بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: برنامه ریزی و آمایش فضا


موارد یافت شده: 19

1 - تقابل دوگانگی ارتقا/ تنزل هویت در مجموعه های با ارزش شهری در چارچوب رویکرد آمایش نمونه میدان شهدا مشهد (چکیده)
2 - شناسایی عوامل موثر بر شکست کسب و کارهای کارآفرینان محلی با روش تئوری بنیانی و رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: گلخانه داران مناطق روستایی شهرستان جیرفت) (چکیده)
3 - واکاوی محدودیت‌های بازاریابی محصولات ارگانیک روستایی‌ -مطالعه موردی: روستاهای حاشیه دریاچه هامون، سیستان- (چکیده)
4 - نقش نظام حمل و نقل روستایی در توسعه یافتگی اقتصادی روستاهای طاغنکوه شمالی (چکیده)
5 - تحلیل مقایسه‌ای روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره AHP و ANP در مکان‌یابی فضاهای سبز روستایی (چکیده)
6 - تحلیل سیستمی نقش عوامل جغرافیایی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران (چکیده)
7 - تبیین نقش کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری روستایی در تقویت تصویر ذهنی گردشگران (مطالعه موردی: روستاهای مقصد گردشگری بخش رودبار قصران) (چکیده)
8 - جایگاه مراکز جمع آوری شیر در شبکه های فضایی بازاریابی محصول شیر در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده - استان زنجان (چکیده)
9 - بررسی و تحلیل سناریوهای توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان (چکیده)
10 - سنجش و ارزیابی شاخص های پایداری صنعت توریسم در شهر اهواز (چکیده)
11 - تأثیر جهانی شدن بر ماهیت مرزها (چکیده)
12 - تحلیل نقش متغیر همسایگی در الگوی رأی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دورة دهم (چکیده)
13 - تحلیل نابرابریهای فضایی در استان خراسان رضویی (چکیده)
14 - تحلیل عناصر تهدید سیاسی-امنیتی در نظام تقسیمات کشوری ایران (چکیده)
15 - تحلیل بازتابهای سیاسی- فضایی بازارچه های مرزی(نمونه موردی بازارچه مرزی با شماق مریوان) (چکیده)
16 - نقش نظام تقسیمات کشوری در توسعه ملی ، مورد مطالعه: ایران (چکیده)
17 - ارزیابی شهرک‌های صنعتی با استفاده از MCDM فازی در GIS (چکیده)
18 - استفاده از استنتاج گری فازی برای مدل سازی روابط مکانمند در محیط GIS (چکیده)
19 - تحلیل ملاحظات نظامی- امنیتی در آمایش و مکان گزینی مراکز و استقرار گاههای نظامی با تاکید بر استان خراسان رضوی (چکیده)