بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Mostafa Nowee Baghban


موارد یافت شده: 56

1 - مدلسازی و بهینه سازی چند هدفی تولید دی متیل اتر در راکتور میکروکانال (چکیده)
2 - Synergetic combination of 1D-2D g-C3N4 heterojunction nanophotocatalyst for hydrogen production via water splitting under visible light irradiation (چکیده)
3 - Comparative Study on Adsorption of Chromium(VI) from Industrial Wastewater onto Nature Derived Adsorbents (Brown Coal and Zeolite) (چکیده)
4 - Experimental study of using Al2O3/methanol nanofluid in a two phase closed thermosyphon (TPCT) array as a novel photovoltaic/thermal system (چکیده)
5 - به کارگیری سیستم چرخه سه گانه جهت تبدیل انرژی گرمایی به الکتریکی در دمای پایین (چکیده)
6 - Simulation of Mechanical Vapor Recompression Process for Treatment of the Wastewater of Crude Oil Desalting Unit (چکیده)
7 - Modeling and simulation of phenol removal from wastewater using a membrane contactor as a bioreactor (چکیده)
8 - A Kinetic Modeling of Particle Formation by Gas Antisolvent Process: Precipitation of Aspirin (چکیده)
9 - Hybrid Coagulation/ozonation Treatment of Pharmaceutical Wastewater Using Ferric Chloride, Poly-aluminum Chloride, and Ozon (چکیده)
10 - A new nanostructured materials amino functionalized mesoporous silica synthesized via co-condensation method for Pb(II) and Ni(II) ions sorption from aqueous solution (چکیده)
11 - مروری بر روش های نوین حذف کروم (VI) از پساب های صنعتی در یک دهه‌ی گذشته (چکیده)
12 - Sublayer effect on the protective performance of black polyester resin (چکیده)
13 - Corrosion resistance of black polyester and black alkyd – amine coatings on aluminum tubes (چکیده)
14 - Performance enhancement of an experimental air conditioning system by using TiO2/methanol nanofluid in heat pipe heat exchangers (چکیده)
15 - Preparation and characterization of absorbing tubes with spectrally selective coatings using economical methods for low- to mid-temperature solar thermal collectors (چکیده)
16 - GAS Antisolvent Crystallization of Aspirin Using Supercritical Carbon Dioxide: Experimental Study and Characterization (چکیده)
17 - آنالیز عددی حرارت جابجایی کربن دی اکسید فوق بحرانی در اعداد رینولدز پایین (چکیده)
18 - مقایسه وبررسی روش های حذف کروم (VI) از پساب های صنعتی (چکیده)
19 - استفاده از نانو ذرات متخلخل سیلیکای اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین پساب های صنعتی (چکیده)
20 - سنتز MCM-41 اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین از پساب و محلول آبی (چکیده)
21 - Application of heat pipe in an experimental investigation on a novel photovoltaic/thermal (PV/T) system (چکیده)
22 - MODELING OF HEAT TRANSFER CHARACTERIZATION OF A TWO-PHASE CLOSED THERMOSYPHON USING MWCNT/WATER AND MWCNT-AG/WATER NANOFLUIDS (چکیده)
23 - مدل سازی و شبیه سازی سینتیکی فرآیند تبلور ضد حلال مایع با وجود سازوکار-های انباشتگی و شکست ذرات (چکیده)
24 - مدل سازی سینتیکی فرآیند تبلور به شیوه ضدحلال فوق بحرانی (دی اکسید کربن-تولوئن-فنانترن) (چکیده)
25 - بررسی تجربی عملکرد نانوسیال اکسیدمس- استون برراندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته (چکیده)
26 - بررسی تأثیر کلرید فریک، پلی آلومینیوم کلرید تجارتی و اوزوناسیون در سیستم تصفیه خانه فاضلاب صنعتی دارویی به منظور کاهش پارامترهای زیست محیطی (چکیده)
