مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سینا غضنفری پور , مرتضی خادمی درح , عباس ابراهیمی مقدم , تشخیص دستگاه قطعه های موسیقی سنتی ایرانی بر مبنای استخراج توالی نت ها و استفاده از شبکه های LSTM, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (20), شماره (2), سال (2022-8), صفحات (155-163)
 2. مریم قاسمی , مرتضی خادمی درح , عباس ابراهیمی مقدم , افزایش وضوح و روشنایی تصاویر کم‌نور با استفاده از رویکرد RETINEX و تبدیل غیر خطی, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (20), شماره (4), سال (2023-2), صفحات (301-310)
 3. سیدمحمدرضا جلالیان شهری , هادی هادیزاده , مرتضی خادمی درح , عباس ابراهیمی مقدم , روشی نوین در طبقه‌بندی مقاوم به نویز تصاویر بافتی با استفاده از توصیف چند مقیاسه توأمان الگوی باینری محلی, پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing, دوره (18), شماره (4), سال (2022-3), صفحات (165-180)
 4. ریحانه تقی زاده خانکوک , عباس ابراهیمی مقدم , مرتضی خادمی درح , تشخیص ناهنجاری در مسیرخودرو با استفاده از بازسازی تنک, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (20), شماره (1), سال (2022-6), صفحات (57-65)
 5. حسن علی صوفی , مرتضی خادمی درح , عباس ابراهیمی مقدم , تفکیک کور منابع گفتار دوکاناله بر اساس مکان‌یابی, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (2), شماره (19), سال (2021-10), صفحات (59-64)
 6. زینب محمدی , ابراهیم دانشی فر , عباس ابراهیمی مقدم , مرتضی خادمی درح , مات‌زدائی تصاویر طیف خاکستری با استفاده از بهینه‌سازی مقاوم در شرایط عدم قطعیت در پارامترهای مدل مات‌شدگی, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (18), شماره (4), سال (2021-1), صفحات (318-326)
 7. طاهره بحرینی , مرتضی خادمی درح , عباس ابراهیمی مقدم , هادی صدوقی یزدی , استنتاج بیزین تغییراتی در حذف نویز از تصاویر فراطیفی با استفاده از متغیرهای پنهان مبتنی بر خوشه‌بندی, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (18), شماره (2), سال (2020-9), صفحات (85-104)
 8. صفورا حیدری , عباس ابراهیمی مقدم , مرتضی خادمی درح , هادی هادیزاده , افزایش دقت بازشناسی صحنه‌های طبیعی پویا با استفاده از همبستگی بین نقشه‌های ویژگی در شبکه‌های عصبی پیچشی, ماشین بینایی و پردازش تصویر, دوره (8), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (43-55)
 9. فائزه نعمتی خلیل آباد , هادی هادیزاده , عباس ابراهیمی مقدم , مرتضی خادمی درح , Just Noticeable Difference Estimation Using Visual Saliency in Images, پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing, دوره (17), شماره (2), سال (2020-9), صفحات (84-71)
 10. فهیمه انصاری رام , مرتضی خادمی درح , عباس ابراهیمی مقدم , هادی صدوقی یزدی , الگوریتم جدید و مقاوم AMP برای ماتریس‌های غیر iid و گوسی مبتنی بر تئوری بیز در نمونه‌برداری فشرده, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (18), شماره (1), سال (2020-4), صفحات (15-28)
 11. مهدی بنی طالبی دهکردی , عباس ابراهیمی مقدم , مرتضی خادمی درح , Compressed-Sampling-Based Image Saliency Detection in the Wavelet Domain, پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing, دوره (16), شماره (4), سال (2020-3), صفحات (59-72)
 12. مجتبی حاجی آبادی , عباس ابراهیمی مقدم , حسین خوش بین قماش , حذف نویز صوتی مبتنی بر یک الگوریتم وفقی نوین, مهندسی برق دانشگاه تبریز, دوره (46), شماره (3), سال (2016-10), صفحات (121-129)

انگلیسی

 1. Mohammed Jawad Al Dujaili , Abbas Ebrahimi Moghadam , Automatic speech emotion recognition based on hybrid features with ANN, LDA and K_NN classifiers, Multimedia Tools and Applications, Year (2023-4)
