بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Navid Vahdati Mashhadian


موارد یافت شده: 26

1 - Investigation of improving the drought tolerance in persian petunia (Petunia sp.) by exogenous application of salicylic acid and gibberellic acid (چکیده)
2 - can we reduce salinity effects by the application of humic acid on native turfgrasses in order to attain sustainable landscape? (چکیده)
3 - ارزیابی مقاومت برخی گونه های گیاهی به سرما و خشکی برای کاربرد در بامهای سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد (چکیده)
4 - Energy conservation potential of an extensive green roof in Iran for one year duration (چکیده)
5 - Assessing chilling and drought tolerance of different plant genera on extensive green roofs in an arid climate region in Iran (چکیده)
6 - کاهش آلودگی هوا توسط بامهای سبز در مشهد با استفاده از اندازهگیری ذرات معلق هوا (چکیده)
7 - توانایی ذخیره انرژی بام سبز گسترده با پوشش گیاهی متفاوت در مقایسه با بام بدون پوشش در یک دوره یکساله در ایران (چکیده)
8 - Interactive Effects of NaCl Saline Stress and KCl Irrigation on Growth and Physiological Properties of Common Matricariae (چکیده)
9 - پاسخ گلهای بریده لیزیانتوس به شکل نیتروژن و سطوح مختلف تغذیه نیکل در محلول غذایی (چکیده)
10 - تاثیر منبع نیتروژن و تغذیه نیکل بر رنگدانههای فتوسنتزی و متابولیسم نیتروژن گل بریده لیزیانتوس (چکیده)
11 - Physiological and Morphological Responses of White Clover (Trifolium repens) and Red Clover (Trifolium pratense) Plants to Salinity Stress (چکیده)
12 - تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی (Lycopersicon esculentum Mill.) چهار رقم گوجه فرنگی (چکیده)
13 - The Estimate of Combining Ability and Heterosis for Yield and Yield Components in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) (چکیده)
14 - اثر غلظتهای مختلف هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت دغدغک البرزی(Colutea buhsei Boiss.) (چکیده)
15 - Treatment with Salicylic Acid extends the Vase Life of Important Commercial Cut Flowers (چکیده)
16 - مروری بر خواص دارویی و مواد فیتوشیمیایی انار از دیرباز تا به امروز (چکیده)
17 - تاثیر سالیسیلیک اسید بر رشد و خصوصیات زینتی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) تحت شرایط تنش شوری (چکیده)
18 - Salicylic and Citric acid treatments improve the vase life of cut chrysanthemum flowers (چکیده)
19 - تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy) (چکیده)
20 - بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 15 رقم گندم (چکیده)
21 - اثر سطوح مختلف شوری سدیم کلرید و پیش تیمار سالیسیلیک و آسکوربیک اسید جوانه زنی بذور شبدر سفید و قرمز (چکیده)
22 - تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر رفع خواب و جوانه زنی بذر گیاه سوخوار سورنجان تحت شرایط کشت درون شیشه ای (چکیده)
23 - Warm Stratification and Chemical Treatments Overcomes the Dormancy and Promotes Germination of Colchicum kotschyi Boiss Seeds under In Vitro Condition (چکیده)
24 - Composition on the essential oil of Five Achillea species, cultivated on Mashhad (چکیده)
25 - Variations on the essential oil content and composition of Achillea millefolium subsp. millefolium in two successive years after sowing, in Iran (چکیده)
26 - Investigation of Some Effective factorson Yield TraitsPepini (Solanum maricatum) as a New Vegetable in Iran (چکیده)