بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Majid Baniadam


موارد یافت شده: 99

1 - Towards a More Conductive and Stronger Cellulose-CNTs Composite Film through Controlling the Texture (چکیده)
2 - Alignment of multiwalled carbon nanotubes‐reinforced epoxy by a novel shear assisted method in the presence of the electric field (چکیده)
3 - Facile synthesis of polystyrene‐coated carbon nanotubes via microwave‐assisted in‐situ polymerization and tuning of the DC electrical conductivity and impedance characteristics (چکیده)
4 - Asymmetrically functionalized CNTs: preparation of polymer nanocomposites and investigation of interfacial properties (چکیده)
5 - Hierarchical sparse Co nanowire/carbon nanofiber arrays as 3D Li+ gateways for high rate, long-life lithium-sulfur batteries (چکیده)
6 - Effect of carbon precursor flowrate on the quality and quantity of carbon nanotubes (چکیده)
7 - Effects of total pressure on carbon nanotube synthesis, independent of feed pressure (چکیده)
8 - درصد پراکندگی و سرباره به‌عنوان شاخصی ساده از میزان آمورف آرایه‌های نانولوله کربنی (چکیده)
9 - Synthesis of N-CNT-TiO2 Nanocatalyst: Application in Direct Oxidation of H2S to Sulfur (چکیده)
10 - Directly Anodized Sulfur-Doped TiO2 Nanotubes as Improved Anodes for Li-ion Batteries (چکیده)
11 - Doping Transition Metals into TiO2‐CNT Nanocatalyst to Enhance the Selective Oxidation of H2S (چکیده)
12 - In situ polymerization of functionalized multiwalled-carbon nanotubes/epoxy resin composite fibers using a non-solvent technique (چکیده)
13 - Quality and Quantity of Carbon Nanotube Arrays Grown in Different Pressures and Temperatures Across Absorption-, Surface-, and Diffusion-Controlled Regimes (چکیده)
14 - Two-dimensional reinforcement of epoxy composites: alignment of multi-walled carbon nanotubes in two directions (چکیده)
15 - Inkjet printing of carbon nanotubes (CNTs) with a binary surfactant mixture: The effect of the nonionic surfactant on the uniformity of the printed surface (چکیده)
16 - Microwave assisted purification of multi-walled carbon nanotubes by potassium permanganate; effect of acid to oxidant molar ratio and treatment time (چکیده)
17 - Enhancement in mechanical properties of multiwalled carbon nanotube‐reinforced epoxy composites: Crosslinking of the reinforcement with the matrix via diamines (چکیده)
18 - Carbon aerogel/carboxylated carbon nanotubes: porous structure and electrical conductivity properties (چکیده)
19 - بررسی عامل دار کردن الکتروشیمیایی گرافن در بازه ای گسترده از توان ورودی به سل (چکیده)
20 - Mechanical Improvements of Multi-Walled Carbon Nanotube-Epoxy Composite: Covalent Functionalization of Multi-Walled Carbon Nanotube by Epoxy Chains (چکیده)
21 - Remarkable enhancements in mechanical properties of epoxy composites through double reinforcing structure: Integrated structure of carbon fiber‐carbon nanotube instead of conventional reinforcing methods (چکیده)
22 - Rapid and controllable perforation of carbon nanotubes by microwave radiation (چکیده)
23 - Synthesis of TiO2-CNT hybrid nanocatalyst and its application in direct oxidation of H2S to S (چکیده)
24 - Amine-functionalization of carbon nanotubes assisted by electrochemical generation of chlorine (چکیده)
25 - Alignment of carbon nanotubes in bulk epoxy matrix using a magnetic-assisted method: Solenoid magnetic field (چکیده)
26 - روشی جدید برای افزایش عامل دار شدن الکتروشیمیایی گرافن با استفاده از فعال کننده سطحی (چکیده)
27 - بررسی ویژگی های احتراقی و الاینده های بویلر نیروگاه تبریز (چکیده)
28 - Enhancement in mechanical properties of multi- walled carbon nanotube– carbon fiber hybrid epoxy composite: effect of electrostatic repulsion (چکیده)
29 - Fabrication of robust multiwalled carbon nanotube buckypapers through crosslinking reaction of epoxy chains with its curing agent (چکیده)
30 - The effect of choline-based ionic liquid on CNTs' arrangement in epoxy resin matrix (چکیده)
31 - Fabrication of multi-walled carbon nanotube thin films via electrophoretic deposition process: effect of water magnetization on deposition efficiency (چکیده)