 2. Mohammed AL Dujaili , Abbas Ebrahimi Moghadam , Speech Emotion Recognition: A Comprehensive Survey, Wireless Personal Communications, Volume (129), No (4), Year (2023-4), Pages (2525-2561)
 3. fahimeh ansari , Abbas Ebrahimi Moghadam , Morteza Khademi , Hadi Sadoghi Yazdi , Diffusion-based Kalman iterative thresholding for compressed sampling recovery over network, Signal Processing, Volume (202), No (1), Year (2023-1), Pages (108750-108764)
 4. tahereh bahraini , Abbas Ebrahimi Moghadam , Morteza Khademi , Hadi Sadoghi Yazdi , Bayesian framework selection for hyperspectral image denoising, Signal Processing, Volume (201), No (1), Year (2022-12), Pages (108712-108728)
 5. Mohammed Jawad Al Dujaili , Abbas Ebrahimi Moghadam , Ahmed Fatlawi , Speech emotion recognition based on SVM and KNN classifications fusion, International Journal of Electrical and Computer Engineering-IJECE, Volume (11), No (2), Year (2021-4), Pages (1259-1264)
 6. Abbas Ebrahimi Moghadam , Shahram Shirani , Matching Pursuit-Based Region-of-Interest Image Coding, IEEE Transactions on Image Processing, Volume (16), No (2), Year (2007-2), Pages (406-415)
 7. Abbas Ebrahimi Moghadam , Shahram Shirani , Progressive scalable interactive region-of-interest image coding using vector quantization, IEEE Transactions on Multimedia, Volume (7), No (4), Year (2005-8), Pages (680-687)
 8. Mohamad Amin Bakhshali , Morteza Khademi , Abbas Ebrahimi Moghadam , Investigating the neural correlates of imagined speech: An EEG-based connectivity analysis, Digital Signal Processing, Volume (123), Year (2022-4)
 9. Mehdi Banitalebi Dehkordi , Abbas Ebrahimi Moghadam , Morteza Khademi , Hadi Hadizadeh , No-reference quality assessment of HEVC video streams based on visual memory modelling, Journal of Visual Communication and Image Representation, Volume (75), Year (2021-2), Pages (103011-103021)
 10. Mohamad Amin Bakhshali , Morteza Khademi , Abbas Ebrahimi Moghadam , Sahar Moghimi , EEG signal classification of imagined speech based on Riemannian distance of correntropy spectral density, Journal of Biomedical Signal Processing and Control, Volume (59), No (5), Year (2020-5), Pages (101899-101909)
 11. Mehdi Banitalebi Dehkordi , Abbas Ebrahimi Moghadam , Morteza Khademi , هادی هادیزاده , No-Reference Video Quality Assessment Based on Visual Memory Modeling, IEEE Transactions on Broadcasting, Volume (66), No (3), Year (2019-1), Pages (676-689)
 12. Mohamad Amin Bakhshali , Abbas Ebrahimi Moghadam , Morteza Khademi , Sahar Moghimi , Coherence-based correntropy spectral density: A novel coherence measure for functional connectivity of EEG signals, Measurement, Volume (140), No (140), Year (2019-7), Pages (354-364)
 13. Mehdi Banitalebi Dehkordi , Morteza Khademi , Abbas Ebrahimi Moghadam , Hadi Hadizadeh , An image quality assessment algorithm based on saliency and sparsity, Multimedia Tools and Applications, Volume (78), No (9), Year (2018-12), Pages (11507-11526)
 14. Abbas Ebrahimi Moghadam , Pedram Mohammadi , Shahram Shirani , Subjective and Objective Quality Assessment of Image: A Survey, Majlesi Journal of Electrcial Engineering, Volume (9), No (1), Year (2015-3), Pages (55-83)
 15. Abbas Ebrahimi Moghadam , Seyyed Alireza Saffari , Label Propagation Based on Local Information with Adaptive Determination of Number and Degree of Neighbor ’ s Similarity, Neurocomputing, Volume (153), Year (2015-4), Pages (41-53)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. ریحانه تقی زاده خانکوک , مرتضی خادمی درح , عباس ابراهیمی مقدم , تشخیص ناهنجاری در مسیرخودرو با استفاده از بازسازی تنک , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2019-04-30
