بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Vahidian Kamyad


موارد یافت شده: 118

1 - Fuzzy classification as a decision making problem in hesitant environments (چکیده)
2 - ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻓﺎﺯﻱ ﺿﺮﺑﻪﺍﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ (چکیده)
3 - Measurable functions approach for approximate solutions of Linear space-time-fractional diffusion problems (چکیده)
4 - طبقه‌بندی شیر خام با استفاده از روش‌های تشخیص الگو (چکیده)
5 - T-operators in hesitant fuzzy sets and their applications to fuzzy rule-based classifier (چکیده)
6 - Granular Differentiability of Fuzzy-Number-Valued Functions (چکیده)
7 - Approximation methods for solving fractional optimal control problems (چکیده)
8 - Mathematical modelling for computation goal oriented duties in the special economic zone (چکیده)
9 - Numerical solutions for solving a class of fractional optimal control problems via fixed-point approach (چکیده)
10 - Comments on “A discrete method to solve fractional optimal control problems” (Nonlinear Dyn, DOI:10.1007/s11071-014-1378-1) (چکیده)
11 - Global asymptotic stabilisation of rational dynamical systems based on solving BMI (چکیده)
12 - Solving a class of fractional optimal control problems by the Hamilton–Jacobi–Bellman equation (چکیده)
13 - Smoothing approach for a class of nonsmooth optimal control problems (چکیده)
14 - اموزش ریاضی کاربردی(بهینه سازی در تغذیه) (چکیده)
15 - A new computational approach for solving optimal control of linear PDEs problem (چکیده)
16 - طراحی وساخت بخاری گاز سوز هوشمند (چکیده)
17 - A New Switching Strategy for Exponential Stabilization of Uncertain Discrete-Time Switched Linear Systems in Guaranteed Cost Control Problem (چکیده)
18 - A new switching strategy design for uncertain switched linear systems based on min-projection strategy in guaranteed cost control problem (چکیده)
19 - An efficient method to solve a fractional differential equation by using linear programming and its application to an optimal control problem (چکیده)
20 - Using Fuzzy Regression Approach in Prediction Municipal Solid Waste Generation: A Case Study of Mashhad (چکیده)
21 - Optimal economic-environment Method for solid Waste Disposal in Fuzzy environment (چکیده)
22 - Ranking decision-making units by using combination of analytical hierarchical process method and Tchebycheff model in data envelopment analysis (چکیده)
23 - کنترل بهینه سیستم های سوئیچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطی (چکیده)
24 - Numerical solution of some linear optimal control systems with pantograph delays (چکیده)
25 - Bezier Curves Based Numerical Solutions of Delay Systems with Inverse Time (چکیده)
26 - Numerical solution for nonlinear-quadratic switching control systems with time delay (چکیده)
27 - Generalized Euler–Lagrange equation for nonsmooth calculus of variations (چکیده)
28 - A New Approach for the Generalized First Derivative and Extension It to the Generalized Second Derivative of Nonsmooth Functions (چکیده)
29 - A New Practical Generalized Derivative for Nonsmooth Functions (چکیده)
30 - A Novel Approach for Solving Nonsmooth Optimization Problems with Application to Nonsmooth Equations (چکیده)
31 - Generalized Derivative of Fuzzy Nonsmooth Functions (چکیده)
32 - A Numerical Approach for Nonsmooth Ordinary Differential Equations (چکیده)
33 - On infinite-horizon optimal control problems (چکیده)
34 - Model Predictive Control for Optimal Anti-HIV Drug Administration (چکیده)
35 - Estimating the robust domain of attraction and directional enlargement of attraction domain via Markov models (چکیده)
36 - A Parametric Linearization Approach for Solving Zero-One Nonlinear Programming Problems (چکیده)
