بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamid Moeenfard


موارد یافت شده: 106

1 - ترکیابی قطعات متالورژیپودر با شبکه عصبی پرسپترون و مبتنی بر تست غیرمخرب رزونانس صوتی (چکیده)
2 - عیبیابی هوشمند قطعات متالورژی پودر با SVM (چکیده)
3 - Optimization of Acoustic Performance of EPDM-based Foams Using Taguchi Design of Experiments: The Appropriate Content of Additives (چکیده)
4 - ارائه مدلی برای تحلیل میکرو مکانیزم‌های منعطف با درنظر گرفتن اثر ابعاد کوچک و اثر تغییرشکل غیرخطی (چکیده)
5 - بررسی پایداری میکرو مکانیزم عملگر شانه‌ای با درنظر گرفتن اثر مقیاس کوچک (چکیده)
6 - تحلیل دینامیکی میکرو المان منعطف موازی با مدل قیدی تیر و تئوری گرادیان کرنشی اصلاح یافته (چکیده)
7 - A modified strain gradient beam constraint model (چکیده)
8 - Analytical modeling of variable thickness cylindrical shallow shells using extended Kantorovich method (چکیده)
9 - Development of optimal polymeric foams with superior sound absorption and transmission loss (چکیده)
10 - Beyond pull-in angle control of a dual axis torsional micro-actuator considering bending effects (چکیده)
11 - استخراج ترکیبات پلی‌فنولی به عنوان رنگ طبیعی از هسته خرما و مطالعه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن تحت شرایط مختلف (چکیده)
12 - Development of a fuzzy-state feedback regulator for stabilizing a flexible inverted pendulum system (چکیده)
13 - Nonlinear extensional-flexural vibrations in variable cross section beams with eccentric intermediate mass (چکیده)
14 - On the Effects of Structural Coupling on Piezoelectric Energy Harvesting Systems Subject to Random Base Excitation (چکیده)
15 - Nonlinear dynamic modeling of a parallelogram flexure (چکیده)
16 - مدل سازی ارتعاشات آزاد غیرخطی برج توربین باد (چکیده)
17 - مقایسه‌ی عملکرد الاستومرهای الکترو/مگنتورئولوژیک در میراسازی ارتعاشات روتورهای دوار (چکیده)
18 - مدل‌سازی میرایی در میکرومحرک های‌‌ پیچشی دو محوره با درنظر گرفتن خمش تیرهای نگهدارنده (چکیده)
19 - Vibration attenuation of rotor-bearing systems using smart electro-rheological elastomer supports (چکیده)
20 - Energy harvesting from unimorph piezoelectric circular plates under random acoustic and base acceleration excitations (چکیده)
21 - FUZZY BASED PREDICTION OF MODIFIED RANKINE SCALE -MRS- OF PATIENTS WITH INTRACRANIAL ANEURYSM (چکیده)
22 - Random vibration analysis of multi-floor buildings using a distributed parameter model (چکیده)
23 - Size-dependent nonlinear vibration analysis of shear deformable microarches using strain gradient theory (چکیده)
24 - Analytical modeling of nonlinear flexural-extensional vibration of flexure beams with an interconnected compliant element (چکیده)
25 - Optimal Design of a Stable Fuzzy Controller for Beyond Pull-In Stabilization of Electrostatically Actuated Circular Microplates (چکیده)
26 - طراحی کنترلر فازی بهینه به‌منظور کنترل نیمه‌فعال ارتعاشات ساختمان چند طبقه با استفاده از یک مدل پارامتر گسترده و میراگرهای مگنتوریولوژیکال (چکیده)
27 - ارتعاشات آزاد غیر خطی در تیرهای منعطف با بخش میانی صلب و جرم نوک (چکیده)
28 - On the size-dependent nonlinear dynamic of beam-mass micro structures based on strain gradient elasticity (چکیده)
29 - شبیه سازی و بررسی تاثیر ویسکوزیته سیال، طول و قطر سوراخ های پیستون در عملکرد کمک فنر (چکیده)
30 - ANALYTICAL MODELING OF A PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTERS UNDER RANDOM BASE EXCITATION (چکیده)
31 - VIBRATION SUPPRESSION OF MR SANDWICH BEAMS BASED ON FUZZY LOGIC (چکیده)
32 - Deflection Control of Electrostatically Actuated Micro Cantilevers via Fuzzy Controller (چکیده)
33 - NONLINEAR COUPLED TRANSVERSE AND AXIAL VIBRATION OF VARIABLE CROSS-SECTION BEAM FLEXURES INTERCONNECTING RIGID BODY (چکیده)
34 - A Two-Level Adaptive Fuzzy Control Algorithm for Beyond Pull-in Stabilization of Electrostatically Actuated Microplates (چکیده)
35 - پایدارسازی دو میکروتیر موازی ورای ناپایداری کششی آن‌ها با استفاده از یک کنترلر فازی-تطبیقی (چکیده)
36 - ارائه‌ی یک کنترلر فازی دو سطحی برای پایدارسازی یک میکروتیر ورای ناپایداری کششی آن (چکیده)
