بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Sayed Mahdi Mostafavi


موارد یافت شده: 28

1 - اثر آزادسازی تجاری بر تحرک بین‌المللی نیروی کار با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی: بازبینی نظریه ماندل در اقتصاد ایران (چکیده)
2 - ررسی تاثیر بهداشت محیط و حکمرانی خوب بر نرخ مرگ و میر نوزادان کشورهای  در حال توسعه منتخب (چکیده)
3 - بررسی تاثیر شهرنشینی بر نرخ مرگ و میر کشورهای در حال توسعه منتخب (چکیده)
4 - بررسی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات و حکمرانی خوب بر نرخ مرگ و می ر نوزادان در کشورهای منتخب با اقتصاد در حال توسعه (چکیده)
5 - اثر تغییرات بهره‌وری بخش‌های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی (چکیده)
6 - EFFECT OF CORRUPTION AND THE RULE OF LAW ON STAGFLATION IN IRAN’S ECONOMY: AN INSTITUTIONAL APPROACH (چکیده)
7 - بررسی اثرات صنعت گردشگری برنابرابری درآمدی درکشورهای منتخب درحال توسعه (چکیده)
8 - بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه (چکیده)
9 - تاثیر شاخص رقابت پذیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای منتخب (چکیده)
10 - Study the Effect of Value-Added of Services Sector on Forecasting of Electricity Demand in Services Sector due to Price Reform (چکیده)
11 - بررسی تأثیر سیاستهای پولی آمریکا بر قیمت نفت خامهای شاخص در کوتاهمدت (چکیده)
12 - تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی درایران با فیلترکالمن (چکیده)
13 - بررسی تأثیر بازارهای مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت (چکیده)
14 - Investigating the Behavior of Iran's Light Crude Oil Price in Short Term (چکیده)
15 - برسی تاثیر سیاست های مستمری وطول عمربر پس انداز خانوار شهری (چکیده)
16 - The effects of globalization on firm’s stock in the selected Asian countries (چکیده)
17 - بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای در حال منتخب در حال توسعه (چکیده)
18 - A comparative study for opportunity cost of holding money between selected developing and developed countries (چکیده)
19 - Foreign direct investment, economic growth and Islamic banking industry (چکیده)
20 - Natural Resources, Openness and Income Inequality in Iran (چکیده)
21 - بررسی و تحلیل تاثیر کسب و کارهای خانگی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی (چکیده)
22 - Hedonic Price Function Estimation for Mobile Phone in Iran (چکیده)
23 - مقایسه ای بین روشهای ARDL و یوهنسون جوسلیوس در تخمین حجم پول اقتصاد ایران (چکیده)
24 - بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب بااستفاده از داده های تابلویی (چکیده)
25 - مقایسه ی رضایتمندی مشتریان بانکهای خصوصی و دولتی در سیستم بانکداری ایران با استفاده از مدل میشرا (چکیده)
26 - A Critical Discussion about demand for money studies in the Iranian Economy (چکیده)
27 - بررسی رابطه ی علی پول و تورم در اقتصاد ایران (چکیده)
28 - تخمین تابع تقاضای پول با استفاده از سری‌های زمانی و هم جمعی در اقتصادایران (چکیده)