بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: RegCM4


موارد یافت شده: 25

1 - Assessment of mean precipitation and precipitation extremes in Iran as simulated by dynamically downscaled RegCM4 (چکیده)
2 - مدلسازی دینامیکی ویژگی های مکانی- زمانی گرد و غبار در جنوب و جنوب شرق ایران با مدل REGCM۴ (چکیده)
3 - تغییر الگوی کشت برای مصرف بهینه آب حاصل از بارش شدید شبیه سازی شده با مدل RegCM4 در استان خراسان جنوبی (چکیده)
4 - بررسی توانمندی مدل دینامیکی RegCM4 در شبیه سازی شاخص های بارش فرین به عنوان مهمترین نشانگرهای تغییر اقلیم در ایران (چکیده)
5 - بررسی سازوکار میان مقیاس وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران (چکیده)
6 - Comparing the performance of dynamical and statistical downscaling on historical run precipitation data over a semi-arid region (چکیده)
7 - تأثیر توپوگرافی اصلاح شده در بهبود نتایج مدل اقلیمی RegCM4 (مطالعه موردی: شمال ایران) (چکیده)
8 - پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه آبریز کشف رود با استفاده از مدل RegCM4 و روش هارگریوز سامانی (چکیده)
9 - بررسی سازوکار وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران،مطالعه موردی 5 ژوئن 2003 (چکیده)
10 - ارزیابی میزان حساسیت مدل RegCM4 به طرحواره‌های پارامترسازی همرفت در مدل‌سازی بارش‌ های بهارۀ شمال‌غرب ایران: (مطالعۀ موردی سال 2004) (چکیده)
11 - نقش توپوگرافی بر شبیه سازی ساختار باد سیستان در شرق فلات ایران (چکیده)
12 - بررسی وضعیت گرد و غباری ترین روزهای نوامبر سال 1971 خراسان رضوی با استفاده از مدل RegCM4 (چکیده)
13 - شبیه سازی نقش دریای خزر بر وقوع بارش های منطقه ای در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
14 - شبیه سازی بارش زمستان در استان فارس با استفاده از مدل اقلیمی RegCM4 (چکیده)
15 - کارایی مدل RegCM4 در شبیه سازی بارش دوره سرد استان فارس- مطالعه موردی: ۲۰۱۰-۱۹۹۰ (چکیده)
16 - بررسی ساختار باد شمال و گردوغبار ناشی از آن با کاربست مدل اقلیمی RegCM4 (چکیده)
17 - ارزیابی توان مدل RegCM4 پیوندخورده با طرحواره غبار در آشکارسازی ساختار توفان های گردوغباری تابستانه در دشت سیستان (چکیده)
18 - شبیه سازی نقش دریای خزر در وقوع بارش های منطقه ای با استفاده از مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4 پیوند خورده با مدل دریاچه (چکیده)
19 - ارزیابی توان مدل RegCM4 پیوند خورده با طرحواره غبار در آشکارسازی ساختار توفان های گردوغباری تابستانه در دشت سیستان (چکیده)
20 - Simulation of Heavy Lake-Effect Snowstorms across the Great Lakes Basin by RegCM4: Synoptic Climatology and Variability. (چکیده)
21 - Sensitivity of the North American monsoon to antecedent Rocky Mountain snowpack (چکیده)
22 - بررسی و تحلیل ساختار توفان های گرد و غباری در دشت سیستان با استفاده از مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4؛ مطالعه موردی 30 جولای 2001 (چکیده)
23 - The Role of Low Level Jets in the Formation and Evolution of Summertime Dust Storms over Southeastern and Southwestern of Iran (چکیده)
24 - آیا پرفشار جنب حاره ای تابستانه بر روی ایران زبانه ای از پرفشار جنب حاره ای آزور است؟ «بررسی یک نظریه» (چکیده)
25 - The effect of the Zagros Mountains on the formation and maintenance of the Iran Anticyclone using RegCM4 (چکیده)