37 - An analytical approach for modeling nonlinear vibration of doubly clamped functionally graded Timoshenko microbeams using strain gradient theory (چکیده)
38 - Size-dependent piezoelectric energyharvesting analysis of micro/nano bridges subjected to random ambient excitations (چکیده)
39 - Analytical modeling of nonlinear vibrations in a 2-DOF airfoil device based on an unsteady flow model (چکیده)
40 - Topology optimization of fundamental compliant mechanisms using a novel asymmetric beam flexure (چکیده)
41 - Load-displacement behavior of fundamental flexure modules interconnected with compliant elements (چکیده)
42 - Nonlinear analysis of functionally graded piezoelectric energy harvesters (چکیده)
43 - Beyond Pull-in Stabilization of a Torsional MicroActuator (چکیده)
44 - An Optimal Fuzzy Controller Stabilizing the Rod and Controlling the Position of Single Wheeled Inverted Pendulums (چکیده)
45 - Variable Impedance Control for Rehabilitation Robot using Interval type-2 fuzzy logic (چکیده)
46 - مطالعه آزمایشگاهی و عددی ارتعاشات سازه های غوطه ور یک و دو درجه آزادی و مقایسه جذب انرژی آنها از امواج (چکیده)
47 - کنترل ارتعاشات تیر ساندویچی با لایه ی مغناطیسی بر پایه ی منطق فازی (چکیده)
48 - مدل سازی برداشت انرژی الکتریکی با استفاده از مواد پیزوالکتریک تحت تحریک اتفاقی از پایه (چکیده)
49 - طراحی یک کنترلر فازی برای کنترل زاویة یک میکرومحرک پیچشیِ دو درجه آزاد در ورای محدوده ناپایداری آن (چکیده)
50 - طراحی کنترل کننده ی فازی بهینه برای پایدارسازی ورای ناپایداری کششی در میکروصفحه‌های دایره ای (چکیده)
51 - A novel flexure beam module with low stiffness loss in compliant mechanisms (چکیده)
52 - Development of a multi-level adaptive fuzzy controller for beyond pull-in stabilization of electrostatically actuated microplates (چکیده)
53 - A constraint model for beam flexure modules with an intermediate semi-rigid element (چکیده)
54 - Characterization of the static behavior of electrically actuated micro-plates using extended Kantorovich method (چکیده)
55 - A frequency criterion for doubly clamped beam-type N/MEMS subjected to the van der Waals attraction (چکیده)
56 - variable Impedance Control for Rehabilitation Robot Using Interval Type-2 Fuzzy Logic (چکیده)
57 - Analytical modeling of large amplitude free vibration of non-uniform beams carrying a both transversely and axially eccentric tip mass (چکیده)
58 - ناپایداری دینامیکی در تیرهای با مقطع متغیر در اثر تحریک باد (چکیده)
59 - Entropy generation analysis of squeeze film air damping in torsional micromirrors (چکیده)
60 - ANALYTICAL MODELING OF SQUEEZE FILM DAMPING IN DUAL AXIS TORSION MICROACTUATORS (چکیده)
61 - Modeling Geometric Non-linearities in The Free Vibration of a Planar Beam Flexure with a Tip Mass (چکیده)
62 - Modeling Geometric Non-linearities in The Free Vibration of a Planar Beam Flexure with a Tip Mass (چکیده)
63 - Investigation the effect of internal radial clearance on the nonlinear dynamic response of a balanced rotor supported by deep groove ball bearings (چکیده)
64 - Static Deflection of Electrically Actuated Mi croplates, an Extended Kantorovich Approach (چکیده)
65 - Vibrational analysis of Electrically Actuated Microplates, an Extended Kantorovich Approach (چکیده)
66 - APPLICATION OF THE EXTENDED KANTOROVICH METHOD TO THE STATIC DEFLECTION OF ELECTRICALLY ACTUATED MICROPLATES (چکیده)
67 - Investigation of Casimir and Van der Waals Forces for a Nonlinear Double-Clamped Beam Using Homotopy Perturbation Method (چکیده)
68 - Analytical Solutions for the Static Instability of Nano-switches under the Effect of Casimir Force and Electrostatic Actuation (چکیده)
69 - APPLICATION OF THE EXTENDED KANTOROVICH METHOD TO THE VIBRATIONAL ANALYSIS OF ELECTRICALLY ACTUATED MICROPLATES (چکیده)
70 - Nonlinear Vibration and Buckling Analysis of Beams Using Homotopy perturbation Method (چکیده)
71 - APPLICATION OF THE EXTENDED KANTOROVICH METHOD TO THE STATIC DEFLECTION OF MICROPLATES UNDER CAPILLARY FORCE (چکیده)
72 - BEYOND PULL-IN STABILIZATION OF DUAL AXIS MICROMIRRORS USING FUZZY CONTROLLERS (چکیده)