32 - بررسی تاثیر زمان خالص سازی بر روی نانولوله های کربنی چند دیواره به روش مایکروویو (چکیده)
33 - بررسی عاملدار کردن نانولوله های کربنی در محیط الکتروشیمیایی (چکیده)
34 - بررسی تاثیر نانولوله های کربنی بر خواص رسانایی و مکانیکی فیلم نازک نانوسلولزی (چکیده)
35 - ته‌نشینی الکتروفورتیکی نانولوله‌های کربنی آرایش یافته با نانوذرات نقره (چکیده)
36 - بهبود خواص نانولوله‌های کربنی و بهینه‌سازی کاربرد‌های آن (چکیده)
37 - اثر گروه های آمینی و کربوکسیل بر رسانایی الکتریکی کامپوزیت پلیمری نانولوله کربنی/ اپوکسی رزین (چکیده)
38 - Improvements in fatigue life of amine-functionalized multi-walled carbon nanotube-reinforced epoxy composites: Effect of functionalization degree and microwave-assisted precuring (چکیده)
39 - Improvements in mechanical properties of multi-walled carbon nanotube-reinforced epoxy composites through novel magnetic-assisted method for alignment of carbon nanotubes (چکیده)
40 - Improvements in fatigue life of amine-functionalized carbon nanotube-reinforced epoxy composites: effect of microwave-assisted procuring (چکیده)
41 - Application of magnetized-solvents as preparation medium of carbon nanotube thin films via electrophoretic deposition (چکیده)
42 - Optimization of Thermal Efficiency of a Two-Phase Closed Thermosyphon using Active Learning on the Human Algorithm Interaction (چکیده)
43 - Fabrication of multi-walled carbon nanotube–carbon fiber hybrid material via electrophoretic deposition followed by pyrolysis process (چکیده)
44 - MODELING OF HEAT TRANSFER CHARACTERIZATION OF A TWO-PHASE CLOSED THERMOSYPHON USING MWCNT/WATER AND MWCNT-AG/WATER NANOFLUIDS (چکیده)
45 - Thermal Performance Prediction of Two-Phase Closed Thermosyphon Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (چکیده)
46 - Two-fold enhancement in tensile strength of carbon nanotube–carbon fiber hybrid epoxy composites through combination of electrophoretic deposition and alternating electric field (چکیده)
47 - A novel dual-membranes WGS reactor with palladium alloy and polyvinyl alcohol membranes for enhanced hydrogen recovery (چکیده)
48 - The Effect of Ionic liquid on Electrical Conductivity of Epoxy resin/MWCNT Nanocomposites (چکیده)
49 - Synthesis and electrical characterization of polyaniline / multiwalled carbon nanotubes / epoxy resin composite (چکیده)
50 - Effect of Carbon nanotubes on the Electrical Conductivity of Polyurethane/Multiwalled Carbon nanotubes Foam (چکیده)
51 - Investigation of natural gas sweetening process in corrugated packed bed column using computational fluid dynamics (CFD) model (چکیده)
52 - Improvements in mechanical properties of carbon fiber-reinforced epoxy composites: A microwave-assisted approach in functionalization of carbon fiber via diamines (چکیده)
53 - Rapid, One-Pot Synthesis of Highly-Soluble Carbon Nanotubes Functionalized by L-arginine (چکیده)
54 - بررسی تاثیر طول و قطر نانولوله کربنی چند دیواره بر رسانایی الکتریکی کامپوزیتهای پلیمری اپوکسی رزین (چکیده)
55 - پیش بینی اثر پارامترهای عملیاتی بر بازیابی هیدروژن در فرآیند ریفرمینگ متان به همراه بخار آب در یک رآکتور غشایی بستر سیال (چکیده)
56 - Enhancement of mechanical properties of amine-functionalized mwcnt/epoxy composites: effect of amine moieties (چکیده)
57 - A simple sterategy for improving mechanical characterisitcs of carbon nanotube-epoxy composite through functionalization of carbon nanotubes by epoxy chains (چکیده)
58 - Improvement in Heat Transfer of a Two-Phased Closed Thermosyphon Using Silver-Decorated MWCNT/Water (چکیده)
59 - Rapid, OnePot Synthesis of HighlySoluble Carbon Nanotubes Functionalized by Larginine (چکیده)
60 - The effect of nanofluid containing functionilized carbon nanostructures on Heat Recovery of a Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
61 - Microwave-assisted Cutting and Opening of Multi-walled Carbon Nanotubes Arrays with Permanganate Potassium in Acidic Medium (چکیده)
62 - Purification of Multi-Walled Carbon Nanotubes Arrays by Using Inorganic Chemical Compounds (چکیده)