27 - Experimental Investigation on Thermal Characteristics of a Two-Phased Closed Thermosyphon Using Organic Nanofluids (چکیده)
28 - ساخت سیستم فتوولتائیک/حرارتی با بکارگیری لوله‌های گرمایی از نوع ترموسیفون (چکیده)
29 - مدلسازی و شبیه سازی یک سامانه مبدل حرارتی بازیافت انرژی بستر ثابت با آکنه های کروی (چکیده)
30 - ساخت سطوح جاذب با پوشش های نانومتری انتخابی طیفی راندمان بالا در کلکتورهای خورشیدی (چکیده)
31 - A comparative numerical investigation of flow through channel expansion system, using finite volume and finite element methods (چکیده)
32 - مطالعه تجربی بهبود انتقال حرارت ترموسیفون دوفازی بسته تحت میدان الکتریکی با نانوسیال آب/آلومینا (چکیده)
33 - DETERMINATION OF HEAT STABLE SALTS IN MDEA SOLUTION OF THE GAS TREATMENT UNITS (چکیده)
34 - بررسی تجربی میزان صرفه جویی انرژی حاصل شده در یک سیستم تهویه مطبوع ترکیبی با به کارگیری جاذب رطوبت و مبدل های لوله گرمایی سری (چکیده)
35 - بررسی عملکرد حرارتی به همراه روش های ساخت سطوح جاذب در کلکتورهای خورشیدی (چکیده)
36 - بررسی تجربی تأثیر استفاده از مبدل-حرارتی لوله گرمایی و نانوسیال بر میزان صرفه-جویی انرژی در یک سیستم تهویه مطبوع (چکیده)
37 - The prediction of Thermodynamic-Kinetic behavior of anti solvent crystallization from Sodium Chloride aqueous systems containing Non-electrolytes (چکیده)
38 - Thermodynamic Modeling of Antisolvent Crystallization of NaCl- Water-Ethanol System (چکیده)
39 - Investigation of the optimum number of heat pipe rows in HPHX used for energy saving in an air conditioning system (چکیده)
40 - Kinetic modeling of supercritical antisolvent crystallization (Phenanthrene-Toluene-CO2) (چکیده)
41 - Experimental investigation of thermosyphon under electrical field using nano-fluid (چکیده)
42 - تاثیر میدان الکتریکی روی انتقال حرارت نانوسیال آب/CuO در ترموسیفون (چکیده)
43 - تشکیل هیدرات در فرآیندهای صنعتی (چکیده)
44 - مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب/ آلومینا درون کانال مربعی و مثلثی به کمک نرم افزار فلوئنت (چکیده)
45 - Investigation of Heat pipes layout effect (triangular pith or square pith) on surface heat transfer coefficient by CFD modeling (چکیده)
46 - Thermal behavior of a Two Phase Closed Thermosyphon using CuO/water nanofluid (چکیده)
47 - Experimental investigation effect of input air property at efficiency of air condition systems with two series HPHE (چکیده)
48 - EFECT OF WORKING FLUID ON THE PERFORMANCE OF THERMOSYPHON HEAT EXCHANGERS IN SERIES USED IN AN AIR CONDITIONING SYSTEM (چکیده)
49 - heat transfer enhancement using al2o3/water nanofluid in a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
50 - Experimental investigation on hydrodynamic and thermal performance of a gas- liquid thermosyphon heat exchanger in a pilot plant (چکیده)
51 - Experimental investigation effect of input air property at efficiency of air condition systems with HPHE (چکیده)
52 - OPTIMAL STRATEGIES FOR CONTROLLING PARTICLE SIZE IN ANTISOLVENT CRYSTALLIZATION OPERATIONS (چکیده)
53 - Optimal control of particle size in antisolvent crystallization operations (چکیده)
54 - Model-Based Optimal Strategies for Controlling Particle Size in Antisolvent Crystallization Operations (چکیده)
55 - Antisolvent crystallization: Model identification, experimental validation and dynamic simulation (چکیده)
56 - Optimization in seeded cooling crystallization: A parameter estimation and dynamic optimization study (چکیده)