مقالات ارائه شده در مجلات

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

  1. عباس ابراهیمی مقدم , علیرضا براتی زاد نبه , بهبود شرح نگاری خودکار تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس و آدابوست , سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر , 2017-05-26
  2. عباس ابراهیمی مقدم , علیرضا براتی زاد نبه , افزایش سرعت فشرده سازی تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس تنک شده , سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر , 2017-05-26
  3. مجتبی اکاتی , عباس ابراهیمی مقدم , احد هراتی , شناسایی نواحی برجسته در تصویر رنگی با استفاده از فیلتر میان‌گذر وفقی , بیستمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران (CSICC 2015) , 2015-03-03
  4. مجتبی اکاتی , عباس ابراهیمی مقدم , احد هراتی , شناسایی نواحی برجسته در تصاویر رنگی توسط فیلترینگ میان‌گذر تابع لگاریتم گابور , هفتمین کنفرانس فن‌آوری اطلاعات و دانش (IKT 2015) , 2015-05-26
  5. سیدعلیرضا صفاری , عباس ابراهیمی مقدم , انتشار برچسب برمبنای اطلاعات محلی و تعیین وفقی تعداد و میزان شباهت همسایه ها , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20
  6. سیدعلیرضا صفاری , عباس ابراهیمی مقدم , هادی صدوقی یزدی , طبقه بندی مبتنی بر بیان تنک داده های یادگیری در حوزه کرنل , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20
  7. فرزاد جمالزهی مقدم , عباس ابراهیمی مقدم , تخمین پارامترهای تابع مات شدگی حرکت خطی با استفاده از روش های حوزه ی مکان و فرکانس , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20