بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: روغن زیتون


موارد یافت شده: 15

1 - ارزیابی پایداری اکسایشی روغنهای زیتون سرخ کردنی طی فرایندهای حرارتی و سرخ-کردنی (چکیده)
2 - تعیین بهترین زمان برداشت ارقام ماری و شنگه بر اساس برخی پارامتر های تعیین کننده کیفیت زیتون (چکیده)
3 - اثر پارامتر محیطی دما روی ΔECN42 روغن زیتون ایرانی (چکیده)
4 - مقایسه ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون در مناطق مختلف ایران (چکیده)
5 - مقایسه اثر پیش تیمارهای غیرشیمیایی و شیمیایی بر ویژگی های کیفی کشمش (چکیده)
6 - پایداری روغن های زیتون بکر و تخم کدو بر حسب اندازه گیری ساختار ترکیبات قطبی به روش کروماتوگرافی غربال ملکولی با کارایی بالا (HPSEC) (چکیده)
7 - پایداری اکسایشی روغنهای زیتون تجاری ایران (چکیده)
8 - مشخصات فیزیکی شیمیایی روغن های زیتون تجاری ایرانی (چکیده)
9 - بررسی اثر آنتی اکسیدانی روغن مغز و پوست بنه بر پایداریاکسایشی روغن زیتون (چکیده)
10 - کیفیت و پایداری روغنهای زیتون تجاری کشور (چکیده)
11 - بررسی ساختار ترکیبات قطبی روغن کانولا تحت تاثیر اختلاط با روغنهای زیتون/پالم اولئین و ترسیوبوتیلهیدروکینون طی فرایند سرخ کردن (چکیده)
12 - بررسی مزایای تصفیه فیزیکی روغن زیتون و روغن پومیس (چکیده)
13 - بررسی استفاده از عصاره برگهای زیتون بعنوان منبعی از پلی فنلها برای پایداری اکسیداتیو و فعالیت آنتی اکسیدانی روغنهای نباتی تجاری (چکیده)
14 - بررسی کاربرد آنزیم در روغن‌کشی از ارقام زیتون استان گلستان (چکیده)
15 - بررسی تأثیر غلظت آنزیم درفرآیند استخراج آنزیمی- آبی روغن ارقام زیتون استان گلستان (چکیده)