63 - A simple recoverable titration method for quantitative characterization of amine-functionalized carbon nanotubes (چکیده)
64 - Controllable purification, cutting and unzipping of multi-walled carbon nanotubes with a microwave method (چکیده)
65 - Chemical Oxidative Cutting of Multiwalled Carbon Nanotubes Arrays with Electromagnetic Waves (چکیده)
66 - بررسی اثر کاهش مقاومت گرمایی ترموسیفون بسته دو فازی با افزودن نانولوله‌های کربنی اصلاح شده به آب (چکیده)
67 - Prediction of temperature performance of a two-phase closed thermosyphon using Artificial Neural Network (چکیده)
68 - افزایش جذب CO2 به وسیله مونواتانول آمین (MEA) در یک تماس دهنده غشایی جریان متقاطع جدید (چکیده)
69 - افزایش میزان شیرین سازی گاز طبیعی به وسیله مونو اتانول آمین و محلول کربنات پتاسیم در تماس دهنده غشایی جریان متقاطع (چکیده)
70 - مدلسازی فرآیند استری شدن اسید استیک با اتانول در رآکتور غشایی تراوش تبخیری و بررسی عوامل موثر بر روی آن (چکیده)
71 - The Investigation of Nusselt Number using Carbon Nanotube-Ethylene Diamine Suspension in a Two Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
72 - Efficient method for functionalization of carbon nanotubes by lysine and improved antimicrobial activity and water-dispersion (چکیده)
73 - Enhanced antibacterial activity of amino acids-functionalized multi walled carbon nanotubes by a simple method (چکیده)
74 - High Dispersed MWCNT Decorated with Ag Nanoparticles in Water and Experimental Investigation of the Thermo-Physical Properties (چکیده)
75 - Investigation of Heat-Transfer Characterization of EDA-MWCNT/DI-Water Nanofluid in a Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
76 - The effect of multi-walled carbon nanotube (MWCNT)/water nanofluid on thermal performance of a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
77 - One-pot, efficient functionalization of multi-walled carbon nanotubes with diamines by microwave method (چکیده)
78 - بهبود عملکرد گرمایشی ترموسیفون بسته دوفازی (TPCT) بر اثر افزودن نانولوله کربنی به آب دِ یونیزه (چکیده)
79 - THERMAL RESISTANCE PERFORMANCE OF NANOFLUID (MWCNT/DI WATER) IN A TWO-PHASE CLOSED THERMOSYPHON (چکیده)
80 - بررسی اثرات حرارتی راکتور غشایی شیفت آب- گاز برای تولید خوراک فرآیند پیل سوختی هیدروژنی (چکیده)
81 - عامل دار کردن غیر کوالانسی نانو لوله های کربنی (چکیده)
82 - بررسی تاثیر نحوه گرمادهی به رآکتور غشایی بستر سیال ریفرمینگ متان در افزایش بازیابی هیدروژن (چکیده)
83 - بررسی عملکـرد رآکتـور غشایـی فرآینـد شیفت آب- گـاز با استفاده از الگـوهای مختلف دمـای پوسته (چکیده)
84 - افزودن عوامل اتیلن دی آمین ‌دار به نانولوله‌های کربنی به کمک مایکروویو (چکیده)
85 - بررسی آزمایشگاهی بازده حرارتی سوسپانسیون نانولوله کربنی در یک ترموسیفون بسته دو فازی (چکیده)
86 - بررسی شرایط بهینه در عامل دار کردن نانولوله های کربنی به روش مایکروویو (چکیده)
87 - شبیه سازی حلقه تولید متانول مجتمع پتروشیمی شیراز (چکیده)
88 - کاربردهای جدید گوگرد (چکیده)
89 - یک روش بسته‌ای ترتیبی برای شبیه‌سازی دیاگرام جریانی واحد آب‌زدایی در حالت پایا در یک پالایشگاه گاز صنعتی (چکیده)
90 - An Equation Oriented Approach to Steady State Flowsheeting Of Methanol Synthesis Loop (چکیده)
91 - A Sequential Modular Approach to Steady Sate Flowsheeting of the Dehydration Plant of a Commercial Gas Refinery (چکیده)
92 - Simulation of Absorption and Desorption Loop in a Gas Refinery by Sequential Modular Method (چکیده)
93 - Effect of Stripping Gas Injection in a Novel 3-Section Desorption Column (چکیده)
94 - Incorporation of Eulerian–Eulerian CFD framework in mathematical modeling of chemical absorption of acid gases into methyl diethanol amine on sieve trays (چکیده)
95 - Comparison of Separation Performance of a Structured Packed Column with a Tray-Type Column for H2S and CO2 (چکیده)
96 - Evaluation of Performance of an Industrial Gas Sweetening Plant by Application of Sequential Modular and Simultaneous Modular Methods (چکیده)
97 - An Equation Oriented Approach to Steady State Flowsheeting of Methanol Synthesis Loop (چکیده)
98 - شبیه سازی انتگرالی واحد اوره مجتمع پتروشیمی شیراز (چکیده)
99 - Incorporation of Flexibility in Design of Methanol Synthesis Loop in the Face of Catalyst Deactivation (چکیده)