بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: پژوهشنامه خراسان بزرگ


موارد یافت شده: 13

1 - پیامدهای سیاسی جدایی هرات بر منطقه خراسـان در عصر قاجـار (چکیده)
2 - بررسی تصویرشناسانه مشهد در سفرنامۀ از خراسان تا بختیاری اثر هانری‌رنه دالمانی (چکیده)
3 - بررسی پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات مطالعه موردی: سالهای حضور بارون چرکاسف کنسول روسیه در قاینات و سیستان (1913- 1909م./1331-1327ق.) (چکیده)
4 - تحول مفهوم خراسان در آثار جغرافی‌نویسان مسلمان در سده‌های 3 و 4ق (چکیده)
5 - علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران (چکیده)
6 - تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق) (چکیده)
7 - تأملی بر توصیه های ابراهیم عباسی به ابومسلم خراسانی در آستانه قیام عباسیان در خراسان (چکیده)
8 - اوضاع فرهنگی خراسان بزرگ در عهد تیموری با تاکید بر گسترش کتابخانه ها (چکیده)
9 - سنجش میزان توسعه اقتصادی استان های کشور و شناخت جایگاه خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل خوشه ای (چکیده)
10 - شخصی سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی (چکیده)
11 - بررسی موردی خرابگویی های موجود در گفتار کودکان کم شنوای سه شش ساله شهر مشهد (چکیده)
12 - جغرافیای تاریخی ضرب سکه ها با نام مبارک امام رضا (ع) (چکیده)
13 - نقش فردوسی توسی در تقویت و بازتولید هویت ملی (چکیده)