بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahdi Saadatmand


موارد یافت شده: 112

1 - بررسی تاثیر نسیت بر علایم ناشی از بیماری بیش‌فعالی بر مبنای ارزیابی تغییرات غلظت ماده خاکستری مغز (چکیده)
2 - Sugar‐free aerated chocolate: Production, investigation of bubble features using X‐ray computed tomography and image processing (چکیده)
3 - Computer Aided Detection for Pulmonary Embolism Challenge (CAD-PE) (چکیده)
4 - A Novel Deformable Registration Method for Cerebral Magnetic Resonance Images (چکیده)
5 - کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) (چکیده)
6 - Altered Effective Connectivity in the Default Mode Network between Healthy Control and Autism Patient Groups: A Resting-State fMRI Study (چکیده)
7 - مقایسه بین گروهی با استفاده از مورفومتری مبتنی بر وکسل در تصاویر MRI افراد سالم و بیماران اوتیسم (چکیده)
8 - Segmentation of Cardiac Chambers in 2D Echocardiographic Images by Using a New Atlas-Based Deformable Model (چکیده)
9 - Statistical Analysis of Brain Volume Changes in T1-Weighted Magnetic Resonance Images of Attention Deficit hyperactivity Disorder (ADHD) Based on Voxel-Based Morphometry (چکیده)
10 - A New Method for Pupil Detection in Gaze-Point Estimation Systems Based on Active Contours (چکیده)
11 - ActiGraph to record sleep (چکیده)
12 - Nininvasive vein finder with ability of concomitant wireless connection to multiple cell phones (چکیده)
13 - Portable mobile-based electrocardiogram (چکیده)
14 - Eye tracker with free head movement (چکیده)
15 - تولید شکلات حبابدار و استفاده از مقطع‌نگاری اشعه X و پردازش تصویر در بررسی ویژگی‌های حباب‌ها (چکیده)
16 - Discerning expiration status of edible vegetable oils based on color changes during oxidation process: Using digital image and linear discriminant analysis in both primary and secondary oxidations (چکیده)
17 - مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه تغییرات ساختاری مغز در اثر اختلال طیف اوتیسم برپایه تحلیل حجمی تصاویر تشدید مغناطیسی (چکیده)
18 - Development of shelf life kinetic model for fresh rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets stored under modified atmosphere packaging (چکیده)
19 - A New Algorithm for Detection of Vegetation Regions in High Resolution Aerial and Satellite Images (چکیده)
20 - A New Threshold Selection Method Based on Fuzzy Expert Systems for Separating Text from the Background of Document Images (چکیده)
21 - On computational complexity of the constructive-optimizer neural network for the traveling salesman problem (چکیده)
22 - A new dataset of computed-tomography angiography images for computeraided detection of pulmonary embolism (چکیده)
23 - FoCA: A new framework of coupled geometric active contours for segmentation of 3D cardiac magnetic resonance images (چکیده)
24 - A Novel Parametric Deformable Model Based on Calculus of Variations for QRS Detection (چکیده)
25 - کاربرد تحلیل تصویر رقمی و تشخیص الگو در طبقه‌بندی روغن‌های خوراکی به کمک تغییرات رنگ در طی اکسایش اولیه و ثانویه (چکیده)
26 - یک الگوریتم جدید برای تشخیص نواحی پوشش‌گیاهی و سایه در تصاویر هوایی/ماهواره‌ای با تفکیک مکانی بالا بر اساس روش تحلیل مولفه‌های اصلی (چکیده)
27 - مروری بر روش‌های پیش‌بینی سایت‌های تعامل کمپلکس‌های آنتی‌بادی–پروتئین مبتنی بر هوش مصنوعی (چکیده)
28 - اوتیسم را بهتر بشناسیم: بیماری خاموش در کمین (چکیده)
29 - بررسی روش‌های تشخیص و بخش بندی ندول های ریوی با استفاده از تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه (چکیده)
30 - A New Algorithm for Multimodal Medical Image Fusion Based on the Surfacelet Transform (چکیده)
31 - A Novel Scheme for Segmentation of T1-Weighted Brain Magnetic Resonance Images (چکیده)
32 - A New Automated Method for Segmentation of Brain Magnetic Resonance Images (چکیده)
33 - A New fMRI Simulator with Stimulation Capability of Anatomical Brain Regions (چکیده)
