بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: اسعدی


موارد یافت شده: 37

1 - بررسی پتانسیل باکتری های استارتر در کاهش آمینهای بیوژنیک موادغذایی (چکیده)
2 - بررسی عوامل موثر بر تشکیل آمین بیوژنیک در پنیر و روش های کاهش آن (چکیده)
3 - Optimizing Catalytic Performance of Alumina and Bauxite Pellets after Blocking by Liquid Sulfur (چکیده)
4 - Effect of the membrane operating parameters on the separation of oxygen and hydrogen disulphide (چکیده)
5 - Artificial Neural Network (ANN) to Predict the Reaction Furnace Temperature (چکیده)
6 - Amount of the Sulfur Components in the TailGas (چکیده)
7 - Effect of the Oxygen Concentration in the inlet Air to the new Operating on the Sulfur Components in the TailGas (چکیده)
8 - Assessment of climatic indices limiting rainfed wheat yield (چکیده)
9 - Reduction of sulfur components in the tail gas using oxygen concentration (چکیده)
10 - بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
11 - بررسی توزیع دما درون سر انسان و هوای اطراف (چکیده)
12 - Effect of O2 Concentration on the Reaction Furnace Temperature and Sulfur Recovery Using a TSWEET® Process Simulator (چکیده)
13 - معرفی گیاهان دارویی منطقه لنگر- قریکانلو شهرستان بجنورد (چکیده)
14 - تغییرات کیفیت علوفه هفت گونه از پهن برگان علفی و گندمیان درمراحل فنولوژی( مطالعه موردی:در مراتع اسدلی و سیساب شهرستان بجنورد) (چکیده)
15 - Using TSWEET Process Simulator to Optimization of Sulfur Recovery Unit (چکیده)
16 - Effect of H2S Concentration on the Reaction FurnaceTemperature and Sulphur Recovery (چکیده)
17 - An investigation of reaction furnace temperatures and sulfur recovery (چکیده)
18 - Effects of Autumn and Spring sowing on yield, oil content and fatty acid composition of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars in Shirvan region (چکیده)
19 - بررسی ترکیب فلوریستیکی و غنای گونه ای مراتع ییلاقی اسدلی- پلمیس در استان خراسان شمالی (چکیده)
20 - Effect of some Parameters on the Reaction Furnace Temperature in Different Concentrations of Oxygen (چکیده)
21 - Phenological stage effects on forage quality of four forbs species (چکیده)
22 - بررسی تنش شوری بر جوانه زنی گونه دارویی Plantago ovata (چکیده)
23 - بررسی نیازهای اکولوژیکی زرین گیاه در رویشگاه های خراسان شمالی (چکیده)
24 - An Investigation on Effects of Catalytic Bed Temperature, Tailgas Ratio and Type of Catalytic Bed on the Sulphur Recovery UsingTSWEET® Process Simulator (چکیده)
25 - تعیین کیفیت علوفه گونه سیاه تاغ ( Haloxylon aphyllum) در سه مرحله رویشی (چکیده)
26 - تعیین مناسب ترین روش فاصله ای اندازه گیری تراکم و الگوی پراکنش درمنه زارها دراستان خراسان شمالی (چکیده)
27 - Investigation of salinity stress on seed germination of trigonella foenum- graecum (چکیده)
28 - The study of forage quality of Haloxylon aphyllum and Eurotia ceratoides in different phenological stages (چکیده)
29 - Allelopathic Effects of Eucalyptus camaldulensis on seed germinatin and growth seedling of Acroptilon repens, Plantago lanceolata and Portulaca oleracea (چکیده)
30 - Investigation of salinity stress on seed germination of trigonella foenum- graecum (چکیده)
31 - study and comparing the land use and capability in asadly waetrshed using GIS (چکیده)
32 - بررسی خصوصیات بوم شناختی گونه بادرنجبویه (Boiss. Dracocephalum kotschyi ) در مراتع شهرستان بجنورد (چکیده)
33 - بررسی و مقایسه کیفیت علوفه گونه های سیاه تاغ و زردتاغ ( مطالعه موردی: منطقه فگزی اصفهان) (چکیده)
34 - تآثیر مقایسه هدر رفت ربایشی در تاج پوشش درختان همیشه سبز و خزانکننده مورد استفاده در پروژه های جنگل کاری (چکیده)
35 - بررسی و مقایسه کاربری و توان اکولوژیکی حوزه اسدلی با استفاده از GIS (چکیده)
36 - Floristic Study of Firozeh watershed-North Khorasan province (چکیده)
37 - بررسی ارتباط عوامل موثر در آلودگی های قبل و پس از جراحی با روشهای استریلیزاسیون و ضد عفونی در سالن جراحی دانشکده دامپزشکی مشهد (چکیده)