بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: RAPD


موارد یافت شده: 46

1 - Shepherd dogs as a common source for Salmonella enterica serovar Reading in Garmsar, Iran (چکیده)
2 - Prevalence and clonal distribution of avian Escherichia coli isolates harboring increased serum survival (iss) gene (چکیده)
3 - Genotypic and phenotypic diversity of Prototheca spp. recovered from bovine mastitis in terms of antimicrobial resistance and biofilm formation ability (چکیده)
4 - Prevalence of Listeria monocytogenes in cerebrospinal fluid obtained from hospitalized patients (چکیده)
5 - Analysis of antibiotic susceptibility profile and RAPD typing of Listeria monocytogenes isolates (چکیده)
6 - Prevalence of high-level gentamicin-resistant Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium in an Iranian hospital (چکیده)
7 - ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های ایرانی و ژنوتیپ های خارجی گلرنگ(Carthamus tinctorius ) با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
8 - Genetic variation among Escherichia coli isolates from human and calves by using RAPD PCR (چکیده)
9 - Genomic diversity of Clostridium perfringens strains isolated from food and human sources (چکیده)
10 - apd analysis of genetic variation within and among natural Population of Two Species of Dianthus L. (Caryophyllaceae) In Ne Iran (چکیده)
11 - مطالعات مولکولی بر روی تنوع ژنومی اکوتیپ های کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp) (چکیده)
12 - بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب(Ziziphus spp.) ایران با استفاده ازنشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
13 - Biochemical characterizations and Genotyping by RAPD-PCR analyses of Malassezia spp. from pityriasis versicolor and seborrhoeic dermatitis patients (چکیده)
14 - بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از توده های ایرانی و ژنوتیپ های خارجی گلرنگ(Carthamus tinctorius )با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
15 - بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگر RAPD (چکیده)
16 - ارزیابی اختلافات ژنتیکی جدایه های قارچ فوزاریوم عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
17 - Identification of Safflower as a fraud in commercial Saffron using RAPD/SCAR (چکیده)
18 - فینگرپرینت DNA تعدادی از ارقام خربزه ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR (چکیده)
19 - بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای عناب ایران با استفاده از بارکد گذاری DNA و نشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
20 - Molecular Characterization of Malassezia Species Isolated from Dog with and Without Otitis and Seborrhoeic Dermatitis (چکیده)
21 - Morphometrical and genetic diversity of Meloidogyne javanica from the north east of Iran (چکیده)
22 - Evaluation of RAPD markers potentialin estimation of heterosis and combining ability of tomato hybrids ( lycopersicon esculentum Mill.) (چکیده)
23 - Genetic Variation Study of 29 lines and modern cultivated tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) using RAPD Markers (چکیده)
24 - Molecular Characterization and RAPD analysis of Juniperus Species from Iran (چکیده)
25 - Genotypic characterization of Escherichia coli strains by Random amplification of polymorphic DNA (چکیده)
26 - The use of RAPD markers dor assessing the genetic diversity of Bunium persicum(Boiss) B.FEDTSCH populations (چکیده)
27 - Analysis of Genetic Diversity of Chukar Partridge (Alectoris chukar) Populations in Khorasan-e-Razavi Province of Iran by RAPD-PCR (چکیده)
28 - تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف Meloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با نشانگر RAPD-PCR (چکیده)
29 - Genetic diversity among chickpea Fusarium oxysporum isolates using RAPD markers (چکیده)
30 - pathogenic and genetic characterization of Fusarium oxysporum F.sp. lentis by RAPD and IGS analysis in Khorasan province (چکیده)
31 - تعیین تنوع ژنتیکی قارچ بیماری برق زدگی نخود [Ascochyta rabiei (pass.) Lab.] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD Identification of Genetic Diversity in the Ascochyta Blight Pathogen of Chickpea [Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.] Using RAPD Markers (چکیده)
32 - INTRASPECIES GENETIC DIVERSITY IN MELOIDOGYNE JAVANICA ISOLATES FROM TOMATO IN IRAN (چکیده)
33 - Survey the effect of irrigation periods on PDS and BCH gene expression with semi quantitative RT-PCR in Saffron. (چکیده)
34 - A Unique Germplasm of Damask Roses in Iran (چکیده)
35 - Investigation of genetic diversity in gray partridge populations in Khorasan province of Iran by RAPD-PCR (چکیده)
36 - Genetic polymorphism study on population of Salvia using RAPD technique in north-east of Iran (چکیده)
37 - اصلاح و تولید نژادهای دورگ در قارچ خوراکی دکمه ای (چکیده)
38 - Determination of meriones species (Rodentia, Gerbilliane) by RAPD-PCR (چکیده)
39 - Genetic study on Apodemus avicennicus and Apodemus witherbyi RAPD-PCR (چکیده)
40 - Evaluation of Genetic Diversity among Different Genotypes of Brassica napus using Rando Amplified Polymorphic DNA Marker (چکیده)
41 - Determination of Meriones species (Rodentiam Gerbillinae) by RAPD-PCR (چکیده)
42 - Genetic Study on Apodemus avicennicus and Apodemus witherbyi by RAPD-PCR (چکیده)
43 - تنوع مولکولی و مورفولوژیکی گل‌محمدی در ایران (چکیده)
44 - بررسی چند شکلی DNAجدایه های Fusarium solani f. sp. pisiدر مزارع نخود استان خراسان رضوی و شمالی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
45 - Comparison of Random Amplified Polymorphic DNA Markers and Morphological Characters in Identification of Homokaryon Isolates of White Button Mushroom (Agaricus bisporus) (چکیده)
46 - تعيين تنوع قارچ عامل بيماري برق زدگي نخود {Ascochyta rabiei(pass.) Lab} ايران با استفاده از ماركرهاي (چکیده)