بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Elahe Azhir


موارد یافت شده: 29

1 - Fabrication and characterization of SnO2 and SnS2 nanobiosensor in the Presence of Aspergillus Niger Fungi (چکیده)
2 - Co-precipitation synthesis of CaF2:Er nanocomposites and photoluminescence characterizations of electrospun polyvinyl alcohol/CaF2:Er nanofibers (چکیده)
3 - Preparation, Characterization and Antibacterial Activity of Manganese Oxide Nanoparticles (چکیده)
4 - سنتز و بررسی خواص ضد باکتری نانو کامپوزیت اکسید تیتانیمTiO2 (چکیده)
5 - تعیین طیف فرکانس سیستمهای پالس-اکو(اولتراسونیک) (چکیده)
6 - تعیین پارامترهای بلورهای پیزوالکتریک (چکیده)
7 - Room temperature magnetization in Co-doped Anatase phase of TiO2 (چکیده)
8 - Synthesis of CuO nanoparticles and fabrication of nanostructural layer biosensors for detecting Aspergillus niger fungi (چکیده)
9 - طراحی، ساخت و خواص نانوحسگری نانو پودرهای SnO2، ZnOو CuOدر حضور کپک آسپرژیلوس نیجر (چکیده)
10 - CuO:Fe nanoparticles: preparation, characterization and antibacterial properties (چکیده)
11 - Room Temperature Magnetization of Co-doped TiO2Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Technique (چکیده)
12 - طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن (چکیده)
13 - Fabrication and Characterization of SnO2 Nanobiosensor in the Presence of Aspergillus Niger Fungi (چکیده)
14 - Deposition of Copper Oxide Nanostructured Thin Films and Study of The Influence of Fe3+ Doped on The Structural, Optical and Antibacterial Properties of CuO Thin Films (چکیده)
15 - طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن (چکیده)
16 - بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک نانو ساختار اکسید مس با نا خالصی آهن تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
17 - Aspergillus niger biosensor based on tin oxide (SnO2) nanostructures: nanopowder and thin film (چکیده)
18 - Study of structural and antibacterial properties of Fe doped CuO nanoparticles; prepared by a chemical method (چکیده)
19 - FABRICATION OF CuO:Fe NANOPARTICLES BY SOL-GEL METHOD AND STUDY OF STRUCTURAL AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES (چکیده)
20 - CuO:Fe nanoparticles: preparation, characterization and antibacterial properties (چکیده)
21 - بررسی خواص ساختاری و ضد باکتری نانو ذرات اکسید مس با ناخالصی آهن به روش سل-ژل (چکیده)
22 - بررسی اثر ناخالصی بر ویژگیهای ساختاری و ضدباکتری نانوذرات اکسیدمس تهیه شده به روش سل- ژل (چکیده)
23 - ساخت و بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و فوتو-کاتالیستی نانو ذرات Mn3O4 (چکیده)
24 - ساخت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذراتMn3O4 (چکیده)
25 - Investigation of structural and antibacterial properties of CuO:Fe nanoparticles preparedvia sol-gel method (چکیده)
26 - Preparation and characterization of TiO2: Al doped thin films by spray pyrolysis method –The effects of impurity on the Improvement of Photocatalystic activities (چکیده)
27 - اثر ناخالصی Al در خواص نانوساختاری لایه نازک TiO2به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
28 - خواص اپتیکی و اثر بازپخت فیلمهای نازک Tio2:Al به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
29 - لایه نشانی و مطالعه اثر ناخالصی Al و بازپخت لایه هادرخواص ساختاری و اپتیکی لایه نازک TiO2 (چکیده)