
170 - نقش سیستم HACCP در کاهش خطرات و بیماریهای قابل انتقال از طریق شیر و فرآورده های آن به انسان (چکیده)
171 - بررسی میزان آلودگی پنیر تازه عرضه شده در شهر مشهد به باکتری بروسلا و تاثیر آن در بهداشت عمومی (چکیده)
172 - نقش و اهميت پروبيوتيك ها (PROBIOTICS ) در دامپزشكي و دامپروري (چکیده)
173 - کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت و ایمنی فرآورده های غذایی (چکیده)
174 - بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه شهرستان گناباد (چکیده)
175 - بررسی فراوانی باکتریهای سرمادوست در شیر مخزن تحویلی به کارخانه های شیر پاستوریزه مشهد و تاثیر این باکتریها بر ویژگیهای شیر پاستوریزه تولید شده (چکیده)
176 - بررسی وقوع ورم پستان تحت بالینی در یک گاو شیری با استفاده از تست کالیفرنیایی شیر، شمارش سلولهای سوماتیک، تعیین بار میکروبی و اثرات درمان با پنی سیلین در میزان شیر دهی آنان (چکیده)
177 - Effect of Different non Starch Polysaccharides in Semi Purified Diets on Performance and Intestinal Microflora of Young Broiler Chickens (چکیده)