بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Mostafa Nowee Baghban


موارد یافت شده: 62

1 - Optimal strategies for supercritical gas antisolvent (GAS) coprecipitation of pyrazinamide/PVP particles via response surface methodology (چکیده)
2 - Gas anti-solvent coprecipitation of pyrazinamide–PVP composite particles from mixed organic solvents using supercritical CO2: Effect of process parameters (چکیده)
3 - Sonoprecipitation design of novel efficient all-solid Z-Scheme Cu(OH)2/Cu2O/C3N4 nanophotocatalyst applied in water splitting for H2 production: Synergetic effect of Cu-Based cocatalyst (Cu(OH)2) and electron mediator (Cu) (چکیده)
4 - Numerical simulation and theoretical investigation of a multi-cycle dual-evaporator adsorption desalination and cooling system (چکیده)
5 - Sonoprecipitation fabrication of enhanced electron transfer Cu(OH)2/g-C3N4 nanophotocatalyst with promoted H2-Production activity under visible light irradiation (چکیده)
6 - Evaluation of mechanical vapor recompression crystallization process for treatment of high salinity wastewater (چکیده)
7 - مدلسازی و بهینه سازی چند هدفی تولید دی متیل اتر در راکتور میکروکانال (چکیده)
8 - Synergetic combination of 1D-2D g-C3N4 heterojunction nanophotocatalyst for hydrogen production via water splitting under visible light irradiation (چکیده)
9 - Comparative Study on Adsorption of Chromium(VI) from Industrial Wastewater onto Nature Derived Adsorbents (Brown Coal and Zeolite) (چکیده)
10 - Experimental study of using Al2O3/methanol nanofluid in a two phase closed thermosyphon (TPCT) array as a novel photovoltaic/thermal system (چکیده)
11 - به کارگیری سیستم چرخه سه گانه جهت تبدیل انرژی گرمایی به الکتریکی در دمای پایین (چکیده)
12 - Simulation of Mechanical Vapor Recompression Process for Treatment of the Wastewater of Crude Oil Desalting Unit (چکیده)
13 - Modeling and simulation of phenol removal from wastewater using a membrane contactor as a bioreactor (چکیده)
14 - A kinetic modeling of particle formation by gas antisolvent process: Precipitation of aspirin (چکیده)
15 - Hybrid Coagulation/ozonation Treatment of Pharmaceutical Wastewater Using Ferric Chloride, Poly-aluminum Chloride, and Ozon (چکیده)
16 - A new nanostructured materials amino functionalized mesoporous silica synthesized via co-condensation method for Pb(II) and Ni(II) ions sorption from aqueous solution (چکیده)
17 - مروری بر روش های نوین حذف کروم (VI) از پساب های صنعتی در یک دهه‌ی گذشته (چکیده)
18 - Sublayer effect on the protective performance of black polyester resin (چکیده)
19 - Corrosion resistance of black polyester and black alkyd – amine coatings on aluminum tubes (چکیده)
20 - Performance enhancement of an experimental air conditioning system by using TiO2/methanol nanofluid in heat pipe heat exchangers (چکیده)
21 - Preparation and characterization of absorbing tubes with spectrally selective coatings using economical methods for low- to mid-temperature solar thermal collectors (چکیده)
22 - GAS Antisolvent Crystallization of Aspirin Using Supercritical Carbon Dioxide: Experimental Study and Characterization (چکیده)
23 - آنالیز عددی حرارت جابجایی کربن دی اکسید فوق بحرانی در اعداد رینولدز پایین (چکیده)
24 - مقایسه وبررسی روش های حذف کروم (VI) از پساب های صنعتی (چکیده)
25 - استفاده از نانو ذرات متخلخل سیلیکای اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین پساب های صنعتی (چکیده)
26 - سنتز MCM-41 اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین از پساب و محلول آبی (چکیده)
27 - Application of heat pipe in an experimental investigation on a novel photovoltaic/thermal (PV/T) system (چکیده)
28 - MODELING OF HEAT TRANSFER CHARACTERIZATION OF A TWO-PHASE CLOSED THERMOSYPHON USING MWCNT/WATER AND MWCNT-AG/WATER NANOFLUIDS (چکیده)
