بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Izadi Najafabadi


موارد یافت شده: 51

1 - Design of beam line for BNCT applications in HEC-1 channel of IRT-T research reactor (چکیده)
2 - Neutron spectroscopy with TENIS using an artificial neural network (چکیده)
3 - Light-transport incorporated plastic scintillator response to prompt gamma-rays for use in range verification of proton therapy (چکیده)
4 - Gamma-ray energy spectrum unfolding of plastic scintillators using artificial neural network (چکیده)
5 - بازیابی طیف گامای آشکارساز سوسوزن پلاستیک با شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
6 - مطالعه شبیه سازی اثر اجزای مختلف یک سامانه تصویربرداری سی تی اسکن بر کیفیت تصویر خروجی با استفاده از کد مونت کارلوی فلوکا (چکیده)
7 - Angular distribution of scattered neutrons as a tool for soil moisture measurement: A feasibility study (چکیده)
8 - Effect of low dose gamma ray on the plasmonic behavior of gold nanoparticle (چکیده)
9 - بررسی اثر امواج فراصدا بر فعالیت اوره آز محلول و تثبیت‌شده بر روی مواد نانو ساختار و سیلیکاژل (چکیده)
10 - Aptamers Can Monitor Ionization Radiation (چکیده)
11 - اثر امواج فراصدا بر پایداری شیمیایی و گرمایی پروتئین آلفا-لاکتالبومین (چکیده)
12 - A simple well-logging tool using boronlined sodium iodide scintillators and an 241Am-Be neutron source (چکیده)
13 - Study of proton therapy for treatment of prostate cancer using Monte Carlo method (چکیده)
14 - تشریح روش تبادل کتالیزوری الکترولیز ترکیب شده (چکیده)
15 - Calculation of the Dose of Samarium-153-Ethylene Diamine Tetramethylene Phosphonate (153Sm-EDTMP) as a Radiopharmaceutical for Pain Relief of bone Metastasis (چکیده)
16 - Impact of Various Beam Parameters on Lateral Scattering in Proton and Carbon-ion Therapy (چکیده)
17 - ارزیابی ضریب زیست‌شناختی نسبی یون‌های باردار تک انرژی حوالی قله‌ی برگ در پرتودرمانی، به روش مونت کارلو (چکیده)
18 - شبیه سازی دینامیک ابر حباب (چکیده)
19 - Utilization of 241Am-9Be Neutron Source in PGNAA Setup Used in Cement Raw Material Analysis (چکیده)
20 - A Monte Carlo Study of the Influence of Neutron Source Spectrum on PGNAA Facility Performance in Cement Raw Material Analysis (چکیده)
21 - It is explored that ionic liquids can be suitable solvents for nitrile hydratase catalyzed reactions: A gift of the molecular modeling for the industry (چکیده)
22 - Comparison of Radon (222Rn) and Thoron (220Rn) Gamma Dosimetry in the Environment Using the ORNL Mathematical Phantom (چکیده)
23 - A simple well-logging tool using boron-lined sodium iodide scintillators and an 241AM-BE neutron source (چکیده)
24 - Evaluation Of Absorbed Dose From Radiopharmaceutical Labeled With 99mTc In Ornl Analytical Adult Phantom (چکیده)
25 - The Monte Carlo Assessment of Photon Organ Doses from 222Rn Progeny in Adult ORNL Phantom (چکیده)
26 - Quantifying the geometry correction factor and effectiveness (چکیده)
27 - Investigations on landmine detection by BF3 detector (چکیده)
28 - Hydrogen bonding investigation in 1-ethyl-3-methylimidazolium based ionic liquids from density functional theory and atoms-in-molecules methods (چکیده)
29 - The influence of hydrophobic amino acid side groups on the acidity of the aromatic imidazole ring of histidine: A theoretical study (چکیده)
30 - Comparison of the Gamma Dosimetry of Radon (222Rn) and Theron (220Rn) in the Environment Using ORNL Phantom (چکیده)
31 - دزسنجی بتا و الکترون تبدیل داخلی گسیل شده از محصولات واپاشی رادون در زنجیره اورانیوم-238 (چکیده)
32 - Influence of Hydrophobic amino acid side groups on the acidity of aromatic imidazole ring of Histidine: A theoretical study (چکیده)
33 - اعمال اثر انباشت بر تالیF8 کد محاسباتی MCNP بوسیله یک برنامه کامپیوتری به زبان فورترن (چکیده)
34 - حل عددی معادله شرودینگر برای دوترون در چاه پتانسیل یوکاوا (چکیده)
35 - شبیه سازی و محاسبه پاسخ چند فیلم رادیو کرمیک به انرژی با استفاده از کدMCNP (چکیده)
36 - Calculation of the radiochromic film type MD-55-1 response to gamma sources by (چکیده)
37 - Determination of Radon and Radium Content of Drinking Water Supplies of Kelardasht-Kalenov Region in Iran (چکیده)
38 - ارزیابی جنس، اندازه و تعداد کره های بانر و محاسبه تابع پاسخ انرژی سیستم به همراه آشکارساز BF3 (چکیده)
39 - محاسبه طیف انرژی نوترونهای سریع حاصل از واکنشهای (p,n) با استفاده از کد MCNPX و مقایسه با اندازه گیریهای تجربی (چکیده)
40 - استفاده از آشکارساز He-3 برای شناسائی مواد هیدروژن دار مدفون در خاک (چکیده)
41 - بررسی اثر زاویه آشکارساز و پرتوهای گسیلی از چشمه Am-241 با سطح خاک در سامانه مین یاب طراحی شده براساس پس پراکندگی پرتوهای گاما (چکیده)
42 - Use of gamma-rays back scattering of the 192Ir isotopic source for the design of the landmine detection device (چکیده)
43 - Determination of Neutron Detectors Shield Used for the Detection of Landmines (چکیده)
44 - The Effect of Detector Dimensions on the NaI (Tl) Detector Response Function (چکیده)
45 - The soil moisture and its effect on the detection of buried hydrogenous material by neutron backscattering technique (چکیده)
46 - Optimization of a Detector Collimator for Use in a Gamma-Ray Backscattering Device for Anti-Personal Landmines Detection (چکیده)
47 - Effects of the Detector-Collimator on the Gamma-Ray Response Function for a NaI(Tl) Detector in a Constant Time of Counts (چکیده)
48 - Improving the safety of a body composition analyser based on the PGNAA method (چکیده)
49 - The effect of source shield on landmine detection (چکیده)
50 - Reduction of the Gamma Dose Equivalent due to 252Cf and 241Am-Be Neutron Sources in the Patients Soft Tissues When Using Body Chemical Composition Analyzer Bed (چکیده)
51 - The investigation of Am - Be neutron source shield effect used on landmine detection (چکیده)