بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Azar Hosseini Fatemi


موارد یافت شده: 87

1 - How Might One Live? A Social Theory of Human Motivated Behavior (چکیده)
2 - Morality Strives to Precede Society But Fails (چکیده)
3 - The Relationship between Critical Thinking, Self-regulation, and Teaching Style Preferences among EFL Teachers: A Path Analysis Approach (چکیده)
4 - The interplay among self-regulation, emotions and teaching styles in higher education: a path analysis approach (چکیده)
5 - Student Evaluation Apprehension: An Interdisciplinary Review of Determinants and Ramifications (چکیده)
6 - Identifying the motivational and demotivational factors influencing students’ academic achievements in language education (چکیده)
7 - Learner Immunity in an EFL Context: A Qualitative Case Study of Iranian University Students Majoring in English (چکیده)
8 - ساخت و هنجاریابی پرسشنامة افزایش خلاقیت زبان آموزان در آموزش زبان به شیوة کاربردمحور، با روش مدلسازی رش (چکیده)
9 - Immunology of Language Learners: A Social Psychological Perspective (چکیده)
10 - Antecedents of Pleasant and Unpleasant Emotions of EFL Teachers Using an Appraisal-theoretical Framework (چکیده)
11 - Constructing and validating a language teachers’ temporal intelligence scale and examining its relationship with teacher burnout (چکیده)
12 - The Factors Affecting Moral Competency of Iranian Undergraduate Students Majoring in English Language and Literature: Investigating the Role of Applied ELT in Iranian Collectivist Culture (چکیده)
13 - دانش حرفه ای و تجربة تدریس: از الزامات آموزش موفق مدرسان آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان (مطالعة موردی: مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
14 - Testing a Burnout Model Based on Affective-motivational Factors among EFL Teachers (چکیده)
15 - An Exploration of EFL Teachers' Teaching Styles and Emotions (چکیده)
16 - Emotions and Self-regulation: A Case of Iranian EFL High School and Private Language Institute Teachers (چکیده)
17 - دانش حرفه ای و تجربۀ تدریس: از الزامات آموزش موفق مدرسان آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان (مطالعۀ موردی: مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
18 - The value of song lyrics for teaching and learning English phrasal verbs: a corpus investigation of four music genres (چکیده)
19 - بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران (چکیده)
20 - Empowering Women: A Multi-perspective Discourse Analysis of Women’s Dignity and Equality in Qur’an (چکیده)
21 - The Effectiveness of Strategy-Based Instruction in Teaching English as a Second or Foreign Language: A Meta-analysis of Experimental Studies (چکیده)
22 - Testing a Model of Intercultural Willingness to Communicate based on Ethnocentrism, Ambiguity Tolerance and Sensation Seeking: The Role of Learning English in Iran (چکیده)
23 - Examining the Effects of Google Docs-Based Instruction and Peer Feedback Types (Implicit vs. Explicit) on EFL Learners’ Writing Performance (چکیده)
24 - Culture and Identity: Linking Iranian Identity Components and Cultural Dimensions (چکیده)
25 - Phrasal verbs and their role in selecting music for teaching English as a foreign language (چکیده)
26 - L2 Learners' Perceptions of Teachers' Roles in EFL Settings (چکیده)
27 - Task-Based Creative Writing through Visual Advertisement: AChange of Attitude (چکیده)
28 - بررسی جامعه شناختی کارکردهای سکوت در متون دینی، ادبی و ضرب ا لمثل های فرهنگ ایرانی با رویکردی میان رشته ای در آموزش زبان انگلیسی (چکیده)
29 - Development and Validation of a Cultural Dimensions Scale (CDS) and Its Application in an Iranian Context (چکیده)
30 - Constructing and Validating a Scale to Measure the Role of Factors Affecting EFL learners’ Moral Competency (چکیده)
31 - Investigating the Relationship between Iranian EFL Learners' Cultural Intelligence and their Home Cultural Attachment (چکیده)
32 - Willingness to Communicate in English: A Microsystem Model in the Iranian EFL Classroom Context (چکیده)
33 - The Impact ogf Attending EFL Classes on the Iranian Female Learners' Attributional Complexity (چکیده)
34 - The Impact of Linguistic Imperialism on Iranian EFL Learners' Home Culture Detachment (چکیده)
35 - Development and validation of a questionnaire on EFL teachers’ attitudes towards classroom observation (چکیده)
36 - Identity Statuses Scale in EFL Settings: A Case of Formal and Informal Contexts (چکیده)
37 - The Impact of Content Based Instruction on Students' Achievemnet in ESP courses & their Language Learning Orientation (چکیده)
38 - Construction and Validation of EFL Learners’ Attitudes toward English Pronunciation (LATEP): A Structural Equation Modeling Approach (چکیده)
39 - گفتمان و شکل گیری هویت های سیاسی: مطالعة موردی زبان آموزان و معلمان ایرانی درحوزه یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان (چکیده)
40 - تحلیل پیکره ای بسته های لغوی در مواد و روش مقالات رشته آموزش زبان انگلیسی (چکیده)
41 - Discourse & National Identities Construction: Case Studies of EFL Learners & Teachers at Private Language Schools (چکیده)
