بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Javad Maghrebi


موارد یافت شده: 70

1 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با استفاده از ایرفویل دوجزئی (چکیده)
2 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با وجود حفره (چکیده)
3 - Numerical study of airfoil thickness effects on the performance of J-shaped straight blade vertical axis wind turbine (چکیده)
4 - Performance analysis of sloped solar chimney power plants in the southwestern region of Iran (چکیده)
5 - Starting Torque Improvement Using J-Shaped Straight_Bladed Darrieus Vertical Axis Wind Turbine by Means of Numerical Simulation (چکیده)
6 - مطالعه ی عددی انتقال حرارت جابه جایی طبیعی مزدوج در محفظه ی بسته متخلخل به روش شبکه ی بولتزمن (چکیده)
7 - بهبود عملکرد توربین بادی عمود محور با استفاده از تغییر مقاطع J شکل (چکیده)
8 - Dynamic Stall Analysis of S809 Pitching Airfoil in Unsteady Free Stream Velocity (چکیده)
9 - بهبود راندمان آئرودینامیکی در توربین های بادی محور افقی با استفاده از گورنی فلپ (چکیده)
10 - بررسی طول بهینه گورنی فلپ در توربین¬های بادی محور افقی (چکیده)
11 - افزایش انتقال حرارت در کانال با بلوک متخلخل به کمک روش شبکه¬ی بولتزمن با زمان آسودگی چندگانه (چکیده)
12 - مدلسازی جریان سیال هرشل- بالکی در محفظه¬ی با درپوش متحرک به کمک روش شبکه¬ی بولتزمن با زمان آسودگی چندگانه (چکیده)
13 - تحلیل عددی اثر شوک و پارامترهای مختلف بر جریان دوفاز در شیپوره همگرا-واگرا با روش‌های تعادلی و غیر تعادلی (چکیده)
14 - Effects of Nield number on nanofluid forced convection heat transfer in porous channel: Under local thermal nonequilibrium condition (چکیده)
15 - New models for heat flux splitting at the boundary of a porous medium: three energy equations for nanofluid flow under local thermal nonequilibrium conditions (چکیده)
16 - NUMERICAL ANALYSIS OF A NANOFLUID FORCED CONVECTION IN A POROUS CHANNEL: A NEW HEAT FLUX MODEL IN LTNE CONDITION (چکیده)
17 - Effects of Particle Migration on Nanofluid Forced Convection Heat Transfer in a Local Thermal Non-Equilibrium Porous Channel (چکیده)
18 - بررسی عددی جریان آرام و گذرای سیال ویسکوالاستیک از نوع گزیکس حول سیلندر دایروی (چکیده)
19 - On the natural convective heat transfer from a cold horizontal cylinder over an adiabatic surface (چکیده)
20 - Numerical investigation of viscoelastic shedding flow behind a circular cylinder (چکیده)
21 - Numerical study of developed laminar mixed convection of Al2O3/water nanofluid in an annulus (چکیده)
22 - Numerical Simulation of 3-D Cavitation behind a Disk Cavitator Using OpenFOAM (چکیده)
23 - تحلیل ترموهیدرودینامیک جریان سیال درون کانال با استفاده از روش شبکه بولتزمن (چکیده)
24 - Forced Convection Heat Transfer of Nanofluids in a Porous Channel (چکیده)
25 - Effects of nanoparticle volume fraction in hydrodynamic and thermal characteristics of forced plane jet (چکیده)
26 - Lattice Boltzmann Finite Volume Formulation with Improved Stability (چکیده)
27 - Modeling of bifurcation phenomena in suddenly expanded Flows with a new finite volume lattice Boltzmann Method (چکیده)
28 - Numerical study of natural convection heat transfer to a cold horizontal cylinder above an adiabatic floor (چکیده)
29 - Numerical Simulation of High-Efficient Gas Heaters (Application of Gas to Gas Heat Exchanger) (چکیده)
30 - تحلیل عددی و آزمایشگاهی غبار گیر ذرات گوگرد توسط جداکننده سیکلونی در فرآیند دانه بندی گوگرد و ارائه راهکارهای عملی جهت افزایش بازدهی سیستم (چکیده)
31 - تعیین ضریب هدایت حرارتی قطعه مدور در حین عملیات حرارتی به روش حل معکوس (چکیده)
32 - تخمین رسانش حرارتی تماس مشترک در فرضیه انجماد با استفاده از روش گرادیان مزدوج (چکیده)
