بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: پژوهش و برنامه‌ریزی شهری


موارد یافت شده: 13

1 - مدل سازی احتمال تغییر رشد شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک -مطالعه موردی: شهر مشهد- (چکیده)
2 - ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط 1 قطار شهری مشهد بر اساس مدل دنیسون (چکیده)
3 - تحلیلی بر توزیع فضایی مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی طی سال های 92-1382 (طرح آمایش 5 تا 9) (چکیده)
4 - مطالعه محور شیرازی به عنوان یک مفصل شهری در دسترسی به بخش مرکزی مشهد (چکیده)
5 - تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله ها شهر چالوس (چکیده)
6 - تحلیل نقش انعطاف‌پذیری اکولوژیکی در اکوسیستم‌های شهری (چکیده)
7 - بررسی کارآیی نواحی مختلف شهرداری مشهد با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
8 - تحلیل الگوی گسترش شهر بهشهر بر اساس مد لهای کمی برنامه ریزی منطقه ای (چکیده)
9 - بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی افراد از عملکرد آموزشگاه‌های رانندگی در کلانشهر شیراز (چکیده)
10 - شناسایی و سنجش بسترهای بایسته برای الگوی مدیریت استراتژیک شهری (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
11 - تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شده (چکیده)
12 - فرایند درآمدزایی و مهاجرت روستاییان به شهر سبزوار (چکیده)
13 - راهبردهای کالبدی کنترل حاشیه‌نشینی در شهر سبزوار (چکیده)