37 - Application of fuzzy logic to classify raw milk based on qualitative properties (چکیده)
38 - استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه (چکیده)
39 - Modified fractional Euler method for solving Fuzzy Fractional Initial Value Problem (چکیده)
40 - Estimating the Optimal Dosage of Sodium Valproate in Idiopathic Generalized Epilepsy with Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (چکیده)
41 - A highly computational efficient method to solve nonlinear optimal control problems (چکیده)
42 - Optimal Control of Bone Marrow in Cancer Chemotherapy (چکیده)
43 - A New Approach for Estimation and Directional Enlargement of Bounded Domain of Attraction (چکیده)
44 - مدلسازی و مانیتورینگ لحظه ای راندمان بویلر نیروگاه حرارتی فولاد مبارکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی (چکیده)
45 - افزایش راندمان بویلر نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان با استفاده از داده کاوی فازی (چکیده)
46 - استفاده از داده کاوی فازی در یافتن میزان هوای اضافی بهینه در سیستم بویلر نیروگاه حرارتی فولاد مبارکه (چکیده)
47 - بررسی امکان کاربرد روش های شناسایی الگو در طبقه بندی شیر خام (چکیده)
48 - Fuzzy Fractional Diffusion Problem (چکیده)
49 - بررسی امکان ارزیابی کیفیت شیر خام با استفاده از منطق فازی (چکیده)
50 - Infinite horizon optimal control for nonlinear interconnected large‐scale dynamical systems with an application to optimal attitude control (چکیده)
51 - A Novel Computational Approach to Solve Nonlinear Boundary Value Problems Using Extended Modal Series Method (چکیده)
52 - A global linearization approach to solve nonlinear nonsmooth constrained programming problems (چکیده)
53 - SOLVING SUBCLASS OF NON-SMOOTH CONTINUOUS LINEAR AND NONLINEAR PROGRAMS (چکیده)
54 - Solving infinite horizon nonlinear optimal control problems using an extended modal series method (چکیده)
55 - Solving a Class of Separated Continuous Programming Problems Using Linearization and Discretization (چکیده)
56 - کنترل خودروهای هیبریدی موازی با رویکردی به منطق فازی (چکیده)
57 - A New Definition for Generalized First Derivative of Nonsmooth Functions (چکیده)
58 - Improve Performance of Multivariable Robust Control in Boiler System (چکیده)
59 - A Practical Approach to Prescribe The Amount of Used Insulin of Diabetic Patients, 2013-1 (چکیده)
60 - A NEW APPROACH FOR SOLVING OF LINEAR TIME VARYING CONTROL SYSTEMS (چکیده)
61 - A New Approach for a Class of Optimal Control Problems of Volterra Integral Equations (چکیده)
62 - رهیافتی نو برای بدست آوردن نقاط تعادل یک سیستم دینامیکی (چکیده)
63 - Numerical Solution of Fuzzy Linear Non-Autonomous Systems by AVK Method (چکیده)
64 - Optimal Control of HIV Dynamic Using EmbeddingMethod (چکیده)
65 - Fuzzy Optimal Control under Generalized Differentiability of Fuzzy-number-valued Functions (چکیده)
66 - Multiobjective Optimal Control of HIV Dynamics (چکیده)
67 - Observer-based Adaptive fuzzy control of time-delay uncertain nonlinear systems (چکیده)
68 - A Novel Modal Series Representation Approach to Solve a Class of Nonlinear Optimal Control Problems (چکیده)
69 - A new approach for solving non-linear non-smooth programming problems (چکیده)
70 - افزایش زمان بحرانی سیستمهای غیر خطی بوسیله گسترش جهت دار ناحیه جذب (چکیده)
71 - A new approach to solving semi-infinite programming problem (چکیده)
72 - Maximizing of Asymptomatic Stage of Fast Progressive HIV Infected Patient Using Embedding Method (چکیده)
73 - کنترل فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای کلاسی از سیستمهای چند ورودی چند خروجی غیرخطی و غیرقطعی (چکیده)
74 - SOLVING OF SECOND ORDER NONLINEAR PDE PROBLEMS BY USING ARTIFICIAL CONTROLS WITH CONTROLLED ERROR (چکیده)
