بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: GIS


موارد یافت شده: 20

1 - ارائه مدل خوشهبندی انتقال میانگین در سیستم اطلاعات مکانی برای مدیریت عرضه و تقاضا در شهر مشهد (چکیده)
2 - پهنه‌بندی خطر سیلاب با استفاده از GIS و AHP، در حوضه آبخیز گلورد نکاGIS (چکیده)
3 - بررسی شیوع انواع دیکروسلیوم در گوسفندان کشتارشده استان خراسان رضوی و رابطه آن با پارامترهای هواشناسی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
4 - شناسایی مناطق آب گرفتگی ناشی از رواناب های سطحی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر نیشابور) (چکیده)
5 - مدیریت دست به دست شدگی سیگنال بین فمتوسل و ماکروسل با روش خوشهبندی طیفی مبتنی بر جغرافیای منطقه (چکیده)
6 - پهنه بندی میزان آلودگی چاه های آب شرب شهر مشهد (چکیده)
7 - Design and Implementation of a Dynamic GIS for Navigation and Tracking Purposes (چکیده)
8 - مکان‌یابی مراکز درمانی با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP: ناحیه دو شهر نیشابور (چکیده)
9 - Executive Management and Construction Cost of Collection and Disposal of Surface Water Projects Using Visual Basic Programming Language Geographic Information System (چکیده)
10 - پیش بینی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی ANFIS و GIS (چکیده)
11 - شبیه سازی روند توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا (چکیده)
12 - بررسی جهت مکان یابی سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر (چکیده)
13 - مطالعه زمین شناسی مهندسی سایت پیشنهادی جهت احداث سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر (چکیده)
14 - مکان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شهر مشهد (چکیده)
15 - بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین (چکیده)
16 - Spatial Analysis Distribution Sports Places in Bojnourd City Using Geographic Information System (GIS) (چکیده)
17 - مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از GIS و تحلیل چند متغیره (MCDM) در ایران مرکزی (چکیده)
18 - A Comparison Between Complexity and Temporal GIS Models for Spatio-temporal Urban Applications (چکیده)
19 - تهیه نقشه pH و شوری خاک با استفاده از GIS (چکیده)
20 - The Integrated Applied Analytical Hierarchy Process (AHP) and Geographical information System (GIS) Models in Determining Old Neighborhoods for Development in Iranian Cities: Case; Mashhad Pachnar neighborhood (چکیده)