34 - Noise Suppression of fMRI Data Considering Correlations in Spatial and Data Temporal Neighborhood (چکیده)
35 - Two New 1D Under-Sampling Schemes for Compressed Sensing of Brain Magnetic Resonance Images (چکیده)
36 - A New Compressed Sensing Algorithm based on Wavelet Denoising for Brain Magnetic Resonance Imaging (چکیده)
37 - روشی جدید برای تطبیق تصاویر پزشکی هم‌نوع برپایه مدل‌های دگردیس‌پذیر و کاربرد آن برای تصاویر CT قفسه سینه (چکیده)
38 - A Novel Patch-Based Digital Signature (چکیده)
39 - مروری بر سیستم‌های تشخیص خودکار آمبولی ریوی در تصاویر توموگرافی کامپیوتری آنژیو (چکیده)
40 - مروری بر سیستمهای تشخیص خودکار آمبولی ریوی در تصاویر توموگرافی کامپیوتری آنژیو (چکیده)
41 - روشی نوین به منظور استخراج اطلس احتمالاتی برای حفرههای قلبی در تصاویر اکوکاردیوگرافی (چکیده)
42 - Investigating Gray-Matter Volume Abnormalities in Autism Spectrum Disorder (چکیده)
43 - A Novel Automated Method for Early Diagnosis of Alzheimer Disease by Using T1-Weighted Magnetic Resonance Images (چکیده)
44 - Feature Extraction for Designing an Automatic Screening System for Detecting Glaucoma Disease Using OCT and Fundus Images (چکیده)
45 - روشی جدید در بخش‌بندی و تشخیص خودکار مرز اندوکارد و اپیکارد بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی (چکیده)
46 - روشی جدید جهت شناسایی نواحی پوشش گیاهی در تصاویر هوایی و ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بالا (چکیده)
47 - معرفی روش جدید تطبیق برای اندازه گیری دقیق تغییرات حجمی در تصاویر تشدید مغناطیسی مغزی بیماران مبتلا به اوتیسم (چکیده)
48 - A New Algorithm for Edge Detection based on Edge Following (چکیده)
49 - استخراج عروق شبکیه با استفاده از مورفولوژی ریاضی (چکیده)
50 - استخراج سطح مقاطع عروق لایه کروئید در تصاویر EDI-OCT با استفاده از کانتورهای فعال (چکیده)
51 - مقدار‌دهی اولیه مدل شکل فعال به‌منظور ناحیه‌بندی تصویر رادیولوژی دست (چکیده)
52 - Self-affine snake for medical image segmentation (چکیده)
53 - مرور و بررسی انواع مدل‌های فرم‌پذیر در بخش‌بندی و تشخیص خودکار مرز اندوکارد در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی (چکیده)
54 - لبه یابی مبتنی بر گرادیان، لاپلاس و دنبال نمودن لبه (چکیده)
55 - الگوریتم جدید برای تشخیص آنتی بادی های موثر بر آنتی ژنHIV براساس ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
56 - On Analytical Study of Self-Affine Maps (چکیده)
57 - الگوریتمی جدید برای تفکیک بافت نرم از بافت سخت در تصویربرداری رادیولوژی با دو انرژی (چکیده)
58 - استخراج ناحیه دست در تصاویر رادیولوژی مبتنی بر تبدیل حوضچه (چکیده)
59 - An Efficient 3D Gradient-Based Algorithm for Medical Image Registration Using Correlation-Coefficient Maximization (چکیده)
60 - ناحیه‌بندی مرز اندوکارد بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی با شدت روشنایی غیریکنواخت (چکیده)
61 - استفاده از روش‌های کانتور فعال برای تشخیص خودکار لایه‌های شبکیه در تصاویر OCT (چکیده)
62 - ارائه مدلی یکپارچه برای ارزیابی شناساگرهای زمان-دما به‏منظور حفاظت از موادغذایی دریایی در مقابل بوتولیسم (چکیده)
63 - Accelerated Local Binary Fitting Scheme for Medical Images Segmentation (چکیده)
64 - روشی جدید برای ارتباط بین انسان و ماشین برپایه پردازش تصویر و کاربرد آن در توسعه یک سامانه اطلاع رسانی کاربردی (چکیده)
65 - A New Patch-Based Active Contour for Segmentation of the Myocardium of the Left Ventricle in Cardiac Magnetic Resonance Images (چکیده)
66 - A New Combinatorial Algorithm for QRS Detection (چکیده)
67 - تعیین کارایی شناساگرهای زمان-دمای طراحی شده برای حفاظت از موادغذایی تازه سرد در مقابل بوتولیسم (چکیده)
68 - ارائه‏ یک الگوریتم جدید برپایه‏ شکل توسعه‏ یافته‏ ی فیلتر LoG برای آشکارسازی عیوب تیز کاشی‏ها و سرامیکها (چکیده)
69 - روشی جدید برای تطبیق تصاویر بر مبنای مدل‌های فرم‌پذیر هندسی (چکیده)
70 - روشی جدید در آستانه‌گذاری تصویر اسناد رنگی به منظور تفکیک متن از پس‌زمینه با استفاده از منطق فازی (چکیده)
71 - بررسی حساسیت مرز فعال خودنسبی به پارامترهایش و عملکرد آن در ناحیه‌بندی تصاویر MRI قلبی (چکیده)
