مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. Mohamad Amin Bakhshali , Morteza Khademi , Abbas Ebrahimi Moghadam , Sahar Moghimi , EEG signal classification of imagined speech based on Riemannian distance of correntropy spectral density, Journal of Biomedical Signal Processing and Control, Volume (59), No (5), Year (2020-5), Pages (101899-101909)
 2. Mehdi Banitalebi Dehkordi , Abbas Ebrahimi Moghadam , Morteza Khademi , هادی هادیزاده , No-Reference Video Quality Assessment Based on Visual Memory Modeling, IEEE Transactions on Broadcasting, Year (2019-1)
 3. Mohamad Amin Bakhshali , Abbas Ebrahimi Moghadam , Morteza Khademi , Sahar Moghimi , Coherence-based correntropy spectral density: A novel coherence measure for functional connectivity of EEG signals, Measurement, Volume (140), No (140), Year (2019-7), Pages (354-364)
 4. Mehdi Banitalebi Dehkordi , Morteza Khademi , Abbas Ebrahimi Moghadam , Hadi Hadizadeh , An image quality assessment algorithm based on saliency and sparsity, Multimedia Tools and Applications, Volume (78), No (9), Year (2018-12), Pages (11507-11526)
 5. Abbas Ebrahimi Moghadam , Pedram Mohammadi , Shahram Shirani , Subjective and Objective Quality Assessment of Image: A Survey, Majlesi Journal of Electrcial Engineering, Volume (9), No (1), Year (2015-3), Pages (55-83)
 6. Abbas Ebrahimi Moghadam , Seyyed Alireza Saffari , Label Propagation Based on Local Information with Adaptive Determination of Number and Degree of Neighbor ’ s Similarity, Neurocomputing, Volume (153), Year (2015-4), Pages (41-53)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. ریحانه تقی زاده خانکوک , مرتضی خادمی درح , عباس ابراهیمی مقدم , تشخیص ناهنجاری در مسیرخودرو با استفاده از بازسازی تنک , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2019-04-30
 2. علیرضا شوشتری , عباس ابراهیمی مقدم , مرتضی خادمی درح , بهبود سیستم CAD برای تشخیص بیماری دیابت نوع 2 با پایگاه دادهی نامتعادل , بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2018-05-08
 3. محمد جواد جلاب الدجیلی , عباس ابراهیمی مقدم , تشخیص احساسات انسان از روى گفتار توسط همجوشی طبقه‌بندهای SVM و KNN , کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر , 2018-01-17
 4. علیرضا براتی زاد نبه , عباس ابراهیمی مقدم , بهبود شرح نگاری خودکار تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس و آدابوست , سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر , 2017-05-26
 5. علیرضا براتی زاد نبه , عباس ابراهیمی مقدم , افزایش سرعت فشرده سازی تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس تنک شده , سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر , 2017-05-26
 6. مجتبی اکاتی , عباس ابراهیمی مقدم , احد هراتی , شناسایی نواحی برجسته در تصویر رنگی با استفاده از فیلتر میان‌گذر وفقی , بیستمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران (CSICC 2015) , 2015-03-03
 7. مجتبی اکاتی , عباس ابراهیمی مقدم , احد هراتی , شناسایی نواحی برجسته در تصاویر رنگی توسط فیلترینگ میان‌گذر تابع لگاریتم گابور , هفتمین کنفرانس فن‌آوری اطلاعات و دانش (IKT 2015) , 2015-05-26
 8. سیدعلیرضا صفاری , عباس ابراهیمی مقدم , انتشار برچسب برمبنای اطلاعات محلی و تعیین وفقی تعداد و میزان شباهت همسایه ها , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20
 9. سیدعلیرضا صفاری , عباس ابراهیمی مقدم , هادی صدوقی یزدی , طبقه بندی مبتنی بر بیان تنک داده های یادگیری در حوزه کرنل , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20
 10. فرزاد جمالزهی مقدم , عباس ابراهیمی مقدم , تخمین پارامترهای تابع مات شدگی حرکت خطی با استفاده از روش های حوزه ی مکان و فرکانس , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20