بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ebrahimi M


موارد یافت شده: 71

1 - Li‐decorated black phosphorene: A promising platform for gas molecule adsorption (چکیده)
2 - افزایش وضوح تصویر با استفاده از برجستگی بصری (چکیده)
3 - روش سریع تعیین حالت پیش‌بینی درونقابی و اندازة واحد کدگذاری در HEVC (چکیده)
4 - Bi-doped VO2 coated onto wood as a highly efficient photoabsorber in interfacial solar steam generation (چکیده)
5 - افزایش شفافیت در نهان‌نگاری تصاویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و نگاشت‌های قابل بازگشت (چکیده)
6 - Highly efficient and sustainable wood-based plasmonic photoabsorber for interfacial solar steam generation of seawater (چکیده)
7 - Automatic speech emotion recognition based on hybrid features with ANN, LDA and K_NN classifiers (چکیده)
8 - Parametric study and optimization of pillow-plate heat exchanger using multi-objective genetic algorithm and entropy generation minimization approaches (چکیده)
9 - Theoretical design of a new hydrogen storage based on the decorated phosphorene nanosheet by alkali metals (چکیده)
10 - Speech Emotion Recognition: A Comprehensive Survey (چکیده)
11 - تشخیص دستگاه قطعه های موسیقی سنتی ایرانی بر مبنای استخراج توالی نت ها و استفاده از شبکه های LSTM (چکیده)
12 - Diffusion-based Kalman iterative thresholding for compressed sampling recovery over network (چکیده)
13 - پیشرفت‏ های اخیر در استفاده از تولید بخار بین سطحی توسط نورخورشید در نمک زدایی آب های شور و تصفیه فاضلاب (چکیده)
14 - Bayesian framework selection for hyperspectral image denoising (چکیده)
15 - افزایش وضوح و روشنایی تصاویر کم‌نور با استفاده از رویکرد RETINEX و تبدیل غیر خطی (چکیده)
16 - Speech emotion recognition based on SVM and KNN classifications fusion (چکیده)
17 - Sub-optimal MMSE based joint source/channel decoding of a matching pursuit coded image bit-stream over a memoryless noisy channel (چکیده)
18 - Novel Progressive Region of Interest Image Coding Based on Matching Pursuits (چکیده)
19 - Unequal error protected ROI image transmission based on vector quantization (چکیده)
20 - IMAGE FOVEATION BASED ON VECTOR QUANTIZATION (چکیده)
21 - روشی نوین در طبقه‌بندی مقاوم به نویز تصاویر بافتی با استفاده از توصیف چند مقیاسه توأمان الگوی باینری محلی (چکیده)
22 - Matching Pursuit-Based Region-of-Interest Image Coding (چکیده)
23 - Progressive scalable interactive region-of-interest image coding using vector quantization (چکیده)
24 - تشخیص ناهنجاری در مسیرخودرو با استفاده از بازسازی تنک (چکیده)
25 - Investigating the neural correlates of imagined speech: An EEG-based connectivity analysis (چکیده)
26 - Interfacial solar steam generation by sawdust coated with W doped VO2 (چکیده)
27 - تفکیک کور منابع گفتار دوکاناله بر اساس مکان‌یابی (چکیده)
28 - مات‌زدائی تصاویر طیف خاکستری با استفاده از بهینه‌سازی مقاوم در شرایط عدم قطعیت در پارامترهای مدل مات‌شدگی (چکیده)
29 - Reduced graphene oxide/silver/wood as a salt-resistant photoabsorber in solar steam generation and a strong antibacterial agent (چکیده)
30 - استنتاج بیزین تغییراتی در حذف نویز از تصاویر فراطیفی با استفاده از متغیرهای پنهان مبتنی بر خوشه‌بندی (چکیده)
31 - No-reference quality assessment of HEVC video streams based on visual memory modelling (چکیده)
32 - افزایش دقت بازشناسی صحنه‌های طبیعی پویا با استفاده از همبستگی بین نقشه‌های ویژگی در شبکه‌های عصبی پیچشی (چکیده)
33 - Just Noticeable Difference Estimation Using Visual Saliency in Images (چکیده)
