بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Javad Sargolzaei


موارد یافت شده: 118

1 - Investigating The Effect of Various Parameters on The Yield of Graphene Obtained Through Graphite Exfoliation Using CO2 Supercritical Fluid (چکیده)
2 - Saponin extraction with supercritical fluid: Modeling and simulation by artificial neural network (چکیده)
3 - Investigating the effect of magnetic water on graphite and Multilayer graphene formation (چکیده)
4 - سنتز گرافن با لایه برداری توسط سیّال فوق بحرانی دی اکسید کربن و به کمک مواد شیمیایی ((سدیم هگزامتافسفات)) و ((لیگنوسولفونات سدیم)) (چکیده)
5 - طراحی ویسکومتر مخروطی به کمک روش های تحلیلی و عددی (چکیده)
6 - Fractional efficiency of porous media used for natural gas filtration (چکیده)
7 - بررسی شرایط بهینه استخراج ساپونین‌ها به روش استخراج سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن با کمک حلال (چکیده)
8 - بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی موسیلاژ بامیه و مقایسه کارآیی استخراج دو روش حلال و فوق بحرانی (چکیده)
9 - Artificial Neural Network modeling tools for estimation of efficiency in gas filtration (چکیده)
10 - A composite ultrafiltration membrane for regeneration of used engine oil (چکیده)
11 - بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی تأثیرگذار بر فرآیند SND در حذف ترکیبات نیتروژنی (چکیده)
12 - The effect of key factors in aerobic bioreactor and optimization by different strategies (چکیده)
13 - بهینه سازی خشک کردن گوجه فرنگی و بررسی خواص رئولوژیکی محلول پودر آن (چکیده)
14 - ارزیابی عملکرد راکتور ناپیوسته متوالی بستر-متحرک در تصفیه پساب دامداری با فرآیند نیتریفیکاسیون-دنیتریفیکاسیون به طور همزمان (چکیده)
15 - بررسی آزمایشگاهی خشک کردن انجیر به کمک سیال دی اکسید کربن فوق بحرانی (چکیده)
16 - استخراج ترکیبات فنولی میوه عناب با سیال فوق بحرانی کربن دی‌اکسید و بهینه‌سازی و اندازه گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی آن (چکیده)
17 - بررسی تجربی تاثیر دبی و غلظت ذرات بر افت فشار و بازدهی مدیافیلترهای صنعتی (چکیده)
18 - راهکارهای اجرائی برای بهبود استاندارد مشخصات فنی خرید فیلتر گاز خشک شرکت ملی گاز ایران (چکیده)
19 - Carbon aerogel/carboxylated carbon nanotubes: porous structure and electrical conductivity properties (چکیده)
20 - تاثیر پارامترهای مهم بر فرآیندهای آناموکس و شارون در تصفیه پساب نیتروژنی (چکیده)
21 - تخمین غلظت مونوکسید کربن هوای شهر تهران با استفاده از ساختار اتورگرسیو عصبی فازی (چکیده)
22 - روش های تصفیه بیولوژیک پساب نشاسته و اثر برخی متغیرها بر بازده حذف مواد آلی (چکیده)
23 - بهینه سازی عملکرد راکتور ناپیوسته متوالی در تصفیه پساب سنتزی حاوی نشاسته (چکیده)
24 - استفاده از طراحی آزمایش برای بررسی عملکرد رآکتور ناپیوسته متوالی در تصفیه پساب سنتزی (چکیده)
25 - تعیین شاخصهای رنگی L*a*b* در سنجش رنگ کورکومین استخراج شده از ریزوم گیاه زردچوبه (Curcuma longa L.) و بهینه سازی آن با روش سطح پاسخ (چکیده)
26 - بهینه سازی استخراج کورکومین از زردچوبه با استفاده از روش حلال (چکیده)
27 - تصفیه پساب حاوی نیتروژن آمونیومی و منابع کربنی به روش بیولوژیکی نیتریفیکاسیون دنیتریفیکاسیون بطور همزمان - (SND) (چکیده)
28 - بهینه سازی حذف نشاسته به روش آماری سطح پاسخ: بررسی تأثیر COD ورودی، نوع لجن وتعداد دفعات خوراک دهی بر راندمان سیستمSBR (چکیده)
29 - Investigation and optimization of the SND-SBR system for organic matter and ammonium nitrogen removal using the central composite design (CCD) (چکیده)
30 - A mini-review over photocatalytic processes in wastewater treatment (چکیده)
31 - Chemical Preparation of Beta Calcium Sulfate Hemihydrate Granules with a Special Particle Size as Bone Graft Material (چکیده)
32 - Assessing and simulation of membrane technology for modifying starchy wastewater treatment (چکیده)
33 - Implication of statistical design approach methodology for optimization of COD removal, effluent quality, and biosludge settling properties in aerobic bioreactors (چکیده)
34 - مدلسازی فرآیند حذف نفتالین از آب توسط فرآیند فتوکاتالیستی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
35 - بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیه فاضلاب توسط راکتور ناپیوسته متوالی (چکیده)
36 - Molecular dynamics simulation study: The decryption of bi and tri aromatics behavior with NaX zeolite (چکیده)
37 - Investigating and modeling the cleaning-in-place process for retrieving the membrane permeate flux: Case study of hydrophilic polyethersulfone (PES) (چکیده)
38 - Optimization of several hydrodynamic and non-hydrodynamic operating parameters in treatment of synthetic wastewater containing wheat starch in a sequencing batch reactor (SBR) using response surface methodology (چکیده)
