بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: روش شناسی


موارد یافت شده: 13

1 - شناسایی الگوی ذهنی خبرگان در خصوص کاهش گرایش دانش آموزان به فعالیت بدنی در مدرسه( با استفاده از روش شناسی کیو) (چکیده)
2 - تبیین لزوم نگاه فرآیندی به تولید علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین و تبیین جایگاه سرمایه علمی و حوزوی و دانشگاهی در آن (چکیده)
3 - آسیب شناسی مطالعات و شاخص های معیار در آموزش تاریخ باستان (چکیده)
4 - انتیرانداک: سامانه یکپارچه توسعه مشارکتی هستان‌نگار فارسی (چکیده)
5 - الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان نسبت به معنا داری کار با کاربرد روش کیو (مورد مطالعه: مراکز رشد و پارک علم و فناوری خراسان رضوی) (چکیده)
6 - مقایسه روش شناسی ابن سینا در مسئله نفس با روش علوم شناختی (چکیده)
7 - شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور : ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی (چکیده)
8 - شاخصه های فرانظری نظریه روابط بین الملل در گفتمان اسلامی (چکیده)
9 - راهبرد پژوهشی روش شناسی کیو: جایگاه، کاربرد، روش، محدودیت ها و تقابل آن با روش شناسی آر (چکیده)
10 - کاستی های روش شناسانه تاریخ ادبیات نگاری برای زبان فارسی (چکیده)
11 - مروری بر روش شناسی نظریه پایه ور با تاکید بر مطالعات سازمانی (چکیده)
12 - بنیان گذاری گروه درس های روش شناسی در دوره کارشناسی علوم سیاسی (چکیده)
13 - ارزیابی نظریات روش شناسی علم اقتصاد (چکیده)