72 - On Analytical Study of the Self-Affine Mapping System in the Image Processing Domain (چکیده)
73 - A New Block-Wise Algorithm for License Plate Location (چکیده)
74 - بررسی پایداری مرز فعال خودنسبی در برابر نویز و اهمیت آن در ناحیه‌بندی تصاویر پزشکی (چکیده)
75 - بهبود مرز فعال خودنسبی برای ناحیه‌بندی تصاویر پزشکی (چکیده)
76 - ناحیه‌بندی بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلب (چکیده)
77 - SELF-AFFINE SNAKE: A NEW PARAMETRIC ACTIVE CONTOUR (چکیده)
78 - Gabor Wavelet Correlogram Algorithm for Image Indexing and Retrieval (چکیده)
79 - A NEW IMPROVED WAVELET CORRELOGRAM METHOD FOR IMAGE INDEXING AND RETRIEVAL (چکیده)
80 - A NEW EVOLUTIONARY ALGORITHM FOR OPTIMIZING CONTENT BASED IMAGE INDEXING METHODS (چکیده)
81 - شناسایی و مکان‌یابی اجسام در یک ربات متحرک بینا: راهکاری سریع و کارا (چکیده)
82 - یک معیار شباهت جدید برای روش همبسته‌نگار موجک در بازیابی تصاویر و بهینه‌سازی آن با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیکی (چکیده)
83 - Enhanced Wavelet Correlogram methods for Image Indexing and Retrieval (چکیده)
84 - یک الگوریتم ژنتیکی-عصبی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره‏ گرد (چکیده)
85 - یک الگوریتم تکراری جدید برای طراحی فیلترهای FIR فاز- خطی بر پایه روش LS (چکیده)
86 - یک روش ترکیبی جدید برای نمایه‌گذاری و بازیابی تصاویر با استفاده از روش همبسته‌نگار موجک، بازخورد ارتباط و ماشین بردارهای پشتیبان (چکیده)
87 - الگوریتمی تطبیقی برای شناسایی شماره تلفن تماس‌گیرنده (چکیده)
88 - یک الگوریتم آموزش جدید برای شبکه عصبی MLP در کاربردهای دسته‌بندی (چکیده)
89 - یک روش جدید برای تشخیص تغییرات در تصاویر ویدیویی و کاربرد آن در آشکارسازی خودروهای متحرک (چکیده)
90 - الگوریتمی برای آشکارسازی عیوب تیز کاشی‏ها با استفاده از عملگرهای ریخت‏ شناسی و الگوریتم‏های ژنتیکی (چکیده)
91 - ارائه یک الگوریتم جدید برای آشکارسازی عیوب بافتی کاشی‏ ها (چکیده)
92 - یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره‏ گرد (چکیده)
93 - A New Method for Linear-Phase FIR Filter Designing with Desired Shape (چکیده)
94 - دستگاهی خودکار برای هدایت دستگاه جوش مارپیچ با استفاده از ماشین بینایی (چکیده)
95 - آشکارسازی عیوب رنگی کاشی‏ها با استفاده از مدلسازی خوشه‏ ای و ارائه‏ یک الگوریتم خوشه‏ سازی رنگ جدید (چکیده)
96 - ارائه یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده و ترکیبی برای حل مسأله کوتاهترین مسیر متقارن با تعداد شهر مشخص (چکیده)
97 - طراحی و پیاده سازی یک ربات متحرک بینا و هدایت آن با استفاده از یک معماری ترکیبی (چکیده)
98 - ارائه یک الگوریتم خوشه سازی رنگ جدید بر اساس معیار MinMax و بهینه سازی آن به کمک الگوریتمهای ژنتیکی و استفاده از آن در آشکارسازی عیوب رنگی کاشی‏ ها (چکیده)
99 - الگوریتمی جدید بر اساس الگوریتمهای ژنتیکی برای آشکارسازی رنگ و کاربرد آن در یک ربات متحرک (چکیده)
100 - ارایه یک شبکه عصبی ترکیبی برای حل مساله فروشنده دوره گرد (TSP) (چکیده)
101 - A Novel Active Contour for Medical Image Segmentation (چکیده)
102 - A Novel Evolutionary Approach for Optimizing Content-Based Image Indexing Algorithms (چکیده)
103 - Wavelet correlogram:A new approach for image indexing and retrieval (چکیده)
104 - A new framework for designing linear-phase FIR filters based on extended least square errors (چکیده)
105 - یک مرز فعال جدید برای ناحیه‌بندی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی (چکیده)
106 - Optimization of low-cholesterolelow-fat mayonnaise formulation: Effect of using soy milk and some stabilizer by a mixture design approach (چکیده)
107 - A Novel Patch-Based Digital Signature (چکیده)
108 - یک روش جدید برای تشخیص خودرو در تصویر (چکیده)
109 - ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی (چکیده)
110 - الگوریتمی جدید برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشیها و سرامیکها بر پایه مدلسازی خوشه‌ای و الگوریتمهای ژنتیکی (چکیده)
111 - یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص (چکیده)
112 - A Novel Constructive-Optimizer Neural Network for the Traveling Salesman Problem (چکیده)