بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: XRD


موارد یافت شده: 53

1 - Tannic acid-modified magnetic hydrotalcite-based MgAl nanoparticles for the in vitro targeted delivery of doxorubicin to the estrogen receptor-overexpressing colorectal cancer cells (چکیده)
2 - Zn–Ni Electrophosphating on galvanized steel using cathodic and anodic electrochemical methods (چکیده)
3 - Effects of enhanced fuel with Mg-doped Fe3O4 nanoparticles on combustion of a compression ignition engine: Influence of Mg cation concentration (چکیده)
4 - Effect of Substrate Grain Size on Structural and Corrosion Properties of Electrodeposited Nickel Layer Protected with Self-Assembled Film of Stearic Acid (چکیده)
5 - High temperature oxidation behaviour of AISI 321 stainless steel with an ultrafine-grained surface at 800 °C in Ar–20 vol.% O2 (چکیده)
6 - منشایابی ذرات گرد وغبار با بررسی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی آنها درشهرستان سرخس (چکیده)
7 - بررسی خصوصیات شیمیایی و کانی شناسی گرد و غبار ورودی به شمال شرق ایران و پتانسیل بیماری زایی آن (چکیده)
8 - Accelerated crystallization of CuAlO2 delafossite phase by controlling thermal regime during solution combustion synthesis (چکیده)
9 - Cobalt spin states investigation of Ruddlesden-Popper La2−xSrxCoO4, using X-ray diffraction and infrared spectroscopy (چکیده)
10 - LUMINESCENT VIBRIO FISCHERI AS A PLATFORM FOR BIOSYNTHESIS OF CUO NANOPARTICLES (چکیده)
11 - بررسی خواص ساختاری نانو ذرات سریا- زیرکونیا آلاییده با منگنز سنتز شده به روش هم رسوبی (چکیده)
12 - سنتز زیستی نانوذرات اکسیدروی با باکتری دریایی Marinobacter adhaerens (چکیده)
13 - Mechanochemical synthesis of CaMoO4 nanoparticles: kinetics and characterization (چکیده)
14 - BIOSYNTHESIS OF ZNO NANOPARTICLES USING LUMINESCENT VIBRIOS (چکیده)
15 - سنتز وبررسی خواص نانوکامپوزیت G-Fe3O4 (چکیده)
16 - بررسی خواص ساختاری نانوکامپوزیتهای مغناطیسیG-Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 سنتزشده به روش سولوترمال (چکیده)
17 - بررسی خواص ساختاری نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی G-Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 سنتزشده به روش سولوترمال (چکیده)
18 - Applying FeAl coating on the low carbon steel substrate through selfpropagation high temperature synthesis (SHS) process (چکیده)
19 - Generation of Cu nanoparticles on novel designed Fe3O4 @SiO2 /EP.EN.EG as reusable nanocatalyst for the reduction of nitro compounds (چکیده)
20 - Formation of TiC Ceramic Coating on AISI D2 Tool Steel through Mechanical Milling Technique (چکیده)
21 - تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر (چکیده)
22 - On the formation of Mo2C nanocrystals by a novel system through microwave assisted combustion synthesis (چکیده)
23 - Low-temperature hydrothermal synthesis of ZnO nanorods: Effects of zinc salt concentration, various solvents and alkaline mineralizers (چکیده)
24 - Ultrasound-assisted acid-thinning of corn starch: Morphological, physicochemical and rheological properties (چکیده)
25 - A mechanistic study on the production of nanosized Mo in microwave assisted combustive reduction of MoO3 by Zn (چکیده)
26 - Critical Current Density and Intergranular Coupling Study of the Dysprosium Oxide Nanoparticle Added Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3Oy Superconductor (چکیده)
27 - Effects of humic acid on Ti2O nanoparticle biosynthesized by Lactobacillus delbrueckii subsp (چکیده)
28 - Synthesis, characterization and first application of keggin-type heteropoly acids supported on silica coated NiFe2O4 as novel magnetically catalysts for the synthesis of tetrahydropyridines (چکیده)
29 - Nanocrystallization in Co67Cr7Fe4Si8B14 Amorphous Alloy Ribbons (چکیده)
30 - بررسی خواص دیالکتریکی سرامیک باریم کلسیم تیتانات (چکیده)
31 - Adsorption mechanisms of cadmium onto Pillared Clays and chalcogenides (چکیده)
32 - Optical and structural properties of X-doped (X = Mn, Mg, and Zn) PZT nanoparticles by Kramers–Kronig and size strain plot methods (چکیده)
33 - تولید مکانوشیمیایی پودرنانو ذره کاربید تنگستن با استفاده از سیستم WO3/Zn/C (چکیده)
34 - QUANTITIVE XRD AND EDDY CURRENT INVESTIGATION OF ROLLED AISI 304L AUSTENITIC STAINLESS STEEL (چکیده)
35 - بررسی کانه زایی مس و آلتراسیون های موجود در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
36 - استفاده از روشهای نانوکانی شناسی (nanomineralogy) در مطالعات چگونگی جذب آرسنیک توسط رسهای پیلارد و اکسیدها-هیدروکسیدهای آهن (چکیده)
37 - مکانیسم چگونگی جذب کادمیوم در رسهای پیلارد و چالکوژنیدها (chalcogenides) (چکیده)
38 - Evaluation of Mineralogical Characteristics and Erosion of Tous Historic Mud Wall, Ne of Iranl (چکیده)
39 - Fabrication of Nanocrystalline MoSi2 Powder Using Combustion Synthesis and Investigation of its Properties (چکیده)
40 - Preparation and Characterization of Barium Carbonate Nanoparticles (چکیده)
41 - Evaluation of Characteristics of Interfacial Phases Produced in Al/Ni3Al Composite during Manufacturing (چکیده)
42 - Comparing thermal and mechanochemical decomposition of ammonium paratungstate (APT) (چکیده)
43 - One-step fabrication of Cu–Al2O3 nanocomposite via solution combustion synthesis route (چکیده)
44 - Characterization of temperature-induced phase transitions in AgSbS2 phases by HTXRD, DSC, EXAFS and TEM (چکیده)
45 - پتروژنز و ژئوشیمی گرانیتوئید منطقه تاریک دره تربت جام و کانه سازی طلای مرتبط با آن (چکیده)
46 - کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سیلیس اولنگ مرغی و بررسی کاربرد آن در صنعت شیشه (چکیده)
47 - روشی نوین برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم براساس فرآیند سنتز احتراقی (چکیده)
48 - Effect of Calcination Process on Phase Formation in Nano-Sized Zn0.9Mn0.1O Particles (چکیده)
49 - Structural Properties of Ultrathin Al2O3 Films on Si (چکیده)
50 - Optimizing the ignition behavior of microwave-combustion synthesizedAl2O3/TiC composite using Taguchi robust design method (چکیده)
51 - تهیه نانوپودر PZT به روش خود احتراقی ژل در دو دمای تکلیس و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEM و XRD (چکیده)
52 - Green Synthesis and Characterization of ZnO Nanostructures (چکیده)
53 - پیش بینی محدوده ترکیبی مناسب برای تولید آلیاژ آمورف در سیستم Ni-Sn به روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)