39 - Molecular dynamics simulation study: The reactivation of NaX zeolitecontaminated by bi and tri aromatics using supercritical fluidextraction (چکیده)
40 - Identification of the coke deposited on 13X industrial zeolite molecular sieves during mercaptan removal process (چکیده)
41 - بررسی تأثیر جریان سیال بر نرخ خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول آبی با استفاده از الکترود صفحه چرخان (چکیده)
42 - افزایش کارایی بسترهای مبادله کننده یونی در تولید آب بدون یون با شناسایی و رفع گرفتگی مواد آلی و ترکیبات آهن (چکیده)
43 - بررسی تولید آب بدون یون به کمک اسمز معکوس (چکیده)
44 - Fuzzy Inference System for Modeling of Short-Term Effects of Operative Parameters and Memory of Reactor on SBR Performance (چکیده)
45 - استخراج روغن تاجریزی سیاه به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن (چکیده)
46 - Application of a New Type of Dispersed Particles-Stabilized Biomass in Aerobic Sequencing Batch Reactor (SBR) for Treating Starchy Wastewater (چکیده)
47 - Modeling the Removal of Phenol Dyes Using a Photocatalytic Reactor with SnO2/Fe3O4 Nanoparticles by Intelligent System (چکیده)
48 - Optimization of photocatalytic degradation of naphthalene using nano-TiO2/UV system: statistical analysis by a response surface methodology (چکیده)
49 - Correlation of solute solubility in supercritical carbon dioxide using a new empirical equation (چکیده)
50 - Operation Analysis of Rotary Tools of Compressor Station Using Exergy Approach (چکیده)
51 - Exergetic Approach to Investigate the Arrangement of Compressors of a Pipeline Boosting Station (چکیده)
52 - بررسی عملکرد و بهینه سازی سختی گیرهای رزینی کاتیونی واحد تصفیه آب شرکت پالایشگاز شهید هاشمی نژاد (چکیده)
53 - بررسی حذف ترکیبات نیتروژنی موجود در پسابها با متدهای بیولوژیکی (چکیده)
54 - تصفیه پساب حاوی نشاسته با استفاده از راکتور ناپیوسته متوالی) SBR (: بهینه سازی به روش سطح پاسخ (چکیده)
55 - Photocatalytic Abatement of Naphthalene Catalyzed by Nanosized TiO2 Particles: Assessment of Operational Parameters (چکیده)
56 - Removal of Phenol Dyes Using a Photocatalytic Reactor with SnO2/Fe3O4 Nanoparticles (چکیده)
57 - Super-non-wettable surfaces: A review (چکیده)
58 - Derivation of fatty acids and tocopherols of blacknight shade oil and evaluation of the type and amount of these compounds (چکیده)
59 - Durable, superhydrophobic, superoleophobic and corrosion resistantcoating on the stainless steel surface using a scalable method (چکیده)
60 - Super-liquid-repellent coating on the carbon steel surface (چکیده)
61 - Prediction of Super Critical Oil Extraction Yield Using Single and Combined Intelligent Systems (چکیده)
62 - Simulation of an Improved Cyclone System by Artificial Neural Network, Adaptive-network-based Fuzzy Inference System and Hybrid ANN-genetic Algorithm Approach (چکیده)
63 - Optimization of Cleaning Procedure for Polyethersulfone (PES) Membrane by a Statistically Designed Approach (چکیده)
64 - Response surface methodology for modeling and optimizing the treatment of synthetic starchy wastewater using hydrophilic PES membrane (چکیده)
65 - A Review Over Diverse Methods Used in Nitrogen Removal from Wastewater (چکیده)
66 - EXTRACTION OF LIPIDS FROM SPENT COFFEE GROUNDS USING ORGANIC SOLVENTS AND SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE (چکیده)
67 - Predicting the yield of pomegranate oil from supercritical extraction using ar ti ficial neural networks and an adaptive-network-based fuzzy inference system (چکیده)
68 - Examining kinetic parameters of fermentation process in batch cultures on the production of alkaline protease (چکیده)
69 - A Mini-Review Over Diverse Methods Used in Starchy Wastewater Treatment (چکیده)
70 - حذف نفتالین محلول در آب به کمک فرایند فتوکاتالیستی در یک راکتور ناپیوسته دوغابی (چکیده)
71 - Estimation of the power ratio and torque in wind turbine Savonius rotors using artificial neural networks (چکیده)
72 - بررسی سینتیک و کارآیی فرآیند فتوکاتالیستی در حذف رنگ قرمز فنل با استفاده از اشعه ماوراء بنفش و نانو دی اکسید تیتانیم (چکیده)
73 - modeling of oil-water emulsion separation in ultrasound standing wave field by neural network (چکیده)
74 - Effect of Different Parameters on WEPS Production and Thermal Behavior Prediction Using Artificial Neural Network (ANN) (چکیده)
75 - Extraction of pomegranate seed oil using subcritical propane and supercritical carbon dioxide (چکیده)
76 - Preserving Melon by Osmotic Dehydration in a Ternary System (چکیده)
77 - مدلسازی و شبیه سازی سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن برای استخراج عصاره هسته انار توسط شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