34 - A New Method for Pupil Detection in Gaze-Point Estimation Systems Based on Active Contours (چکیده)
35 - Energy, exergy and economic analysis of utilizing the supercritical CO2 recompression Brayton cycle integrated with solar energy in natural gas city gate station (چکیده)
36 - الگوریتم جدید و مقاوم AMP برای ماتریس‌های غیر iid و گوسی مبتنی بر تئوری بیز در نمونه‌برداری فشرده (چکیده)
37 - Compressed-Sampling-Based Image Saliency Detection in the Wavelet Domain (چکیده)
38 - آنالیز بافت رسوبی و تأثیر پوشش گیاهی در تپه‌های نبکای شهداد، شرق کرمان: کاربردی جهت ساز و کار تشکیل آنها (چکیده)
39 - EEG signal classification of imagined speech based on Riemannian distance of correntropy spectral density (چکیده)
40 - No-Reference Video Quality Assessment Based on Visual Memory Modeling (چکیده)
41 - Identification of the experimental herbaceous host range of the Apscaviroids infecting citrus species (چکیده)
42 - Coherence-based correntropy spectral density: A novel coherence measure for functional connectivity of EEG signals (چکیده)
43 - تشخیص ناهنجاری در مسیرخودرو با استفاده از بازسازی تنک (چکیده)
44 - شناسایی آر اِن اِ های کوچک تولید شده در پاسخ به آلودگی ویروئید پنج مرکبات در گیاهان گوجه فرنگی (چکیده)
45 - Identification of Experimental Herbaceous Host Range of Citrus viroid V (چکیده)
46 - An image quality assessment algorithm based on saliency and sparsity (چکیده)
47 - بهبود سیستم CAD برای تشخیص بیماری دیابت نوع 2 با پایگاه دادهی نامتعادل (چکیده)
48 - A Reliable Iris Recognition Method for Non-Ideal Iris Images (چکیده)
49 - تشخیص احساسات انسان از روى گفتار توسط همجوشی طبقه‌بندهای SVM و KNN (چکیده)
50 - ساخت همسانه عفونت زای ویروئیدهای مرکبات و اثبات بیماری زایی آنها (چکیده)
51 - بهبود شرح نگاری خودکار تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس و آدابوست (چکیده)
52 - افزایش سرعت فشرده سازی تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس تنک شده (چکیده)
53 - شناسایی میزبانهای علفی برای ویروئیدهای مرکبات (چکیده)
54 - ساخت سازه عفونت زا و اثبات بیماری زایی ویروئید های مرکبات (چکیده)
55 - تاثیر پوشش گیاهی بر پارامترهای رسوب شناسی و ژئومورفولوژیکی در نبکاهای شمال شهداد (چکیده)
56 - بررسی پارامترهای رسوب شناسی نبکاهای دشت شهداد واقع در شرق کرمان (چکیده)
57 - حذف نویز صوتی مبتنی بر یک الگوریتم وفقی نوین (چکیده)
58 - Discrimination of Mental Tasks Based on EEMD and Information Theoretic Pattern Selection (چکیده)
59 - شناسایی نواحی برجسته در تصویر رنگی با استفاده از فیلتر میان‌گذر وفقی (چکیده)
60 - شناسایی نواحی برجسته در تصاویر رنگی توسط فیلترینگ میان‌گذر تابع لگاریتم گابور (چکیده)
61 - Subjective and Objective Quality Assessment of Image: A Survey (چکیده)
62 - Label Propagation Based on Local Information with Adaptive Determination of Number and Degree of Neighbor ’ s Similarity (چکیده)
63 - انتشار برچسب برمبنای اطلاعات محلی و تعیین وفقی تعداد و میزان شباهت همسایه ها (چکیده)
64 - طبقه بندی مبتنی بر بیان تنک داده های یادگیری در حوزه کرنل (چکیده)
65 - تخمین پارامترهای تابع مات شدگی حرکت خطی با استفاده از روش های حوزه ی مکان و فرکانس (چکیده)
66 - مسیریابی فازی مبتنی بر قید در شبکه های MPLS (چکیده)
67 - Low-frequency torsional vibration of vehicular driveline systems in shuffle (چکیده)
68 - Torsional Vibration of Vehicular Driveline (Application to Shuffle (چکیده)
69 - Optimization of vehicle driveline vibrations using genetic algorithm (GA) (چکیده)
70 - Frequency response of torsional vibration using distributed-lumped modeling technique * (چکیده)
71 - Modelling and simulation of turning process (چکیده)