بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی


موارد یافت شده: 19

1 - بررسی نقش نهادها و زیرساخت ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری (چکیده)
2 - بررسی اثر مالیات سبز بررشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران باکاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE) (چکیده)
3 - تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت (چکیده)
4 - بررسی تأثیر شوک‌های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام در ایران با استفاده از رویکرد مدل خودرگرسیون برداری بیزین -BVAR- (چکیده)
5 - بررسی عوامل موثر برآلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1353-1392 (چکیده)
6 - اندازه گیری کارآیی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سالهای 1392-1354 (چکیده)
7 - بررسی شبه پارامتریک رشد اقتصادی و شهرنشینی در انتشار گاز CO2 (مطالعه موردی: کشورهای آسیایی) (چکیده)
8 - اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران (چکیده)
9 - بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده های پانل) (چکیده)
10 - اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360 (چکیده)
11 - ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی (چکیده)
12 - اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران(بر اساس شاخص ترکیبی) (چکیده)
13 - بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (چکیده)
14 - بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران (چکیده)
15 - تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزد سنتی و دستمزد کارآیی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک           (چکیده)
16 - بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ) (چکیده)
17 - بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین (کاربرد مدل جاذبه) (چکیده)
18 - آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا (چکیده)
19 - روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران (چکیده)