 2. علیرضا شوشتری , عباس ابراهیمی مقدم , مرتضی خادمی درح , بهبود سیستم CAD برای تشخیص بیماری دیابت نوع 2 با پایگاه دادهی نامتعادل , بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2018-05-08
 3. محمد جواد جلاب الدجیلی , عباس ابراهیمی مقدم , تشخیص احساسات انسان از روى گفتار توسط همجوشی طبقه‌بندهای SVM و KNN , کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر , 2018-01-17
 4. علیرضا براتی زاد نبه , عباس ابراهیمی مقدم , بهبود شرح نگاری خودکار تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس و آدابوست , سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر , 2017-05-26
 5. علیرضا براتی زاد نبه , عباس ابراهیمی مقدم , افزایش سرعت فشرده سازی تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس تنک شده , سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر , 2017-05-26
 6. مجتبی اکاتی , عباس ابراهیمی مقدم , احد هراتی , شناسایی نواحی برجسته در تصویر رنگی با استفاده از فیلتر میان‌گذر وفقی , بیستمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران (CSICC 2015) , 2015-03-03
 7. مجتبی اکاتی , عباس ابراهیمی مقدم , احد هراتی , شناسایی نواحی برجسته در تصاویر رنگی توسط فیلترینگ میان‌گذر تابع لگاریتم گابور , هفتمین کنفرانس فن‌آوری اطلاعات و دانش (IKT 2015) , 2015-05-26
 8. سیدعلیرضا صفاری , عباس ابراهیمی مقدم , انتشار برچسب برمبنای اطلاعات محلی و تعیین وفقی تعداد و میزان شباهت همسایه ها , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20
 9. سیدعلیرضا صفاری , عباس ابراهیمی مقدم , هادی صدوقی یزدی , طبقه بندی مبتنی بر بیان تنک داده های یادگیری در حوزه کرنل , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20
 10. فرزاد جمالزهی مقدم , عباس ابراهیمی مقدم , تخمین پارامترهای تابع مات شدگی حرکت خطی با استفاده از روش های حوزه ی مکان و فرکانس , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20

انگلیسی

 1. Abbas Ebrahimi Moghadam , شهرام شیرانی , Sub-optimal MMSE based joint source/channel decoding of a matching pursuit coded image bit-stream over a memoryless noisy channel , 2008 IEEE International Conference on Multimedia and Expo , 2008-06-23
 2. Abbas Ebrahimi Moghadam , شهرام شیرانی , Novel Progressive Region of Interest Image Coding Based on Matching Pursuits , 2006 IEEE International Conference on Multimedia and Expo , 2006-07-09
 3. Abbas Ebrahimi Moghadam , شهرام شیرانی , Unequal error protected ROI image transmission based on vector quantization , Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering 2004 , 2004-05-02
 4. Abbas Ebrahimi Moghadam , شهرام شیرانی , IMAGE FOVEATION BASED ON VECTOR QUANTIZATION , Data Compression Conference , 2003-03-25
 5. seyed mohsen mousavi , Raziye kazemi , Mahdi Saadatmand , Abbas Ebrahimi Moghadam , A New Method for Pupil Detection in Gaze-Point Estimation Systems Based on Active Contours , 8th Iranian Joint Congress on Fuzzy and intelligent Systems , 2020-09-02
 6. iman souzanchi kashani , Abbas Ebrahimi Moghadam , A Reliable Iris Recognition Method for Non-Ideal Iris Images , اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر در سال ۱۳۹۵ , 2017-02-11
 7. Abbas Ebrahimi Moghadam , Morteza Khademi , Discrimination of Mental Tasks Based on EEMD and Information Theoretic Pattern Selection , ICBME 2015 , 2015-11-25