بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حسین ضمیری جعفریان


موارد یافت شده: 61

1 - Exact and Asymptotic Analysis of Partial Relay Selection for Cognitive RF-FSO Systems With Non-Zero Boresight Pointing Errors (چکیده)
2 - Received signal strength based localization in inhomogeneous underwater medium (چکیده)
3 - Outage and Diversity Analysis of Underlay Cognitive Mixed RF-FSO Cooperative Systems (چکیده)
4 - Ranging in Underwater Wireless Sensor Network Received Signal Strength Approach (چکیده)
5 - Cluster-Based Two-Step Target Localization with Incremental Cooperation Incremental Cooperation (چکیده)
6 - Prototype filter design for FBMC systems via evolutionary PSO algorithm in highly doubly dispersive channels (چکیده)
7 - Per-Subchannel Joint Equalizer and Receiver Filter Design in OFDM/OQAM Systems (چکیده)
8 - TDOA Based Target Localization in Inhomogenous Underwater Wireless Sensor Network (چکیده)
9 - MIMO Filter-Bank Multicarrier System Using Unique Word OFDM (چکیده)
10 - A new filterbank-based complex CDMA system for transmission in underwater acoustic channels (چکیده)
11 - Distributed Sparse Adaptive Algorithm for NonGaussian Noise Applications (چکیده)
12 - Beamforming Algorithms for Multiuser MIMO Uplink Systems Parallel and Serial Approaches. (چکیده)
13 - Hierarchical Region Based ML EEG Source Reconstruction: A Subspace Projection Approach. (چکیده)
14 - Low-Complexity QRD-based Detection Scheme for Full Rate QOSTBC with Four-Transmit Antenna (چکیده)
15 - نوبت بندی در سیستم فراسوی MIMO-OFDMA با آنتن‌های توزیع شده مبتنی بر بیشینه‌سازی مجموع نرخ (چکیده)
16 - سیستم مخابرات صوتی زیرآب MC-MIMO , مبتنی بر بانک فیلتر (چکیده)
17 - EEG Eye Blink Artifact Removal by EOG Modeling and Kalman Filter (چکیده)
18 - Joint Transceiver Design for Uplink MIMO MC-CDMA Systems (چکیده)
19 - پرتوسازی همکارانه در سیستم رادیو شناختمند MIMO فراسو (چکیده)
20 - پرتوسازی همکارانه همراه با اختصاص توان در سیستمهای چندکاربره MIMO فروسو (چکیده)
21 - Cooperative Beamforming in MIMO-OFDMA Cognitive Radio Systems.doc (چکیده)
22 - Beamforming in Multiuser MIMO Downlink Systems Non-cooperative and cooperative approaches (چکیده)
23 - Cooperative Beamforming and Power Allocation in the Downlink of MIMO Cognitive Radio Systems (چکیده)
24 - پرتوسازی همکارانه و تخصیص توان در شبکه رادیو شناختمند MIMO فروسو (چکیده)
25 - پرتوسازی فروسو درسیستمهای رادیو شناختمند MIMO مبنی بر بیشینه نسبت نرخ بیت صحیح به توان ارسالی (چکیده)
26 - SINR Maximizing Equalizer Design for OFDM Systems (چکیده)
27 - Iterative MIMO channel SVD estimation (چکیده)
28 - Adaptive channel SVD estimation for MIMO-OFDM systems (چکیده)
29 - MIMO channel impulse response shortening algorithm (چکیده)
30 - Mobile user tracking using weighted matrix pencil direction finding with distributed antenna arrays (چکیده)
31 - MIMO-OFDM channel estimation using improved LS algorithm (چکیده)
32 - Recursive Maximum SINR Blind Beamforming Algorithm for CDMA systems (چکیده)
33 - بهبود ظرفیت سیستمهای سلولی CDMA توسط قطاع بندی یکسان چرخش پذیر در یک محیط شهری دو بعدی (چکیده)
34 - تخمینSVD کانال به روش بیشترین درستی مقید شده تکراری در سیستمهای MIMO-OFDM (چکیده)
35 - روش تصمیم گیری پسخور در شناسایی زنجیر هایDNA (چکیده)
36 - روش قطاع‌بندی سوئیچی برای کاهش تداخل در سیستم‌های سلولی CDMA تحت کنترل توان (چکیده)
37 - EM-based recursive estimation of channel parameters (چکیده)
38 - Adaptive state allocation algorithm in MLSD receiver for multipath fading channels (چکیده)
39 - Adaptive MLSDE using the EM algorithm (چکیده)
40 - Complexity reduction of the MLSD/ MLSDE receiver using the adaptive state allocation algorithm (چکیده)
41 - EM bsaed semiblind beamforming algorithm in MIMO-OFDM Systems (چکیده)
42 - Mobile User Tracking Algorithm via Velocity Estimation for Microcellular Urban Environment (چکیده)
43 - Iterative Semi-blind Beamforming Algorithm in MIMO-OFDM Systems (چکیده)
44 - Discrete Mobile Terminal Location Estimation Using Support Vector Machine (چکیده)
45 - پرتو سازی نیمه کور در سیستمهای MIMO-OFDM به روش EM مقید شده بهبود یافته (چکیده)
46 - الگوریتم کوتاه سازی ماتریس کانال برای سیستمهای مخابراتی MIMO (چکیده)
47 - Joint Subspace Beamforming and Space-Time Coding in Wireless MIMO Systems (چکیده)
48 - گیرنده خطی نوین مبتنی بر SVD در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA (چکیده)
49 - تخصیص توان در شبکه های Non- Regenerative MIMO Ad-Hoc مبتنی بر اطلاعات کامل و پاره ای کانال با رویکرد الگوریتم ژنتیک (چکیده)
50 - SVD-Based Receiver for Downlink MIMO MC-CDMA Systems (چکیده)
51 - Polynomial Eigen-Beamformer in Time Domain for MIMO-OFDMA Systems (چکیده)
52 - ترازش حوزه زمانی برای سیستمهای OFDM متغیر با زمان بر اساس بیشینه کردن SINR (چکیده)
53 - الگوریتم تخصیص توان در شبکه های MIMO Ad-Hoc همیار با ساختارNon-Regenerative مبتنی برالگوریتم ژنتیک (چکیده)
54 - تعیین موقعیت کاربر مخابرات سیار سلولی در محیط شهری با استفاده از تکنیک تلفیق داده‌ها و تشخیص الگوی هوشمند (چکیده)
55 - پرتوسازی در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA با استفاده از SVD گروهی (چکیده)
56 - Discrete Mobile User Tracking Algorithm via Velocity Estimation for Microcellular Urban Environment (چکیده)
57 - A Polynomial Matrix SVD Approach for Time Domain Broadband Beamforming in MIMO-OFDM Systems.pdf (چکیده)
58 - Algorithms of channel SVD estimation in MIMO-OFDM systems- Evaluation and comparison.pdf (چکیده)
59 - Robust and Improved Channel Estimation Algorithm for MIMO-OFDM Systems (چکیده)
60 - oversampled blind mlsde receiver (چکیده)
61 - Time-Domain Equalizer for OFDM Systems Based on SINR Maximization (چکیده)