بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی


موارد یافت شده: 18

1 - کاربرد نشانگرهای ریزماهوارهای در آنالیز تنوع ژنتیکی بلدرچین سویه سفید انگلیسی (چکیده)
2 - برآورد آمارههای توصیفی صفات کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی (چکیده)
3 - تعیین ترکیب شیمیائی و محتوی مواد معدنی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور استان گلستان (چکیده)
4 - بررسی اثرهای همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی (چکیده)
5 - تاثیر نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب حاصل از بارندگی (چکیده)
6 - کاربرد پردازش تصویر در تشخیص و طبقه بندی بیماری گیاهان و میوه ها (چکیده)
7 - بررسی منشأ برخی از عناصر سنگین با استفاده از آمار چند متغیره در محدوده شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن (چکیده)
8 - اولین گزارش نماتد Boleodorus pakistanensis برای فون نماتدهای ایران از گیاه پنبه در استان خراسان جنوبی (چکیده)
9 - بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس در تاریخ های مختلف کاشت (چکیده)
10 - مقایسه ی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز تولید شده توسط گروه های دو هسته ای و چندهسته ای قارچ رایزوکتونیا (چکیده)
11 - بررسی پراکندگی باکتری های مولد هسته یخ درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی (چکیده)
12 - وجود گونه هایی از باکتری Streptomyces به عنوان عامل جرب معمولی سیبزمینی در استان خراسان رضوی (چکیده)
13 - شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران (چکیده)
14 - بررسی واکنش ارقام مختلف لوبیا به آنتراکنوز ناشی از Colletotrichum lindemuthianum (چکیده)
15 - بررسی بیان داخلی ژن بتا گلوکرونیداز در تعدادی از گیاهان (چکیده)
16 - بررسی آنزیمهای آنتی اکسیدانتی ارقام برنج نسبتا مقاوم شیرودی و حساس دمسیاه در برهمکنش برنج - قارچ Alternaria alternata (چکیده)
17 - بررسی نقش رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش ارقام برنج با قارچ Alternaria alternata (چکیده)
18 - عملکرد تشکل های غیر دولتی با تاکید بر باشگاه کشاورزان جوان بر توسعه پایدار روستاهای شهرستان تربت حیدریه (چکیده)