بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مناطق خشک


موارد یافت شده: 27

1 - اثر فرسایش آبی بر تنوع زیستی خاک در اکوسیستم های خشک (چکیده)
2 - تحلیل کمی وضعیت معیشتی ساکنان روستایی مناطق خشک با استفاده از شاخص های اجتماعی-اقتصادی (چکیده)
3 - بررسی تغییرات در صفات ظاهری و فیزیولوژیک برخی گیاهان پرکاربرد فضای سبز در برابر تنش‌خشکی (چکیده)
4 - ارزیاتی تاثیر سازه های سىتی استحصال آب باران در بهبود شرایط خاک (مطالعه موردی بندسارهای جنوب سبزوار) (چکیده)
5 - کاربرد علم زمین آمار درتجزیه و تحلیل فرسایش و رسوب بادی (چکیده)
6 - بررسی چگونگی تاثیر پوشش گیاهی بر سرعت یاد و انتقال ذرات خاک توسط باد(مطالعه موردی منطقه صبری سبزوار) (چکیده)
7 - استفاده بهینه از روانابهای مناطق خشک در کشاورزی پایدار (چکیده)
8 - شناسایی مهمترین عوامل اقلیمی موثر بر تبخیر و تعرق به کمک تجزیه رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی:حوزه آبخیز منشاد، استان یزد) (چکیده)
9 - شبیه‌سازی اثرات زیست‌ محیطی بام‌های سبز گسترده و متمرکز در شهر یزد (چکیده)
10 - تحلیلی بر خشکسالی های ایران در نیم قرن گذشته (چکیده)
11 - معرفی برخی گونه های گیاهی بومی و وارداتی پوششی برای استفاده در فضای سبز ایران (چکیده)
12 - کاربرد توابع سری فوریه در مطالعات اکوژئومورفولوژی مناطق خشک (چکیده)
13 - بام سبز و چالش های احداث و استقرار آن در مناطق خشک ایران (چکیده)
14 - تحلیلی بر خشکسالی های ایران در نیم قرن اخیر (چکیده)
15 - کم آبیاری، راهکاری برای استفاده بهینه از آب در فضاهای سبز مناطق خشک (چکیده)
16 - استفاده از گیاهان پوششی در فضای سبز شهری و کارکرد های آنها با تاکید بر مناطق خشک (چکیده)
17 - مقایسه اثر الگوی جریان ورودی و شیب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
18 - مقایسه روش فائو پنمن مانتیث با برخی روشهای دیگر در برآورد تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: حوزه اسکندری در استان اصفهان) (چکیده)
19 - ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: گیاهان و بندپایان (چکیده)
20 - کارایی مدل فرسایش و هیدرولوژی مرتع دربرآورد میزان رسوب دامنه های مرتعی مناطق خشک (چکیده)
21 - ارزیابی مکانیسم و کارایی فناوری باروری ابرها جهت تامین آب در مناطق خشک ایران (چکیده)
22 - بررسی کاربرد سدهای زیرزمینی در کنترل جریان و تامین آب مورد نیاز در مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
23 - کاربرد روابط رگرسیونی در برآورد تلفات انتقال و مقایسه آنها در مناطق مختلف (چکیده)
24 - تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش (چکیده)
25 - مروری بر فرآیند باروری ابرها (چکیده)
26 - بررسی سازگاری گیاه ارزن پادزهری به شرایط پال و اینترپالس در مناطق خشک (چکیده)
27 - فرفیون، گونه ای با فواید دارویی و اقتصادی در مناطق خشک (چکیده)