بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: روش شناسی


موارد یافت شده: 17

1 - بکارگیری یک مدل تلفیقی روش شناسی سیستمهای نرم و تکنیک دیمتل در راستای شناسایی ابعاد تابآوری زنجیره تامین و بررسی اثرات آنها بر یکدیگر مورد مطالعه:شرکت صنعتی لاما الکترونیک (چکیده)
2 - تبیین لزوم نگاه فرآیندی به تولید علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین و تبیین جایگاه سرمایه علمی حوزوی و دانشگاهی در آن (چکیده)
3 - اصول و مبانی شرح تطبیقی (با تکیه بر شرح مثنوی شریف) (چکیده)
4 - فهم کودکان 3 تا 6 ساله شهر مشهد درباره زنانگی در دو عرصه خصوصی و عمومی (چکیده)
5 - شناسایی الگوی ذهنی خبرگان در خصوص کاهش گرایش دانش آموزان به فعالیت بدنی در مدرسه( با استفاده از روش شناسی کیو) (چکیده)
6 - تبیین لزوم نگاه فرآیندی به تولید علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین و تبیین جایگاه سرمایه علمی و حوزوی و دانشگاهی در آن (چکیده)
7 - آسیب شناسی مطالعات و شاخص های معیار در آموزش تاریخ باستان (چکیده)
8 - انتیرانداک: سامانه یکپارچه توسعه مشارکتی هستان‌نگار فارسی (چکیده)
9 - الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان نسبت به معنا داری کار با کاربرد روش کیو (مورد مطالعه: مراکز رشد و پارک علم و فناوری خراسان رضوی) (چکیده)
10 - مقایسه روش شناسی ابن سینا در مسئله نفس با روش علوم شناختی (چکیده)
11 - شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور : ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی (چکیده)
12 - شاخصه های فرانظری نظریه روابط بین الملل در گفتمان اسلامی (چکیده)
13 - راهبرد پژوهشی روش شناسی کیو: جایگاه، کاربرد، روش، محدودیت ها و تقابل آن با روش شناسی آر (چکیده)
14 - کاستی های روش شناسانه تاریخ ادبیات نگاری برای زبان فارسی (چکیده)
15 - مروری بر روش شناسی نظریه پایه ور با تاکید بر مطالعات سازمانی (چکیده)
16 - بنیان گذاری گروه درس های روش شناسی در دوره کارشناسی علوم سیاسی (چکیده)
17 - ارزیابی نظریات روش شناسی علم اقتصاد (چکیده)