بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Javad Maghrebi


موارد یافت شده: 116

1 - Enhancing thermal-hydraulic performance in curved pipes through optimal radial fin placement: A numerical investigation (چکیده)
2 - Leading Edge Radius Effects on VAWT Performance (چکیده)
3 - اثر تعداد صفحه بر شرایط بهینه مبدل حرارتی صفحه‌ای واشردار با هیبرید گرافن-نانولوله کربنی (چکیده)
4 - بررسی آزمایشگاهی اثر دبی و غلظت نانوسیال گرافن-آب و یافتن شرایط مطلوب به کمک روش تاگوچی (چکیده)
5 - بررسی مشخصات مو و مقاومت موی یک سم زیرسطحی به همراه سطح کنترل در نزدیکی سطح آزاد (چکیده)
6 - Thermal performance prediction of a phase change material based heat-sink cooling system for a printed circuit board, using response surface method (چکیده)
7 - Experimental investigation on frequency pulsation effects on a single pass plate heat exchanger performance (چکیده)
8 - بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت و افت فشار هیبرید نانولوله کربنی-گرافن در مبدل حرارتی صفحهای با صفحات متفاوت (چکیده)
9 - Characterisation of a plate heat exchanger chevron type with carbon-based nanofluids under pulsed condition (چکیده)
10 - Numerical Study of Porous Media Effect on the Blade Surface of Vertical Axis Wind Turbine for Enhancement of Aerodynamic Performance (چکیده)
11 - بررسی عددی توربین بادی داریوس در مجاورت بزرگراه یک طرفه (چکیده)
12 - Evaluation of Darrieus wind turbine for different highway settings using CFD simulation (چکیده)
13 - Time-Frequency Analysis and Transitional Boundary Layer Investigation over a Pitching Airfoil (چکیده)
14 - Analysis of Separation Control Authority of DBD Plasma Actuator using Hot-Film Sensor Array (چکیده)
15 - تاثیر نانوذرات طلا و نانولوله های کربنی در بیوسنسور گلوکز اکسیداز و بهینه یابی شرایط به کمک روش تاگوچی (چکیده)
16 - Investigation and optimization of heat transfer coefficient of MWCNTs-Water nanofluids in a plate heat exchanger (چکیده)
17 - Improvement of wind turbine aerodynamic performance by vanquishing stall with active multi air jet blowing (چکیده)
18 - بهبود ضریب توان توربین بادی محور عمودی داریوس به کمک ایرفویل های تغییر شکل پذیر (چکیده)
19 - بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با تغییرشکل آزاد به کمک شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
20 - Experimental characterization of magnetic field effects on heat transfer coefficient and pressure drop for a ferrofluid flow in a circular tube (چکیده)
21 - Transitional boundary layer study over an airfoil in combined pitch-plunge motions (چکیده)
22 - Laminar-turbulent intermittency measurement based on the uncalibrated hot-film data (چکیده)
23 - بررسی آزمایشگاهی اثر شار حرارتی یکنواخت و پلهای بر انتقال حرارت نانوسیال آب اکسید آهن - 3 در لوله (چکیده)
24 - بررسی جریان و انتقال حرارت نانوسیالها در حضور میدان مغناطیسی در میکرولوله افقی با وجود شرط مرزی لغزش (چکیده)
25 - Nondimensional Parameters’ Effects on Hybrid Darrieus–Savonius Wind Turbine Performance (چکیده)
26 - Stability and magnetization of Fe3O4/water nanofluid preparation characteristics using Taguchi method (چکیده)
27 - Compact Finite Difference Investigation of Pressure Field Governed by a Three Dimensional Wave Equation (چکیده)
28 - Effects of Different Parameters on The Crack Growth of Rotary Disks with Eccentricity Hole Using Emulator and Finite Element Techniques (چکیده)
29 - An Experimental Investigation of Initiation, Propagation and the Fatigue Life of Modified Coach Peel -MCP- Spot Weld Specimens (چکیده)
30 - تحلیل آزمایشگاهی انرژی و اگزرژی اثر شار حرارتی یکنواخت و پله ای بر انتقال حرارت روی یک لوله با مقطع دایره ای (چکیده)
31 - Performance analysis of sloped solar chimney power plants in the southwesternregion of Iran (چکیده)
32 - TimeDependent Heat Conduction Analysis of Dry Friction Brake System Using FVM (چکیده)
33 - Performance evaluation of floating solarchimney power plant in Iran: estimation of technology progression and cost investigation (چکیده)
34 - بررسی عددی تاثیر زاویه گام ثابت و متغیر پره بر واماندگی دینامیکی حوزه جریان حول پره توربین بادی داریوس (چکیده)
35 - Forced Convection Heat Transfer of Nanofluids in aChannel Filled with Porous Media Under LocalThermal Non-Equilibrium Condition with Three NewModels for Absorbed Heat Flux (چکیده)
