بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی


موارد یافت شده: 18

1 - چالش‌های بازنگری و اجرای برنامه‌های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2 - بررسی عملکرد ریاضی دانشجویان در ارزیابی قلم-کاغذی و پویای الکترونیکی (چکیده)
3 - تحلیل مسیر دینداری و منبع کنترل دانشجویان و نگرش به آینده شغلی (چکیده)
4 - ادراک اعضای هیئت علمی از حرفه ای بودن در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
5 - توصیف و تحلیل جریان های دانشی در شبکه سازمانی دانشگاه: مطالعه موردی (چکیده)
6 - پدیدار شناسی تقلب در امتحانات: تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
7 - الگویی برای بالندگی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه تهران (چکیده)
8 - بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش GMM (چکیده)
9 - توانمندیها و مهارتهای مؤثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه (چکیده)
10 - باورهای معرفتی دانشجویان و تاثیر متغیرهای زمینه ای بر آن: مورد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
11 - ارزیابی مؤلفه ها و ساختار عاملی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی (چکیده)
12 - وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش عالی (چکیده)
13 - ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران براساس جهت گیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسان (چکیده)
14 - بررسی نگرش اعضای هیئت علمی در باره رابطه بین فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خویش (چکیده)
15 - جهتگیری هدفی و خودتنظیمی دانشجویان شهر مشهد: نقش ماهیت تکلیف و جنسیت (چکیده)
16 - نگاهی به آموزش عالی فراملی در کشور ایران: مسایل و چشم انداز (چکیده)
17 - باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی (چکیده)
18 - بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه (چکیده)