78 - Minimizing the Total Cost of Energy Production by Choosing the Best Energy Conversion Technologies for a Case Study in Iran (چکیده)
79 - Optimization of Energy Flow Model Function for a Case Study in Iran by Genetic Algorithms (چکیده)
80 - Prediction of improved cyclone system efficiency: Multi objective optimization by hybrid approach based on the genetic algorithm and artificial neural network (چکیده)
81 - Membrane permeate flux and rejection factor prediction using intelligent systems (چکیده)
82 - استخراج روغن از هسته انار به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن (چکیده)
83 - Statistical assessment of starch removal from starchy wastewater using membrane technology (چکیده)
84 - A modification of Wong-Sandler mixing rule for the prediction of vapor-liquid equilibria in binary asymmetric systems (چکیده)
85 - Modeling and Simulation of Hamburger Cooking Process Using Finite Difference and CFD Methods (چکیده)
86 - Modeling and Simulation of High Power Ultrasonic Process in Preparation of Stable Oil-in-water Emulsion (چکیده)
87 - Numerical investigation of Al2O3/water nanofluid laminar convective heat transfer through triangular ducts (چکیده)
88 - Preserving Melons by Osmotic Dehydration in a Ternary System Followed by Air-Drying (چکیده)
89 - Effect of MMT Clay Content on Thermal Behavior of MDPE-MMT Nanocomposite (چکیده)
90 - Triple-Choking Model for Ejector (چکیده)
91 - Thermal Behavior Prediction of MDPE Nanocomposite/Cloisite Na+ Using Artificial Neural Network and Neuro-Fuzzy Tools (چکیده)
92 - Preserving melons by osmotic dehydration in a ternary system (چکیده)
93 - مدل سازی تشکیل لایه کیک فیلتراسیون با استفاده از سیستم فازی (چکیده)
94 - بررسی تاثیر درصد Cloisite 20A بر روی آنتالپی ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت (چکیده)
95 - بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت اصلاح شده با 2M2HT بر روی دمای ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت (چکیده)
96 - بررسی تاثیر درصد کلازیت Na+ بر روی آنتالپی کریستالی نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت (چکیده)
97 - بررسی تاثیر درصد Cloisite Na+ بر روی دمای کریستالی نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت (چکیده)
98 - بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت طبیعی بر روی آنتالپی ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت (چکیده)
99 - بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت طبیعی بر روی دمای ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط (چکیده)
100 - بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت اصلاح شده با آلکیل آمونیا بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط (چکیده)
101 - بررسی تاثیر درصد Cloisite 30B بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط در مقایسه با پلیمر خالص (چکیده)
102 - بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت اصلاح شده با آلکیل آمونیا بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط (چکیده)
103 - بررسی تاثیر مونت موریلونایت طبیعی بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط (چکیده)
104 - بررسی خواص رئولوژیکی مخلوطها و محلولهای ساکارز و مدل های ارائه شده جهت اندازه گیری خواص رئولوژیکی آنها (چکیده)
105 - برآورد تأثیر استفاده از بادگیر به عنوان سامانه تهویه طبیعی بر شرایط دمای داخل ساختمان (مطالعه موردی) (چکیده)
106 - Experimental and Modeling Technique for Liquid Holdup between Spherical Particles (چکیده)
107 - Neuro–fuzzy modeling tools for estimation of torque in Savonius rotor wind turbine (چکیده)
108 - Using Biocide Materials for Remove Pollution from Anion Resins Packed Beds (چکیده)
109 - Precipitation pool design and study of physical water treatment for decarbonizes water production unit (چکیده)
110 - Experimental and Modeling Technique for Liquid Holdup between Spherical Particles (چکیده)
111 - Application of nut shells for chromium removal from wastewater (چکیده)
112 - Design of cryogenic system for liquefaction of hydrogen (چکیده)
113 - Modeling and simulation of wind turbine Savonius rotors using artificial neural networks for estimation of the power ratio and torque (چکیده)
114 - Fuzzy Inference System for Prediction of Power Ratio in Wind Turbine (چکیده)
115 - Fuzzy inference system to modeling of crossflow milk ultrafiltration (چکیده)
116 - Comparative study of artificial neural networks (ANN) and statistical methods for predicting the per (چکیده)
117 - A Neuro-Fuzzy model for a Dynamic Prediction of Milk Ultrafiltration Flux and Resistance (چکیده)
118 - پیشگویی ضریب توان و گشتاور در توربین بادی روتور ساونیوس به کمک شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)