بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Ghanbari


موارد یافت شده: 82

1 - Efficient Deployment of Small Cell Base Stations Mounted on Unmanned Aerial Vehicles for the Internet of Things Infrastructure (چکیده)
2 - Fuzzy linear programming problems: models and solutions (چکیده)
3 - A CHARACTERIZATION FOR METRIC TWO-DIMENSIONAL GRAPHS AND THEIR ENUMERATION (چکیده)
4 - Solving fuzzy quadratic programming problems based on ABS algorithm (چکیده)
5 - A variables neighborhood search algorithm for solving fuzzy quadratic programming problems using modified Kerre’s method (چکیده)
6 - An Adaptive Three-Term Conjugate Gradient Method with Sufficient Descent Condition and Conjugacy Condition (چکیده)
7 - The optimization of resilience and sustainability using mathematical programming models and metaheuristic algorithms (چکیده)
8 - A variable neighborhood search algorithm for solving fuzzy number linear programming problems using modified Kerre’s method (چکیده)
9 - A limited resource assignment problem with shortage in the fire department (چکیده)
10 - یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله مکان یابی پایانه ی اتوبوسرانی فازی (چکیده)
11 - Quantification of Energy and Environmental Aspects of Iranian Dairy Farms based on Optimal Nutrition (چکیده)
12 - مدلی برای زمانبندی پویای وسایل نقلیه جهت بهبود عملکرد سیستم نقلیه تلفنی -مطالعه موردی- (چکیده)
13 - QUANTIFICATION OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF IRANIAN DAIRY FARMS BASED ON OPTIMAL NUTRITION (چکیده)
14 - A Linear Hybridization of the Hestenes–Stiefel Method and the Memoryless BFGS Technique (چکیده)
15 - A Direct Method to Compare Bipolar LR Fuzzy Numbers (چکیده)
16 - Solving fuzzy number quadratic programming problems using a variableneighborhood search algorithm (چکیده)
17 - Solving fuzzy number linear programming problems using a variable neighborhood search algorithm (چکیده)
18 - Duality in bipolar triangular fuzzy number quadratic programming problems (چکیده)
19 - مقایسه‌ی اعداد فازی با استفاده از نامساوی کر بهبود یافته (چکیده)
20 - Magnetoresistance mechanisms in carbon-nanotube yarns (چکیده)
21 - Magnetoreresistance of carbon nanotube-polypyrrole composite yarns (چکیده)
22 - A branch and bound heuristic algorithm to solve project portfolio selection problem under reinvestment strategy (چکیده)
23 - Providing an imputation algorithm for missing values of longitudinal data using Cuckoo search algorithm: A case study on cervical dystonia (چکیده)
24 - Integrating Differential Evolution Algorithm with Modified Hybrid GA for Solving Nonlinear Optimal Control Problems (چکیده)
25 - A class of descent four–term extension of the Dai–Liao conjugate gradient method based on the scaled memoryless BFGS update (چکیده)
26 - Two Adaptive Dai–Liao Nonlinear Conjugate Gradient Methods (چکیده)
27 - An extended Dai-Liao conjugate gradient method with global convergence for nonconvex functions (چکیده)
28 - A class of adaptive Dai–Liao conjugate gradient methods based on the scaled memoryless BFGS update (چکیده)
29 - An Optimal–Ribière–Polyak Conjugate Gradient Method (چکیده)
30 - تحلیل تجربی اثر پارامترهای جوش مقاومت نقطه ای بر رفتار کششی اتصالات فولاد دوفازی فریت-مارتنزیت به روش آماری تاگوچی (چکیده)
31 - Some new three-term Hestenes–Stiefel conjugate gradient methods with affine combination (چکیده)
32 - مطالعه رسانندگی و مگنتومقاومت در کلاف های ترکیب پلی پیرول و نانو لوله های کربنی (چکیده)
33 - ارایه الگوریتم برای مساله برنامه ریزی فازی انتخاب بهینه سبد سرمایه چند دوره ای در فضای عدم قطعیت (چکیده)
34 - ارائه مدلی جدید برای مساله برنامهریزی کوتاه مدت نیروی کار دائم و موقت با درنظر گرفتن تصادفی بودن برخی از پارامترها (چکیده)
35 - A descent hybrid modification of the Polak–Ribiere–Polyak conjugate gradient method (چکیده)
36 - An Adaptive Hager-Zhang Conjugate Gradient Method (چکیده)
37 - Descent Symmetrization of the Dai–Liao Conjugate Gradient Method (چکیده)
38 - Mixed Tabu machine for portfolio optimization problem (چکیده)
39 - A New Three–Term Conjugate Gradient Method with Descent Direction for Unconstrained Optimization (چکیده)
40 - Hybridizations of genetic algorithms and neighborhood searchmetaheuristics for fuzzy bus terminal location problems (چکیده)
