بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: SSCP


موارد یافت شده: 24

1 - ارتباط ژن هورمون رشد با ترکیبات شیر در گوسفند زل (چکیده)
2 - ارزیابی چند شکلی ژن کاپاکازئین وارتباط آن با اجزای شیر به روش PCR-SSCP در گوسفند زل (چکیده)
3 - بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد و ارتباط آن با برخی صفات مرتبط با ترکیبات شیر در گوسفند نژاد زل (چکیده)
4 - Survey of FecX L Locus of BMP15 Gene and Growth Hormone (GH) Gene and Their Effects on Lambing Rate in Zel Sheep (چکیده)
5 - The effect of pH and temperature on spatial variation of Acidobacteria /Actinobacteria communities from Alpine soil (چکیده)
6 - Spatial and temporal dynamics of microbial communities in alpine ecosystems (چکیده)
7 - مقایسه دقت تاکسونومی روشهای CE-SSCP و cloning/sequencing با استفاده از16S rRNA (چکیده)
8 - Dynamique saisonnière des communautés microbiennes alpines :influence de\\\'enneigement (چکیده)
9 - Diversité de la microflore alpine: une variation spatio-temporelle (چکیده)
10 - مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP در گاوهای سرابی (چکیده)
11 - Assessment Relationship Between Leptin and Ghrelin Genes Polymorphisms and Estimated Breeding Values (EBVs) of Growth Traits in Baluchi Sheep (چکیده)
12 - Effect of Leptin and Ghrelin Gene Polymorphisms on Estimated Breeding Values of Growth Traits in Baluchi Sheep (چکیده)
13 - Study of Complex Vertebral Malformation Disorder in Iranian Holstein Bulls (چکیده)
14 - Genetic polymorphism at the growth hormone locus in Iranian Talli goats by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP) (چکیده)
15 - Implication of complex vertebral malformation and deficiency of uridine monophosphate synthase on molecular-based testing in the Iranian Holstein bulls population (چکیده)
16 - فراوانی آللی و ژنوتیپی جایگاه ژنی کالپاستاتین در نژادهای گوسفند بلوچی وکردی به روش SSCP (چکیده)
17 - بررسی چند شکلی ژن گرلین با استفاده از روش PCR-SSCP درگوسفند بلوچی (چکیده)
18 - بررسی بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات CMV به روش PCR-SSCP در گاو های سرابی (چکیده)
19 - Association of Growth Traits with SSCP Polymorphisms at the Growth Hormone Receptor (GHR) and Growth Hormone Releasing Hormone Receptor (GHRHR) Genes in the Baluchi Sheep (چکیده)
20 - بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH,IGF-I بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
21 - بررسی بیماریهایDUMPs و CVM ژنتیکی در گاو های نر هلشتاین ایرانی (چکیده)
22 - بررسی چند شکلی ژنGDF- 9 و ارتباط آن با میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
23 - بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH,GHR,GHRHR بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
24 - بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)