73 - A COUPLED MODEL BETWEEN TORSION AND BENDING IN NANO/MICROMIRRORS UNDER THE COMBINED EFFECT OF VAN DER WAALS FORCE AND CAPILLARY FORCE (چکیده)
74 - ANALYTICAL SOLUTIONS FOR THE STATIC INSTABILITY OF MICRO/NANO MIRRORS UNDER THE COMBINED EFFECT OF CAPILLARY FORCE AND CASIMIR FORCE (چکیده)
75 - CLOSED FORM SOLUTIONS FOR THE STATICAL BEHAVIOR OF MICROMIRRORS UNDER CAPILLARY FORCES (چکیده)
76 - CLOSED FORM SOLUTIONS FOR ELECTROSTATICALLY ACTUATED MICROMIRRORS CONSIDERING THE BENDING EFFECT (چکیده)
77 - ANALYTICAL MODELING OF SQUEEZE FILM DAMPING IN MICROMIRRORS (چکیده)
78 - CLOSED FORM SOLUTIONS FOR THE PROBLEM OF STATICAL BEHAVIOR OF NANO/MICROMIRRORS UNDER THE EFFECT OF CAPILLARY FORCE AND VAN DER WAALS FORCE (چکیده)
79 - COUPLING EFFECTS BETWEEN TORSION AND BENDING IN TORSIONAL MICROMIRRORS UNDER CAPILLARY FORCES (چکیده)
80 - COUPLED BENDING AND TORSION EFFECTS ON THE SQUEEZED FILM AIR DAMPING IN TORSIONAL MICROMIRRORS (چکیده)
81 - A Coupled Two Degree of Freedom Model for Nano/Micromirrors under van der Waals Force (چکیده)
82 - NONLINEAR ANALYSIS OF PULL-IN VOLTAGE FOR A FULLY CLAMPED MICROPLATE WITH MOVABLE BASE (چکیده)
83 - CHARACTERIZATION OF STATIC BEHAVIOR OF ELECTROSTATICALLY ACTUATED MICRO TWEEZERS USING MODIFIED COUPLE STRESS THEORY (چکیده)
84 - INFLUENCE OF FRINGING FIELD EFFECT ON THE PULL-IN OF SIZE DEPENDENT MICRO-BEAMS (چکیده)
85 - Static Pull-in Analysis of Micro-Cantilevers in Wet Etching Fabrication Process (چکیده)
86 - Free vibration analysis of a nonlinear beam using homotopy and modified lindstedt-poincare methods (چکیده)
87 - Frequency response calculation of non-linear torsional vibration in gear systems (چکیده)
88 - A NEW EFFICIENT APPROACH FOR MODELING AND SIMULATION OF NANO-SWITCHES UNDER THE COMBINED EFFECTS OF INTERMOLECULAR SURFACE FORCES AND ELECTROSTATIC ACTUATION (چکیده)
89 - A homotopy perturbation analysis of nonlinear free vibration of Timoshenko microbeams (چکیده)
90 - NONLINEAR FREE VIBRATION OF SIMPLY SUPPORTED BEAMS CONSIDERING THE EFFECTS OF SHEAR DEFORMATION AND ROTARY INERTIA, A HOMOTOPY PERTURBATION APPROACH (چکیده)
91 - Modeling of Pull-In Instability of Nano/Micromirrors Under the Combined Effect of Capillary and Casimir Forces (چکیده)
92 - Characterization of the static behavior of micromirrors under the effect of capillary force, an analytical approach (چکیده)
93 - INFLUENCE OF VAN DER WAALS FORCE ON STATIC BEHAVIOR OF NANO/MICROMIRRORS UNDER CAPILLARY FORCE (چکیده)
94 - An Analytical Approach to Modeling Static Behavior of Torsional Nano-/Micro-actuators under Effect of van der Waals Force (چکیده)
95 - Static behavior of nano/micromirrors under the effect of Casimir force, an analytical approach (چکیده)
96 - Modeling squeezed film air damping in torsional micromirrors using extended Kantorovich method (چکیده)
97 - Analytical modeling of static behavior of electrostatically actuated nano/micromirrors considering van der Waals forces (چکیده)
98 - Analytical modeling of bending effect on the torsional response of electrostatically actuated micromirrors (چکیده)
99 - A coupled two degree of freedom pull-in model for micromirrors under capillary force (چکیده)
100 - The influence of vertical deflection of the supports in modeling squeeze film damping in torsional micromirrors (چکیده)
101 - Annalytical Modeling of the Effect of Electrostatic Actuation and Casimir Force on the Pull-in Instability and Static Behavior of Torsional Nano/Micro Actuators (چکیده)
102 - A coupled bending-torsion model for electrostatically actuated torsional nano/micro-actuators with considering influence of van der Waals force (چکیده)
103 - Dynamic Modeling of Chaotic Response of Bearing Systems due to Surface Defects (چکیده)
104 - محاسبه پاسخ فرکانسی در سیستم های غیر خطی چرخ دنده ای (چکیده)
105 - Nonlinear dynamic modeling of surface defects in rolling element bearing system (چکیده)
106 - Frequency Response Calculation of Nonlinear Torsional Vibration in Gear Systems (چکیده)