42 - Burnout and teaching style among Iranian English language educators in public schools and private institutes: A cross-comparison study (چکیده)
43 - تأثیر بافت در آموزش راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی: فراتحلیل مطالعات تجربی (چکیده)
44 - The Impact of Recast versus Prompts on the Grammatical Accuracy of Iranian EFL Learners‟ Speech (چکیده)
45 - Students' educational level and their goal choices, self-efficacy, motivation, and writing performance (چکیده)
46 - The Role of Goal setting Theory on Iranain EFL Learners' Motivation (چکیده)
47 - Examining the relationships between willingness tocommunicate in English, communication confidence and classroom environment (چکیده)
48 - Desiging and Developing a Native Checklist to Evaluate General English Coures books (چکیده)
49 - The Role of Conjunctions in EFL Learners Narrative Development (چکیده)
50 - A Corolational Study of EFL Learners Ambiguity Tolerance and Acculturation in Receptive Skills (چکیده)
51 - An Analysis of Lexical Bundles in Research Article Abstracts by Iranian and Native English-speaking Authors of Applied Linguistics Articles (چکیده)
52 - ارزیابی دو مجموعه آموزش زبان انگلیسی از لحاظ تجربه یادگیری واسطه ای: کتب درسی دبیرستانی ایران و مجموعه اینترچنج (ویرایش سوم) (چکیده)
53 - Comparatve Effects of Recast & Metalinguistic Corrective Feedback in Processing Instruction Versus Meaningfull Output Instruction on hte Acquistion of Camparative & Superlative Adjectives (چکیده)
54 - Examining the Relationship between Willingness to Communicate in English , Communication confidence and classroom Environment (چکیده)
55 - An Investigation into Iranian EFL Learners level of Writing Self-efficacy (چکیده)
56 - Self-efficacy and Motivation among Iranian EFL Learners: An Investigation into their Relationships (چکیده)
57 - Designing and Validating a Scale on English Language Teacher Perfectionism (چکیده)
58 - The Predictive Power of Vocabulary Breadth & Depth, and Syntactic Knowledge in Reading Comprehension Performance of Iranian Advanced EFL Students. (چکیده)
59 - Teaching Language to the Brain; Orchestrating Learneers Mind (چکیده)
60 - مقایسه مرز بندیهای فرهنگی - اجتماعی (چکیده)
61 - Discourse and Commodified Identities Construction: Case Studies of Iranian EFL Learners and Teachers at Private Language Schools (چکیده)
62 - The coronotopical nature of identity construction: Case studies of narrative identities of EFL teachers (چکیده)
63 - Educational Therapy: On the Importance of Second Language Communication on Overcoming Depression (چکیده)
64 - Analyzing research article introductions by Iranian and native English-speaking authors of Applied Linguistics (چکیده)
65 - Contrastive Analysis of out-of-context translation of Farsi Adjectives (چکیده)
66 - Attribution Theory , personality traits, and gender differnce among EFL learners (چکیده)
67 - Cognitive Styles and Performance on Schema-based Cloze Multiple Choice Item Tests: A Fairness Issue (چکیده)
68 - Theraapeutic Application of Teacher s Self-disclosure on the Reduction of Student s Foreign Language Classroom AnxietyT (چکیده)
69 - Attribution Theory and Personality Traits among EFL Learners (چکیده)
70 - Interactional Metadiscourse in English and Persian Research Articles; A Contrastive Rhetoric Study (چکیده)
71 - Qualitative Metaphor Analysis and Language Learning Opportunities (چکیده)
72 - Learner Creativity in Accuracy, Complexity and Fluency in Written Narrative Tasks (چکیده)
73 - The Effect of Teachers’ Self-reflection on EFL Learners’ Writing Achievement (چکیده)
74 - بررسی وضعیت آموزش تلفظ و جایگاه آن در کتابهای درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان در ایران (چکیده)
75 - The Effect of Narrative and Expository Modes of Discourse on Reading comprehension and Recall (چکیده)
76 - The Effect of Narrative and Expository Modes of Discourse on Reading comprehension and Recall (چکیده)
77 - Boosting Reading Skills, Narrative Intelligence & Moral Reasoning through Fictional Narrative-based Reading Instruction: A Comparative Study of Text Genres (چکیده)
78 - Gender Delineation in High school and Pre-university ELT Textbooks: A Criterion-oriented Approach to Text Analysis (چکیده)
79 - نمود جنسیت در کتابهای درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی (چکیده)
80 - Iranian TEFL graduates conception of measurement errorin research (چکیده)
81 - To Teach or not to teach: on the didactic aspect of accent training in EFL classroom (چکیده)
82 - تاثیر و نقش کلاسهای آموزش زبان انگلیسی در افزایش هوش هیجانی وسازه های مربوطه (چکیده)
83 - On the alleged relationship between LOC , L2 Reading comprehension , and use of language learning strategies (چکیده)
84 - the effect of ethnicity ( liguistic,/cultural characteristics ) on integrative tests (چکیده)
85 - English Proficiency And Factors In Its Atainment:A Case Study Of Iranians In The United States (چکیده)
86 - The Effect of Narrative & Expository Modes of Discourse on the Reading Comprehension of Advanced Iranian (چکیده)
87 - تاثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی (چکیده)