بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: پژوهشهای ادبی


موارد یافت شده: 14

1 - رویکردهای روشنفکران عصر مشروطه به داستانها و روایتهای ملی (چکیده)
2 - بررسی جایگاه شعر و سرایندگی در فرهنگهای جوامع پیش از ظهور ادیان یگانه‌گرا (بر مبنای مطالعة موردی این نقش در فرهنگ ایران باستان در مقایسه با نظام قبیله¬ای جامعة عرب جاهلی) (چکیده)
3 - نقش توازن بوگراند و درسلر در میزان متنیّت شعر سپهری (چکیده)
4 - بررسی تکوینی و تطبیقی کهن الگوی آفرینش انسان بنیادین بر مبنای رویکرد نقد پسایونگی (چکیده)
5 - روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن؛ در رویکرد نقد کهن الگویی/ یونگی و پسا یونگی (چکیده)
6 - بررسی پاره ای از مسائل پزشکی در آثار نظامی (چکیده)
7 - تحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
8 - تحلیل روایت شناسانه داستان گنبد پیروزه هفت پیکر (چکیده)
9 - طرحی برای طبقه بندی انواع ادبی در دوره کلاسیک (چکیده)
10 - هنجارگریزی نوشتاری در شعر امروز (چکیده)
11 - نوآوری نیما در فرم درونی شعر فارسی (چکیده)
12 - تصویر رمانتیک مبانی نظری، ماهیت و کارکرد (چکیده)
13 - فواید لغوی اشعار بدر شروانی (چکیده)
14 - نقد جناس مضارع و لاحق در کتب بلاغی (چکیده)