مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

  1. مریم بردبار , محمد مزیدی شرفآباد , پیش بینی مولفه های شناختی و عاطفی شادمانی بر اساس تجارب معنوی روزانه, روان شناسی و دین, دوره (8), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (25-40)
  2. مریم بردبار , راضیه شیخ الاسلامی , نقش 5 عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی هیجانات پیشرفت دانشجویان, روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن, دوره (5), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (12-21)
  3. مریم بردبار , راضیه شیخ الاسلامی , درون داد حالت های ذهنی مادر و رفتار اجتماعی کودک: نقش واسطه ای نظریه ذهن, روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی, دوره (11), شماره (42), سال (2015-1), صفحات (123-133)
  4. مریم بردبار , فریده یوسفی , نقش واسطه ای فرایندهای نظام خود و هیجان های تحصیلی در رابطه بین محیط حامی خودپیروی و درگیری تحصیلی, روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی, دوره (13), شماره (49), سال (2016-12), صفحات (13-28)
  5. سکینه سلطانی کوهبنانی , سمیه زارع نژاد , مریم بردبار , ویژگی های روان سنجی پرسشنامه محیط خانه مبتنی بر کارکردهای اجرایی, سلامت روان کودک, دوره (7), شماره (2), سال (2020-6), صفحات (17-30)
  6. مریم بردبار , هادی صمدیه , نقش واسطه ای کنجکاوی معرفت شناختی در رابطه بین باورهای معرفت شناختی و درگیری عاملی دانشجویان, مطالعات آموزش و یادگیری, دوره (12), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (82-102)
  7. مریم بردبار , فریده یوسفی , نقش هدف های پیشرفت در پیش بینی هیجان های پیشرفت: اعتبارسنجی نظریه پکران, روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی, دوره (12), شماره (45), سال (2015-10), صفحات (87-98)

مقالات ارایه شده در کنفرانس