بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمد حسین سعیدی راد


موارد یافت شده: 20

1 - تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی پس از برداشت تخمه آفتابگردان رقم آذرگل (چکیده)
2 - ساخت و ارزیابی دستگاه تک‌ساز ردیفی گل زعفران (چکیده)
3 - ساخت دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران و ارزیابی ردیف کردن گل زعفران (چکیده)
4 - طراحی و ساخت دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران (چکیده)
5 - مطالعه رفتار ویسکوالاستیک انار تحت کرنش ثابت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل های ریاضی (چکیده)
6 - بررسی اثر رطوبت بر خواص مکانیکی و سرعت حد زرشک (چکیده)
7 - تعیین و مقایسه خواص مکانیکی خربزه قصری و خاتونی (چکیده)
8 - تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی تخمه آفتابگردان رقم آذر گل (چکیده)
9 - اثر محتوای رطوبتی بر برخی خواص فیزیکی زرشک (چکیده)
10 - مطالعه خصوصیات بیومکانیکی موثر در کاهش ضایعات انار با استفاده از مدلهای استراحت تنش ماکسول و پلیج (چکیده)
11 - استفاده از روش پردازش تصویر در تعیین حجم خربزه و مقایسه آن با روش جابه جایی آب (چکیده)
12 - بررسی خواص فیزیکی خربزه قصری و خاتونی (چکیده)
13 - تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم طالبی خراسان (چکیده)
14 - مطالعه خواص مکانیکی میوه طالبی به منظور کاهش تلفات آن (چکیده)
15 - بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتاب گردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
16 - مطالعه عوامل ماشینی موثر بر جداکردن و تمیز کردن دانه های زیره پس از عملیات کوبش (چکیده)
17 - مدل سازی جرم میوه طالبی بر اساس مشخصه های هندسی آن (چکیده)
18 - Some physical properties of barberries fruit (چکیده)
19 - Aerodynamic properties of sunflower seed, kernel and its hull affected by moisture content and size, Azargol variety as a case study (چکیده)
20 - Moisture dependant geometrical properties of sunflower seed, Azargol variety as a case study (چکیده)