33 - حل مستقیم عددی جریان جت صفحه ای غیر قابل تراکم با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده (چکیده)
34 - Effect of Sensor Location on the Solution of Parabolic Inverse Problems (چکیده)
35 - A High Order Time Advancement Scheme for Prediction of Solidification Processes (چکیده)
36 - The Effect of Local Thermal Non-Equilibrium on A 2-D Symmetric Porous (چکیده)
37 - A New Method for Obtaining Natural Coordinates for Conductive Porous Media Under LTNE (چکیده)
38 - DNS of Forced Incompressible Jet (چکیده)
39 - A Study of Spatially Growing Mixing Layer By Means of Linear Stability Theory Using Spectral Method (چکیده)
40 - Airfoil Analysis of an Inviscid Incompressible Flow (چکیده)
41 - Simulation of Natural Gas EOS (Equation of State(investigation using PENG Robinson EOS (چکیده)
42 - Possible Electricity Generation in a Typical Iran Natural Gas Pressure Drop Station when Combining a Turboexpander and a Combustion Engine (چکیده)
43 - تحلیل عددی مشخصه های جریان سه فاز گاز-جامد-مایع در اسکرابر و بررسی راه های افزایش کارایی آن (چکیده)
44 - تحلیل ترموهیدرودینامیکی یاتاقان ژورنال با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده (چکیده)
45 - شبیه سازی مستقیم عددی جریان گردابه ای با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده تطبیقی (چکیده)
46 - Direct Numerical Simulation of Round Jet Flow Using Mapped Compact Finite Difference Scheme (چکیده)
47 - مدلسازی هیدرودینامیکی حرکت حباب در یک ستون مایع و بررسی نقش نیروی گرانش و کشش سطحی در تغییر شکل آن (چکیده)
48 - source term identification in inversse heat conduction problem using variable metric method (چکیده)
49 - Effect of Sensor Locations on the Solution of Inverse Stefan Problems (چکیده)
50 - بررسی تمرکز تنش با استفاده از روش آنالیز ابعادی خود مشابهی (چکیده)
51 - Self Similarity Models of Time Trace and Time Characteristics of Spherical Shock Wave Parameters. (چکیده)
52 - Direct Numerical Simulation of 2--D Incompressible Steady Mixing Layer (چکیده)
53 - تحلیل انتقال حرارت دو بعدی میله فلزی در یک محیط ایزوترم با استفاده از روش حل معکوس (چکیده)
54 - تحلیل پایداری خطی جریان جت تراکم ناپذیر با روش عددی طیفی (چکیده)
55 - تحلیل پایداری خطی جریان لایه مرزی دو بعدی بااستفاده از روش طیفی (چکیده)
56 - Control Parameter Estimation in a Semi-Linear Parabolic Inverse Problem Using a High Accurate Method (چکیده)
57 - ارزیابی شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبعدی و غیر قابل تراکم با تفاضل محدود فشرده (چکیده)
58 - Exergy of natural gas flow in Iran’s natural gas fields (چکیده)
59 - Linear Stability Analysis of Spatially Growing Mixing Layer Flow Using Spectral Method (چکیده)
60 - شبیه سازی مستقیم جریان جت دو بعدی مغشوش به روش تفاضل محدود فشرده (چکیده)
61 - شبیه سازی جریانهای لزج با استفاده از روش حجم محدود – شبکه بولتزمن (چکیده)
62 - Optimal operation of alloy material in solidification processes with inverse heat transfer (چکیده)
63 - DNS OF FORCED MIXING LAYER (چکیده)
64 - Experimental Study of Crack Growth Behavior and Fatigue Life of Spot Weld Tensile Shear Specimens (چکیده)
65 - Orr Sommerfeld Solver Using Mapped Finite Difference Scheme for Plane Wake Flow (چکیده)
66 - Outflow Boundary Condition Issues in Direct Numerical Simulation of Three Dimensional Plane Wake Flow (چکیده)
67 - The Direct Numerical Simulation of Three-Dimensional Spatially-Developing Free Shear Flow (چکیده)
68 - A High Order Time Advancement Scheme for Prediction of Solidification Processes (چکیده)
69 - A Study of Forced Boundary Layer self similarity by means of DNS (چکیده)
70 - Control of Interface Acceleration during Solidification Processes Using Inverse Heat Transfer Methods (چکیده)