41 - Application of Fuzzy System in Psychological Tests: Optimize the Number of Questions for WHOQOL-BREF (چکیده)
42 - یک مدل جدید برای مساله مکان‌یابی پایانه اتوبوس‌رانی و یک الگوریتم جستجوی محلی برای حل آن (چکیده)
43 - بررسی حل پذیری دستگاههای خطی LR فازی ذوزنقه‌ای (چکیده)
44 - حل دستگاه‌های خطی فازی LR بازه‌ای با استفاده از مدل کمترین مربعات (چکیده)
45 - ارائه مدلی جدید برای مساله زمان‌بندی کوتاه مدت کارگران دائم و موقت چندمهارته با امکان آموزش مهارت‌های جدید (چکیده)
46 - An efficient tabu search for solving the uncapacitated single allocation hub location problem (چکیده)
47 - An extended three-term conjugate gradient method with sufficient descent property (چکیده)
48 - Erratum to‎ -‎Modeling job rotation in manufacturing systems‎: ‎The study of employee's boredom and skill variations- ‎[Int‎. ‎J‎. ‎Production Economics 123 (2010) 69--85.] (چکیده)
49 - بررسی تاثیر عددی الگوریتم گرادیان مزدوج ترکیبی بابایی و قنبری در حل مساله افرازبندی گراف (چکیده)
50 - A two-phase variable neighborhood search for solving nonlinear optimal control problems (چکیده)
51 - Solutions of fuzzy LR algebraic linear systems using linear programs (چکیده)
52 - A Modified Hybrid Genetic Algorithm for Solving Nonlinear Optimal Control Problems (چکیده)
53 - Optimal selection of project portfolios using reinvestment strategy within a flexible time horizon (چکیده)
54 - مدل ریاضی تخصیص منابع انسانی به پروژهها در شرکتهای پروژه محور با ساختار ماتریسی (چکیده)
55 - چگونگی استفاده از CUTEr نصب شده درسیستم‌عامل مجازی لینوکس با قابلیت اجرا در ویندوز (چکیده)
56 - Two integer formulations for interval coloring of weighted graphs (چکیده)
57 - A descent extension of the Polak–Ribière–Polyak conjugate gradient method (چکیده)
58 - Two modified three-term conjugate gradient methods with sufficient descent property (چکیده)
59 - Integrating PSO with modified hybrid GA for solving nonlinear optimal control problems (چکیده)
60 - A modified scaled conjugate gradient method with global convergence for nonconvex functions (چکیده)
61 - Two optimal Dai–Liao conjugate gradient methods (چکیده)
62 - A descent family of Dai–Liao conjugate gradient methods (چکیده)
63 - A hybridization of the Polak-Ribière-Polyak and Fletcher-Reeves conjugate gradient methods (چکیده)
64 - Fuzzy LR linear systems: quadratic and least squares models to characterize exact solutions and an algorithm to compute approximate solutions (چکیده)
65 - The Dai–Liao nonlinear conjugate gradient method with optimal parameter choices (چکیده)
66 - a quadrstic binary formulation for a graph partitioning problem (چکیده)
67 - AN EFFICIENT AND PRACTICALLY ROBUST HYBRID METAHEURISTIC ALGORITHM FOR SOLVING FUZZY BUS TERMINAL LOCATION PROBLEMS (چکیده)
68 - بررسی ارتباط ادراک از خدا با خودپنداره و خودکارآمدی با توجه به متغیرهای فردی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
69 - Two hybrid nonlinear conjugate gradient methods based on a modified secant equation (چکیده)
70 - INTRODUCTION TO ILOG OPL TO MODEL AND SOLVE MATHEMATICAL PROGRAMMING PROBLEMS (چکیده)
71 - Fuzzy Linear Programming Problems: Models and Solutions (چکیده)
72 - A MIXED INTEGER MODEL FOR CAPACITATED LOT-SIZING PROBLEM WITH TRIANGULAR SEQUENCE-DEPENDENT SETUP COSTS (چکیده)
73 - Two effective hybrid metaheuristic algorithms for minimization of multimodal functions (چکیده)
74 - wo new metaheuristic algorithms for unconstrained optimization. (چکیده)
75 - Approximate Memetic Algorithm for Solving Bus Terminal Location Problem (چکیده)
76 - An Efficient Hybridization of Genetic Algorithm and Variable Neighborhood Search for Fuzzy Bus Terminal Location Problems with Fuzzy Setup Cost, (چکیده)
77 - A new hybrid metaheuristic algorithm for solving uncapacitated facility location problem (چکیده)
78 - A modified nonlinear conjugate gradient algorithm for unconstrained optimization (چکیده)
79 - Exact and approximate solutions of fuzzy LR linear systems: New algorithms using a least squares model and the ABS approach (چکیده)
80 - Two new conjugate gradient methods based on modified secant equations (چکیده)
81 - Solving bus terminal location problems using evolutionary algorithms (چکیده)
82 - New solutions of LR fuzzy linear systems using ranking functions and ABS algorithms (چکیده)