بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Reza Soheili


موارد یافت شده: 73

1 - Cubic B-splines collocation method for solving a partial integrodifferential equation with a weakly singular kernel (چکیده)
2 - A numerical approximation for solving the fractional-order Riccati equation (چکیده)
3 - A family of Chaplygin-type solvers for Itô stochastic differential equations (چکیده)
4 - A MOVING MESH METHOD FOR MATHEMATICAL MODEL OF CAPILLARY FORMATION IN TUMOR ANGIOGENESIS (چکیده)
5 - Numerical Solution and Convergence Analysis of Steam Injection in Heavy Oil Reservoirs (چکیده)
6 - A method based on the meshless approach for singularly perturbed differential-difference equations with Boundary layers (چکیده)
7 - On accuracy and unconditional stability of an explicit Milstein finite difference scheme for a financial SPDE (چکیده)
8 - A new hybrid denoising model based on PDEs (چکیده)
9 - زوش مونت کارلو برای قیمت گذاری اختیار آسیایی میانگین حسابی (چکیده)
10 - حل موازی معادله دو بعدی پوآسون بر اساس تجزیه دامنه (چکیده)
11 - بررسی عددی تطبیق پارامترهای مدل هستون (چکیده)
12 - تحلیل حساسیت تطبیق پارامترهای مدل هستون (چکیده)
13 - RBFs meshless method of lines for time dependent PDEs with decomposition of interior and boundary data centers (چکیده)
14 - A macro model with consideration of driver's reaction time and distance (چکیده)
15 - Construction of some accelerated methods for solving scalar stochastic differential equations (چکیده)
16 - A new solution method for stochastic differential equations via collocation approach (چکیده)
17 - Iterative methods for nonlinear systems associated with finite difference approach in stochastic differential equations (چکیده)
18 - RBFs meshless method of lines based on adaptive nodes for Burgers' equations (چکیده)
19 - A revisit of stochastic theta method with some improvements (چکیده)
20 - Some derivative-free solvers for numerical solution of SODEs (چکیده)
21 - A fast convergent numerical method for matrix sign function with application in SDEs (چکیده)
22 - An Adaptive Nodes Generation Technique for Radial Basis Functions Meshfree Method (چکیده)
23 - A RBFs meshless method of lines for the numerical solution of Burgers' equation (چکیده)
24 - Adaptive Mesh Generation for Approximation of Traffic Flow Equations (چکیده)
25 - روش تفاضل متناهی فشرده برای معادلات انتشار کسری (چکیده)
26 - ADAPTIVE NUMERICAL METHOD FOR MATHEMATICAL MODEL OF AVASCULAR TUMOR GROWTH (چکیده)
27 - New Approximation of Traffic Flow Equations (چکیده)
28 - On the computation of weighted Moore- Penrose inverse using a high-order matrix method (چکیده)
29 - Application of variational mesh generation approach for selecting centers of radial basis functions collocation method (چکیده)
30 - Adaptive Numerical Simulation of Traffic Flow Density (چکیده)
31 - پیش بینی چگالی جریان ترافیک جاده های شیب دار با استفاده از مدل های ریاضی (چکیده)
32 - حل یک مدل جریان ترافیک کلان نگر با استفاده از روش تعدیل شبکه (چکیده)
33 - Approximation of stochastic advection-diffusion equation using compact finite difference technique (چکیده)
34 - Approximation of Stochastic Advection Diffusion Equations with Stochastic Alternating Direction Explicit Methods (چکیده)
35 - Adaptive numerical method for Burger-type nonlinear equations (چکیده)
36 - تقریب رده ای از معادلات دیفرانسیل-انتگرال با مشتقات جزیی به روش حرکت شبکه (چکیده)
37 - روش هم محلی متحرک برای معادلات با مشتقات نسبی کسری (چکیده)
38 - Moving mesh adaptation techniques (چکیده)
39 - بررسی دوروش پیشرفته تعدیل شبکه جهت تقریب معادلات میدان حالت (چکیده)
40 - Numerical solution of stochastic differential equation corresponding to continuous distributions (چکیده)
41 - APPROXIMATION OF STOCHASTIC PARABOLIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH TWO DIFFERENT FINITE DIFFERENCE SCHEMES (چکیده)
42 - Numerics of Stochastic Parabolic Differential Equations with Stable Finite Difference Schemes (چکیده)
43 - MOVING MESH METHOD FOR SOLVING THE BURGERS-FISHER EQUATION (چکیده)
44 - A NEW CLASS OF STOCHASTIC RUNGE-KUTTA METHODS FOR WEAK APPROXIMATION OF ITˆO SDE (چکیده)
45 - A NUMERICAL SCHEME OF HIGHER ORDER FOR STOCHASTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS (چکیده)
46 - روش مونت کارلو برای حل معادلات بکر-دورین بامتوسط مونومر ثابت (چکیده)
47 - A CLASS OF STOCHASTIC RUNGE-KUTTA METHODS FOR WEAK APPROXIMATION OF ITˆO SDE (چکیده)
48 - A study of blow up in reaction diffusion equations with adaptive mesh method (چکیده)
49 - Adaptive Mesh Redistribution with Upwinding Scheme (چکیده)
50 - Adaptive method for approximation phase field equation (چکیده)
51 - Adaptive level set method with local time step refinement for time depenedent PDEs (چکیده)
52 - Optimal approximation problem (چکیده)
53 - A Finite Difference Schemes for Stochastic Parabolic Differential Equations (چکیده)
54 - Approximation of Stochastic Parabolic Differential Equations with Saul yev Methods (چکیده)
55 - روشهای رانگ-کوتای حافظه پایین برای معادلات دیفرانسیل تصادفی (چکیده)
56 - Two dynamic and static adaptive methods for time dependent partial differentia equations (چکیده)
57 - Method of lines for stochastic boundary value problems (چکیده)
58 - تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی دوبعدی (چکیده)
59 - A modified moving element free Petrov_Galerkin viscous method (چکیده)
60 - Corrected fundamental numerical solution of elliptic PDEs (چکیده)
61 - An adaptive mesh method with variable relaxation time (چکیده)
62 - An estimate of the error for strong solutions of stochastic differential equations (چکیده)
63 - Strong Runge-Kutta methods with order one for numerical solution of ITO stochastic differential equations (چکیده)
64 - A family of predictor-corrector methods based on weight combination of quadratures for solving nonlinear equations (چکیده)
65 - A weak order one stochastic Runge-Kutta method (چکیده)
66 - A gradient weighted moving finite-element method with polynomial approximation of any degree (چکیده)
67 - New ROW-type scheme with weak order 2 for approximating stochastic differentisl equations (چکیده)
68 - Adaptive grid based on geometric conservation law level set method for time dependent PDE (چکیده)
69 - An improved regula falsi method for finding simple zeros of nonlinear equations (چکیده)
70 - Moving Mesh Method With Local Time Step Refinement For Blow-up Problems (چکیده)
71 - Strong approximation of stochastic differential equations with Runge-Kutta methods (چکیده)
72 - Weakly stochastic Runge-Kutta method with order 2 (چکیده)
73 - A moving mesh method with variable mesh relaxation time (چکیده)