29 - مدل سازی و شبیه سازی سینتیکی فرآیند تبلور ضد حلال مایع با وجود سازوکار-های انباشتگی و شکست ذرات (چکیده)
30 - مدل سازی سینتیکی فرآیند تبلور به شیوه ضدحلال فوق بحرانی (دی اکسید کربن-تولوئن-فنانترن) (چکیده)
31 - بررسی تجربی عملکرد نانوسیال اکسیدمس- استون برراندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته (چکیده)
32 - بررسی تأثیر کلرید فریک، پلی آلومینیوم کلرید تجارتی و اوزوناسیون در سیستم تصفیه خانه فاضلاب صنعتی دارویی به منظور کاهش پارامترهای زیست محیطی (چکیده)
33 - Experimental Investigation on Thermal Characteristics of a Two-Phased Closed Thermosyphon Using Organic Nanofluids (چکیده)
34 - ساخت سیستم فتوولتائیک/حرارتی با بکارگیری لوله‌های گرمایی از نوع ترموسیفون (چکیده)
35 - مدلسازی و شبیه سازی یک سامانه مبدل حرارتی بازیافت انرژی بستر ثابت با آکنه های کروی (چکیده)
36 - ساخت سطوح جاذب با پوشش های نانومتری انتخابی طیفی راندمان بالا در کلکتورهای خورشیدی (چکیده)
37 - A comparative numerical investigation of flow through channel expansion system, using finite volume and finite element methods (چکیده)
38 - مطالعه تجربی بهبود انتقال حرارت ترموسیفون دوفازی بسته تحت میدان الکتریکی با نانوسیال آب/آلومینا (چکیده)
39 - DETERMINATION OF HEAT STABLE SALTS IN MDEA SOLUTION OF THE GAS TREATMENT UNITS (چکیده)
40 - بررسی تجربی میزان صرفه جویی انرژی حاصل شده در یک سیستم تهویه مطبوع ترکیبی با به کارگیری جاذب رطوبت و مبدل های لوله گرمایی سری (چکیده)
41 - بررسی عملکرد حرارتی به همراه روش های ساخت سطوح جاذب در کلکتورهای خورشیدی (چکیده)
42 - بررسی تجربی تأثیر استفاده از مبدل-حرارتی لوله گرمایی و نانوسیال بر میزان صرفه-جویی انرژی در یک سیستم تهویه مطبوع (چکیده)
43 - The prediction of Thermodynamic-Kinetic behavior of anti solvent crystallization from Sodium Chloride aqueous systems containing Non-electrolytes (چکیده)
44 - Thermodynamic Modeling of Antisolvent Crystallization of NaCl- Water-Ethanol System (چکیده)
45 - Investigation of the optimum number of heat pipe rows in HPHX used for energy saving in an air conditioning system (چکیده)
46 - Kinetic modeling of supercritical antisolvent crystallization (Phenanthrene-Toluene-CO2) (چکیده)
47 - Experimental investigation of thermosyphon under electrical field using nano-fluid (چکیده)
48 - تاثیر میدان الکتریکی روی انتقال حرارت نانوسیال آب/CuO در ترموسیفون (چکیده)
49 - تشکیل هیدرات در فرآیندهای صنعتی (چکیده)
50 - مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب/ آلومینا درون کانال مربعی و مثلثی به کمک نرم افزار فلوئنت (چکیده)
51 - Investigation of Heat pipes layout effect (triangular pith or square pith) on surface heat transfer coefficient by CFD modeling (چکیده)
52 - Thermal behavior of a Two Phase Closed Thermosyphon using CuO/water nanofluid (چکیده)
53 - Experimental investigation effect of input air property at efficiency of air condition systems with two series HPHE (چکیده)
54 - EFECT OF WORKING FLUID ON THE PERFORMANCE OF THERMOSYPHON HEAT EXCHANGERS IN SERIES USED IN AN AIR CONDITIONING SYSTEM (چکیده)
55 - heat transfer enhancement using al2o3/water nanofluid in a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
56 - Experimental investigation on hydrodynamic and thermal performance of a gas- liquid thermosyphon heat exchanger in a pilot plant (چکیده)
57 - Experimental investigation effect of input air property at efficiency of air condition systems with HPHE (چکیده)
58 - OPTIMAL STRATEGIES FOR CONTROLLING PARTICLE SIZE IN ANTISOLVENT CRYSTALLIZATION OPERATIONS (چکیده)
59 - Optimal control of particle size in antisolvent crystallization operations (چکیده)
60 - Model-Based Optimal Strategies for Controlling Particle Size in Antisolvent Crystallization Operations (چکیده)
61 - Antisolvent crystallization: Model identification, experimental validation and dynamic simulation (چکیده)
62 - Optimization in seeded cooling crystallization: A parameter estimation and dynamic optimization study (چکیده)