75 - Solving Nonlinear Ordinary Differential Equation as a Control Problem by Using Measure Theory (چکیده)
76 - New approach for attenuation correction in SPECT images, using linear optimization (چکیده)
77 - A Numerical Approach for Solving Linear and NonlinearVolterra Integral Equations with Controlled Error (چکیده)
78 - A Numerical methods for obtaining the Generalized derivatives of non differentiable function (چکیده)
79 - A new approach for solving of optimal nonlinear control problems (چکیده)
80 - A parametric linearization approach for solving zero-one nonlinear programming problems (چکیده)
81 - A GLOBAL LINEARIZATION APPROACH TO SOLVE NONLINEAR NON-SMOOTH CONSTRAINED PROGRAMMING PROBLEMS (چکیده)
82 - کنترل بهینه بیماری HIV (چکیده)
83 - بررسی مدل ریاضی کنترل رشد تومور با روش ایمنی درمانی (چکیده)
84 - تخمین نرخ تبدیل آلودگی ویروس HIV به بیماری ایدز با استفاده از کنترل فازی (چکیده)
85 - تعیین همزمان نقشه تضعیف و اکتیویته در تصویربرداری spect بر مبنای بهینه سازی (چکیده)
86 - انواع مدلهای کنترلی ریاضی برای کنترل بیماری دیابت نوع 2 (چکیده)
87 - کاربرد منطق فازی در پزشکی و علم تغذیه (چکیده)
88 - بررسی مقایسه ای مدل های ریاضی در علوم پزشکی مطالعه موضوعی (چکیده)
89 - A new approach for solving of nonlinear time varying control systems (چکیده)
90 - A stochastic measure theoretical approach for solving nonlinear stochastic optimal control problem (چکیده)
91 - Adaptive fuzzy output feedback control for a class of uncertain nonlinear systems with unknown backlash-like hysteresis (چکیده)
92 - The Optimal Method for Solving Continuous Linear and Nonlinear Programs (چکیده)
93 - A novel algorithm for solving optimal path planning problems based on parametrization method and fuzzy aggregation (چکیده)
94 - کنترل حلقه باز سیستمهای غیر خطی به کمک دنباله ای از مسایل برنامه ریزی غیر خطی (چکیده)
95 - تشخیص و پیش بینی خطا در برنر بویلر نیروگاه بخار (چکیده)
96 - A measure-theoretical approach for solving discrete optimal control problems (چکیده)
97 - A discretisation method for solving time optimal control problems (چکیده)
98 - Measure theoretical approach for optimal shape design of a nozzel (چکیده)
99 - Production Planning in Fuzzy Environment (چکیده)
100 - Numerical solution of nonlinear optimal control problems using nonlinear programming (چکیده)
101 - Using AVK method to solve nonlinear problems with uncertain parameters (چکیده)
102 - Solving some optimal path planning problems using an approach based on measure theory (چکیده)
103 - MILP modelling for the time optimal control problem in the case of multiple targets (چکیده)
104 - Medical Control of the Chemotherapy of HIV (چکیده)
105 - OPTIMAL CONTROL OF THE HEAT EQUATION IN AN INHOMOGENEOUS BODY (چکیده)
106 - A New Method for Solving Time Optimal Control Problems (چکیده)
107 - an approach for solving nonlinear programming problems (چکیده)
108 - an effective apprach of the optimal control for an inhomogeneous wave problem (چکیده)
109 - a method for solving nonlinear second order pde (چکیده)
110 - a new method for solving the nonlinear second_order boundary value differential equation (چکیده)
111 - heat problem by using measure theoryoptimal cntrol of an inhomogeneius (چکیده)
112 - كاربرد تئوري اندازه در طراحي كنترل كننده pid چند متغيره (چکیده)
113 - بهينه سازي غيرخطي به كمك نظريه اندازه (چکیده)
114 - تعميم مسئله هفده شتر و حل كاراي رده اي از مسائل برنامه ريزي صحيح (چکیده)
115 - a new approach for solving robust control problem (چکیده)
116 - A different approach for solving the nonlinear Fredholm integral equations of the second kind (چکیده)
117 - The best linear approximation for nonlinear systems (چکیده)
118 - A new Technique for Approximate Solution of the Nonlinear Volterra Integral Equations of the Second Kind (چکیده)