بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مرتضی محمدی


موارد یافت شده: 23

1 - عوامل اثرگذار بر سطح مصرف محصولات لبنی بومی (مطالعه موردی: خانوارهای شهری در کرمانشاه) (چکیده)
2 - توزیع لامبدای تعمیم یافته و نابرابری های اقتصادی بر اساس آن (چکیده)
3 - نقش استنباط شواهدی در اندازه‌های واگرایی از دیدگاه تابع مفصل (چکیده)
4 - نقش استنباط شواهدی در تشخیص توزیع‌های چوله (چکیده)
5 - بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی با تأکید بر نقش تعرفه (چکیده)
6 - بررسی عوامل موثر بر رشد تولید سرانه در گروه‌های مختلف درآمدی در جهان با تاکید بر شاخص‌های حکمرانی (چکیده)
7 - بررسی اثر ناطمینانی نرخ ارز واقعی بر تجارت خارجی محصولات کشاورزی در ایران (چکیده)
8 - استخراج ترکیبات فنولی به وسیله آب مادون بحرانی از میوه زرشک بیدانه و بررسی خواص ضداکسایشی عصارههای استخراج شده (چکیده)
9 - عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مراحل مختلف چرخه عمر کالا (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع غذایی شهر مشهد) (چکیده)
10 - شناسایی حباب قیمتی در بازار گوشت مرغ و گاو (چکیده)
11 - تاثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران (مطالعه موردی جو دامی) (چکیده)
12 - تقریب توزیع ها با استفاده از توزیع لمبدای تعمیم یافته (چکیده)
13 - بررسی ترکیبات فنولی عصاره های استخراج شده از میوه زرشک بی دانه با استفاده از دو روش خیساندن و سیال مادون بحرانی آب (چکیده)
14 - پایداری حرارتی روغن سویا توسط آنتی اکسیدانهای طبیعی استخراج شده از میوه زرشک بی دانه به وسیله آب مادون بحرانی (چکیده)
15 - ارتباط بین الگوی رگرسیون چندک مفصل و اندازه وابستگی دمی (چکیده)
16 - عامل های موثر بر انتخاب خط مشی شرکت های فعال در صنایع غذایی ایران در راستای کسب مزیت رقابتی (چکیده)
17 - کاربرد مدل شکننده گی وایبل-گاما در داده های پژشکی (چکیده)
18 - شاخص تایل بر اساس توزیع لمبدای تعمیم یافته و کاربردی از آن (چکیده)
19 - ویژگیهایی از مدلهای شکننده گی جمعی (چکیده)
20 - رگرسیون چندک غیر خطی به کمک تابع مفصل (چکیده)
21 - بررسی اساس تولید ترکیبات پلی فنولی به عنوان عامل قهوه‌ای شدن ریز نمونه در کشت بافت و روش‌های کاهش آسیب به ریز نمونه (چکیده)
22 - Investigation into Seasonal Effect and Browning Inhibitor on Callus Regeneration of Seedless Barberry (Berberis vulgaris var. asperma) (چکیده)
23 - بررسی اثر عوامل بازدارنده قهوهای شدن و تنظیم کنندههای رشد بر القای کالوس درزرشک بی دانه(Berberis vulgaris var. asperma) (چکیده)