36 - بررسی جریان و ضریب گشتاور توربین بادی داریوس بر حسب تغییرات زاویه گام و نسبت سرعت نوک پره (چکیده)
37 - بهبود عملکرد توربین بادی محور عمودی ترکیبی داریوس- ساونیوس (چکیده)
38 - Numerical investigation of dimple effects on darrieus vertical axiswind turbine (چکیده)
39 - مقایسه طراحی مبدل حرارتی صفحه ای به کمک نرم افزار Aspen - HTFS - CAS200 (چکیده)
40 - Experimental study of using both ZnO/ water nanofluid and phase change material (PCM) in photovoltaic thermal systems (چکیده)
41 - تأثیرات پارامتر انتقال حرارت سیال/نانوذره و سیال/جسم جامد بر روی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیالات در کانال متخلخل: با شرط عدم تعادل حرارتی (چکیده)
42 - مقایسه انتقال حرارت جابجایی اجباری تک‌فازی و دوفازی نانوسیالات در کانال متخلخل (چکیده)
43 - Three dimensional simulation of J-shaped Darrieus vertical axis wind turbine (چکیده)
44 - Variable Pitch Blades: An Approach For Improving Performance Of Darrieus Wind Turbine (چکیده)
45 - Modification of Glucose biosensor using Pt/MWCNTs electrode and optimization by application of taguchi method (چکیده)
46 - بهبود عملکرد توربین بادی محور عمودی داریوس به کمک فلپ مثلثی شکل (چکیده)
47 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با استفاده از ایرفویل دوجزئی (چکیده)
48 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با وجود حفره (چکیده)
49 - Numerical study of airfoil thickness effects on the performance of J-shaped straight blade vertical axis wind turbine (چکیده)
50 - Performance analysis of sloped solar chimney power plants in the southwestern region of Iran (چکیده)
51 - Starting Torque Improvement Using J-Shaped Straight_Bladed Darrieus Vertical Axis Wind Turbine by Means of Numerical Simulation (چکیده)
52 - مطالعه ی عددی انتقال حرارت جابه جایی طبیعی مزدوج در محفظه ی بسته متخلخل به روش شبکه ی بولتزمن (چکیده)
53 - بهبود عملکرد توربین بادی عمود محور با استفاده از تغییر مقاطع J شکل (چکیده)
54 - Dynamic Stall Analysis of S809 Pitching Airfoil in Unsteady Free Stream Velocity (چکیده)
55 - بهبود راندمان آئرودینامیکی در توربین های بادی محور افقی با استفاده از گورنی فلپ (چکیده)
56 - بررسی طول بهینه گورنی فلپ در توربین¬های بادی محور افقی (چکیده)
57 - افزایش انتقال حرارت در کانال با بلوک متخلخل به کمک روش شبکه¬ی بولتزمن با زمان آسودگی چندگانه (چکیده)
58 - مدلسازی جریان سیال هرشل- بالکی در محفظه¬ی با درپوش متحرک به کمک روش شبکه¬ی بولتزمن با زمان آسودگی چندگانه (چکیده)
59 - تحلیل عددی اثر شوک و پارامترهای مختلف بر جریان دوفاز در شیپوره همگرا-واگرا با روش‌های تعادلی و غیر تعادلی (چکیده)
60 - Effects of Nield number on nanofluid forced convection heat transfer in porous channel: Under local thermal nonequilibrium condition (چکیده)
61 - New models for heat flux splitting at the boundary of a porous medium: three energy equations for nanofluid flow under local thermal nonequilibrium conditions (چکیده)
62 - NUMERICAL ANALYSIS OF A NANOFLUID FORCED CONVECTION IN A POROUS CHANNEL: A NEW HEAT FLUX MODEL IN LTNE CONDITION (چکیده)
63 - Effects of Particle Migration on Nanofluid Forced Convection Heat Transfer in a Local Thermal Non-Equilibrium Porous Channel (چکیده)
64 - بررسی عددی جریان آرام و گذرای سیال ویسکوالاستیک از نوع گزیکس حول سیلندر دایروی (چکیده)
65 - On the natural convective heat transfer from a cold horizontal cylinder over an adiabatic surface (چکیده)
66 - Numerical investigation of viscoelastic shedding flow behind a circular cylinder (چکیده)
67 - Numerical study of developed laminar mixed convection of Al2O3/water nanofluid in an annulus (چکیده)
68 - Numerical Simulation of 3-D Cavitation behind a Disk Cavitator Using OpenFOAM (چکیده)
69 - تحلیل ترموهیدرودینامیک جریان سیال درون کانال با استفاده از روش شبکه بولتزمن (چکیده)
70 - Forced Convection Heat Transfer of Nanofluids in a Porous Channel (چکیده)
71 - Effects of nanoparticle volume fraction in hydrodynamic and thermal characteristics of forced plane jet (چکیده)
72 - Lattice Boltzmann Finite Volume Formulation with Improved Stability (چکیده)
73 - MODELING OF BIFURCATION PHENOMENA IN SUDDENLY EXPANDED FLOWS WITH A NEW FINITE VOLUME LATTICE BOLTZMANN METHOD (چکیده)
