بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: Journal of Research and Rural Planning


موارد یافت شده: 42

1 - Analysis of the Impact of Environmental Unsustainability on Social Unsustainability in Iran: Tensions and Social Damages Caused by Drought in Rural Areas (چکیده)
2 - Comparing the Effects of Inflation on the Expenditure and Income of Urban and Rural Families in Iran Using a Panel Data (چکیده)
3 - Tourism Development in Rural Areas; Systematic Review of Studies (چکیده)
4 - Spatial Analysis of Tourism Development Potential of Tourism Destination Villages Case Study: Mashhad Tourism Sphere of Influence) (چکیده)
5 - Impact of Targeted Subsidies Implementation on Inequality in Iranian Rural Area (Case Study: Villages of Neishabour County) (چکیده)
6 - Analysis of the Effects of Housing Quality on Health (Physical and Mental) of Villagers (Case Study: Villages of Shandiz District in Binaloud County) (چکیده)
7 - بررسی تغییرات کیفی محیط سکونتگاههای روستایی ناشی از احداث مبلمان روستایی (مطالعة موردی: دهستان زوارم شیروان) (چکیده)
8 - بررسی میزان سازگاری ویژگی های عینی کالبدی روستایی با احساس امنیت ساکنین دهستان طوس در شهرستان مشهد (چکیده)
9 - The Role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Women’s Empowerment and Environmental Protection in the Rural Areas (Case Study: Rural Areas of County Roshtkhar) (چکیده)
10 - Dynamic Poverty Analysis in Rural Areas of Iran (چکیده)
11 - A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County) (چکیده)
12 - The Effect of Good Governance on Increasing the Quality of the Physical Environment of Rural Settlements (Case Study: Central District of Neyshabur County) (چکیده)
13 - Distribution of Spatial Clusters of Tourist Villages and its Relationship with the Formation of Population Centers in Khorasan Razavi Province (چکیده)
14 - Analyzing Qualitative Changes of Rural Settlements due to Rural Furniture Establishment (Case Study: Zoeram Dehestan of Shirvan County) (چکیده)
15 - تحلیل نیازمندی های روستاییان برای دستیابی به معیشت پایدار (مطالعه موردی: بخش سرفاریاب- شهرستان چرام) (چکیده)
16 - Investigating the Adaptability of Rural Physical Features to the Feeling of Security among the Residents of Toos Rural Area in Mashhad County (چکیده)
17 - The Efficacy of Farm-Nonfarm Diversification on Rural Households’ Quality of Life (Case Study: Golmakan Dehestan)of Chenaran County (چکیده)
18 - شناسایی عوامل موثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری کلانشهر مشهد (چکیده)
19 - بررسی نقش برند گردشگری روستایی بر پایداری اجتماعی سکونت‌گاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
20 - تحلیل جغرافیایی پراکنش شاخص های کالبدی مسکن روستایی ایران با رویکرد عدالت فضایی (با استفاده از تکنیک ادغام) (چکیده)
21 - بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان فریمان) (چکیده)
22 - اثر بخشی رویکرد مدیریت اجتماع محور در راستای تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی و کاهش مطرودیت اجتماعی منطقه مورد مطالعه: شهرستان ریگان استان کرمان (چکیده)
23 - بررسی و تحلیل شاخص‌های توسعه هوشمند روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بینالود) (چکیده)
24 - سنجش سطح دارایی‌های معیشتی در مناطق روستایی با رویکرد معیشت پایدار (چکیده)
25 - تحلیل علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی(مطالعه موردی:قلعه خیابان مشهد) (چکیده)
26 - تحلیل معیارهای شناسایی روستای خوب از دیدگاه کارشناسان و مدیران روستایی در شهرستان بناب (چکیده)
27 - پهنه بندی فضایی جهت مکان یابی پایگاه اسکان موقت با رویکرد ارزیابی چند عامله در محیط GIS مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان فاروج (چکیده)
28 - واکاوی فرصت ها و چالش های فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاه‌های روستایی پایدار (مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود) (چکیده)
29 - بررسی تأثیر مکان‌یابی کاربری اراضی بر عمران روستایی در شهرستان بجنورد (چکیده)
30 - تبیین عوامل مؤثر بر ناپایداری سکونتگاه های روستایی در ایران (چکیده)
31 - ارزیابی عملکرد تعاونیهای تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) (چکیده)
32 - ارزیابی و تحلیل کیفیت مسکن در مناطق روستایی )مطالعه موردی: دهستان کنویست شهرستان مشهد( (چکیده)
33 - تحلیل چالش های توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی(مورد مطالعه: شهرستان بینالود) (چکیده)
34 - بررسی جایگاه درآمد‌های محلی در تأمین بودجه سالانة دهیاری‌ها و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (چکیده)
35 - بررسی تحلیلی عوامل بازدارندة توسعة کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان خنداب، استان مرکزی) (چکیده)
36 - اولویت بندی سطح کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: روستاهای با پتانسیل گردشگری روددره ای استان تهران)؛ (چکیده)
37 - تحلیل آثار تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
38 - بررسی اثرات مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها بر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
39 - بررسی علل مهاجرت های روستا-شهری در بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان (چکیده)
40 - مکان یابی با هدف توسعه مناسب بافت فیزیکی در سکونتگاه‌های روستایی (چکیده)
41 - تحلیلی بر ادغام آبادیها در ساختار کالبدی- فضایی شهرها (نمونه موردی: مشهد مقدس) (چکیده)
42 - پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توسعه گردشگری خانه‌های دوم در نواحی روستایی (چکیده)