بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Fusarium


موارد یافت شده: 39

1 - Suppressive soil microbiota inhibit wilting diseases and enhance growth in sesame (چکیده)
2 - ارزیابی فعالیت ضدقارچی فرم های نانو و توده ای مس اکسید در رقم روشن گندم (چکیده)
3 - داسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتری‌های اندوفیت ارقام ایرانی گندم (چکیده)
4 - Screening some Iranian Muskmelon Landraces for Resistance Against Fusarium Wilt Disease using Molecular Markers (چکیده)
5 - Antifungal and Virulence-Modulating Effects of Thyme Essential Oil against Fusarium spp., Causing Wheat Diseases (چکیده)
6 - شناسایی و تشخیص ژن های مولد زرالنون در سویه های Fusarium graminearum جدا شده از دانه های ذرت (چکیده)
7 - Evaluation of resistance and the role of some defense responses in wheat cultivars to Fusarium head blight (چکیده)
8 - ارزیابی نقش مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید و برخی از ترکیبات دیواره سلولی مرتبط با دفاع در برهمکنش ارقام گندم با گونه های قارچ Fusarium (چکیده)
9 - Synthesis of Surface Modified Nano Ferrite Nickel and Investigation on its Antibacterial and Antifungal activities (چکیده)
10 - Reactive oxygen species and antioxidant system responses in wheat cultivars during interaction with Fusarium species (چکیده)
11 - Tracking of the gene Fom2 and study on the genetic diversity of NB-ARC domain in the number of resistant and sensitive melon cultivars against Fusarium oxysporum f. sp. melonis- race1 (چکیده)
12 - Antifungal activity of five plant essential oils against soil borne plant pathogenic fungi (چکیده)
13 - شناسایی همولوگ ژن Fol-SIX1 در ژنوم Fusarium oxysporum f. sp. melonis (چکیده)
14 - Antifungal Activity of Five Plant Essential Oils Against Soil-borne Plant Pathogenic Fungi (چکیده)
15 - Influence of planting date, intercropping and plant growthpromoting rhizobacteria on cumin (Cuminum cyminum L.)with particular respect to disease infestation in Iran (چکیده)
16 - An ice nucleation protein from Fusarium acuminatum: cloning, expression, biochemical characterization and computational modeling (چکیده)
17 - ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ژن Fol-SIX1 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﺑﻴﺎﻧﻲ pCaS1 (چکیده)
18 - کلونینگ و مقایسه توالی ژن توماتیناز از دو نژاد 1 و 1.2 قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis (چکیده)
19 - شناسایی آنزیم توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه های نژاد 1 قارچFusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
20 - ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusarium oxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
21 - شناسایی مولکولی جدایه های Fusarium graminearum و Fusarium culmurum جداشده از دانه های ذرت و جو مورد استفاده در گاوداریهای استان خراسان رضوی (چکیده)
22 - ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusariumoxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
23 - اثر بازدارندگی غلظت های مختلف عصاره حنا(Lawsonia inermis) روی قارچ بیماریزای Fusarium solani (چکیده)
24 - اثر ضدقارچی بادرنجبویه(Melissa officinalis) روی قارچ بیماریزای Fusarium oxysporum f.sp. watermelon (چکیده)
25 - Ecological management of cumin common diseases in Iran; Planting date, intercropping and biofertilizer (چکیده)
26 - ردیابی ژن افکتور SIX1در جدایه های ایرانی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi (چکیده)
27 - مقایسه روش های مختلف اثبات بیماریزایی جدایه های عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی (چکیده)
28 - کاربرد نشانگرهای PCR در بررسی تنوع ‍ژنتیکی جدایه هایFUSARIUM SOLANI مزارع و انبارهای سیب زمینی استانهای خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
29 - ردیابی ژن MRGH12 در ارقام خاتونی و خاقانی خربزه (چکیده)
30 - Quantitative analysis of chitinase gene expression in chickpea (چکیده)
31 - بررسی همبستگی بیماری زایی و تنوع ژنتیکی جدایه های عامل پژمردگی خربزه خراسان (چکیده)
32 - مطالعه مکانیسمهای آنتاگونیستی و ژنهای رمز کننده آنتی بیوتیک 2و4 دی استیل فلوروگلوسینول در سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنتاگونیستی علیه فوزاریم (چکیده)
33 - Root Diseases of Onion Caused by Some Root Colonizing Fungi in Northeast of Iran (چکیده)
34 - Genetic diversity among chickpea Fusarium oxysporum isolates using RAPD markers (چکیده)
35 - investigation on the effectiveness of nano silver in controlling fusarium oxysporum as main plant pathogen fungi and on of the best fungal candidate for biosynthesis of nano silver (چکیده)
36 - بررسی اثر نانو ذرات نقره بر روی سه قارچ بیماری زای گیاهی در شرایط ازمایشگاهی (چکیده)
37 - Identification of Fusarium solani f. sp. pisi the cause of root rot in chickpea and assessment of its Genetic Diversity using AFLP in Northern Iran (چکیده)
38 - Physiological race and Genetic Diversity determination of Fusarium oxysporum f. sp. melonis by Differential Hosts and Molecular Marker in Northern and Razavi Khorasan provinces (چکیده)
39 - انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcr (چکیده)