74 - Numerical study of natural convection heat transfer to a cold horizontal cylinder above an adiabatic floor (چکیده)
75 - Numerical Simulation of High-Efficient Gas Heaters (Application of Gas to Gas Heat Exchanger) (چکیده)
76 - تحلیل عددی و آزمایشگاهی غبار گیر ذرات گوگرد توسط جداکننده سیکلونی در فرآیند دانه بندی گوگرد و ارائه راهکارهای عملی جهت افزایش بازدهی سیستم (چکیده)
77 - تعیین ضریب هدایت حرارتی قطعه مدور در حین عملیات حرارتی به روش حل معکوس (چکیده)
78 - تخمین رسانش حرارتی تماس مشترک در فرضیه انجماد با استفاده از روش گرادیان مزدوج (چکیده)
79 - حل مستقیم عددی جریان جت صفحه ای غیر قابل تراکم با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده (چکیده)
80 - Effect of Sensor Location on the Solution of Parabolic Inverse Problems (چکیده)
81 - A High Order Time Advancement Scheme for Prediction of Solidification Processes (چکیده)
82 - The Effect of Local Thermal Non-Equilibrium on A 2-D Symmetric Porous (چکیده)
83 - A New Method for Obtaining Natural Coordinates for Conductive Porous Media Under LTNE (چکیده)
84 - DNS of Forced Incompressible Jet (چکیده)
85 - A Study of Spatially Growing Mixing Layer By Means of Linear Stability Theory Using Spectral Method (چکیده)
86 - Airfoil Analysis of an Inviscid Incompressible Flow (چکیده)
87 - Simulation of Natural Gas EOS (Equation of State(investigation using PENG Robinson EOS (چکیده)
88 - Possible Electricity Generation in a Typical Iran Natural Gas Pressure Drop Station when Combining a Turboexpander and a Combustion Engine (چکیده)
89 - تحلیل عددی مشخصه های جریان سه فاز گاز-جامد-مایع در اسکرابر و بررسی راه های افزایش کارایی آن (چکیده)
90 - تحلیل ترموهیدرودینامیکی یاتاقان ژورنال با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده (چکیده)
91 - شبیه سازی مستقیم عددی جریان گردابه ای با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده تطبیقی (چکیده)
92 - Direct Numerical Simulation of Round Jet Flow Using Mapped Compact Finite Difference Scheme (چکیده)
93 - مدلسازی هیدرودینامیکی حرکت حباب در یک ستون مایع و بررسی نقش نیروی گرانش و کشش سطحی در تغییر شکل آن (چکیده)
94 - source term identification in inversse heat conduction problem using variable metric method (چکیده)
95 - Effect of Sensor Locations on the Solution of Inverse Stefan Problems (چکیده)
96 - بررسی تمرکز تنش با استفاده از روش آنالیز ابعادی خود مشابهی (چکیده)
97 - Self Similarity Models of Time Trace and Time Characteristics of Spherical Shock Wave Parameters. (چکیده)
98 - Direct Numerical Simulation of 2--D Incompressible Steady Mixing Layer (چکیده)
99 - تحلیل انتقال حرارت دو بعدی میله فلزی در یک محیط ایزوترم با استفاده از روش حل معکوس (چکیده)
100 - تحلیل پایداری خطی جریان جت تراکم ناپذیر با روش عددی طیفی (چکیده)
101 - تحلیل پایداری خطی جریان لایه مرزی دو بعدی بااستفاده از روش طیفی (چکیده)
102 - Control parameter estimation in a semi-linear parabolic inverse problem using a high accurate method (چکیده)
103 - ارزیابی شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبعدی و غیر قابل تراکم با تفاضل محدود فشرده (چکیده)
104 - Exergy of natural gas flow in Iran’s natural gas fields (چکیده)
105 - Linear Stability Analysis of Spatially Growing Mixing Layer Flow Using Spectral Method (چکیده)
106 - شبیه سازی مستقیم جریان جت دو بعدی مغشوش به روش تفاضل محدود فشرده (چکیده)
107 - شبیه سازی جریانهای لزج با استفاده از روش حجم محدود – شبکه بولتزمن (چکیده)
108 - Optimal operation of alloy material in solidification processes with inverse heat transfer (چکیده)
109 - DNS OF FORCED MIXING LAYER (چکیده)
110 - Experimental Study of Crack Growth Behavior and Fatigue Life of Spot Weld Tensile Shear Specimens (چکیده)
111 - Orr Sommerfeld Solver Using Mapped Finite Difference Scheme for Plane Wake Flow (چکیده)
112 - Outflow Boundary Condition Issues in Direct Numerical Simulation of Three Dimensional Plane Wake Flow (چکیده)
113 - The Direct Numerical Simulation of Three-Dimensional Spatially-Developing Free Shear Flow (چکیده)
114 - A High Order Time Advancement Scheme for Prediction of Solidification Processes (چکیده)
115 - A Study of Forced Boundary Layer self similarity by means of DNS (چکیده)
116 - Control of Interface Acceleration during Solidification Processes Using Inverse Heat Transfer Methods (چکیده)