بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: آوا حیدری


موارد یافت شده: 38

1 - صنعت چرم در حاشیه کشفرود و تاثیرات آن بر جوندگان، راهکارهای کنترل و دستیابی به توسعه پایدار (چکیده)
2 - Bioremediation of Heavy Metal Contaminated Soils Originated from Iron Ore Mine by Bio-augmentation with Native Cyanobacteria (چکیده)
3 - Purification and economic analysis of nanoclay from bentonite (چکیده)
4 - Evaluation of chromium accumulation and resulting histopathological changes in Libyan jirds (Mammals, Rodentia), affected by effluent from Ghazghan leather industrial town, Iran (چکیده)
5 - حذف یون‌های فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با استفاده از جاذب نانوحفره 48-MCM و اصلاح شده 48-MCM-2N (چکیده)
6 - احیای زیستی خاکهای آلوده توسط گیاهان (چکیده)
7 - بررسی توانایی سیانوباکتریها در تصفیه خاک آلوده به فلزات (چکیده)
8 - احیای زیستی و سایر کاربردهای سیانوباکتری: مطالعه مروری (چکیده)
9 - Sonocatalyst efficiency of palladium-graphene oxide nanocomposite for ibuprofen degradation from aqueous solution (چکیده)
10 - Synthesis, characterization and life cycle assessment of carbon nanospheres from waste tires pyrolysis over ferrocene catalyst (چکیده)
11 - احیای زیستی خاکهای آلوده توسط گیاهان (چکیده)
12 - A theoretical framework for explaining the determinants of food waste reduction in residential households: a case study of Mashhad, Iran (چکیده)
13 - بررسی تاثیرات زیست محیطی و هیستوپاتولوژیکی فلز سنگین کروم در حومه چرمشهر قزقان مشهد (چکیده)
14 - Green Biosynthesis of Palladium Oxide Nanoparticles Using Dictyota indica Seaweed and its application for adsorption (چکیده)
15 - ارزیابی چرخه حیات تولید فولاد از آهن قراضه: مطالعه موردی در یک کارخانه فولاد (چکیده)
16 - Evaluation of fast and slow pyrolysis methods for bio-oil and activated carbon production from eucalyptus wastes using a life cycle assessment approach (چکیده)
17 - A study on the concentration of heavy metals and histopathological changes in Persian jirds (Mammals; Rodentia), affected by mining activities in an iron ore mine in Iran (چکیده)
18 - Improvement of biogas production from slaughterhouse wastewater using biosynthesized iron nanoparticles from water treatment sludge (چکیده)
19 - مروری بر قابلیت های روش "ارزیابی چرخه حیات"در بررسی چالش های زیست محیطی تولید نان در جهان (چکیده)
20 - مروری بر ارزیابی جریان انرژی و اثرات زیست محیطی تولید گندم به روش ارزیابی چرخه حیات (چکیده)
21 - Youth and sustainable waste management: a SEM approach and extended theory of planned behavior (چکیده)
22 - Bio-synthesis of palladium nanoparticle using Spirulina platensis alga extract and its application as adsorbent (چکیده)
23 - Drinking water treatment sludge as an effective additive for biogas production from food waste; kinetic evaluation and biomethane potential test (چکیده)
24 - Sewage sludge-based activated carbon: its application for hexavalent chromium from synthetic and electroplating wastewater in batch and fixed-bed column adsorption (چکیده)
25 - ارزیابی تولید بیوگاز از فاضلاب کشتارگاه در سیستم ناپیوسته هضم بی‌هوازی (چکیده)
26 - استخراج اکسید آهن از لجن تصفیه آب (چکیده)
27 - Evaluation of the factors influencing the household waste source separation behaviors based upon different area classes; a case study of Mashhad metropolis in Iran (چکیده)
28 - Production and Characterization of Sewage-Sludge Based Activated Carbons Under Different Post-Activation Conditions (چکیده)
29 - Thiol-incorporated activated carbon derived fromfir wood sawdust as an efficient adsorbent for theremoval of mercury ion: Batch and fixed-bedcolumn studi (چکیده)
30 - Amino-functionalized mesoporous MCM-41 silica as an efficient adsorbent for water treatment: batch and fixed-bed column adsorption of the nitrate anion (چکیده)
31 - Effect of process conditions on product yield and composition of fast pyrolysis of Eucalyptus grandis in fluidized bed reactor (چکیده)
32 - Evaluation of CO2 adsorption with eucalyptus wood based activated carbon modified by ammonia solution through heat treatment (چکیده)
33 - Adsorptive removal of CO2 on highly microporous activated carbons prepared from Eucalyptus camaldulensis wood: Effect of chemical activation (چکیده)
34 - حذف مخلوط یون های فلزی سرب، نیکل و کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-41 اصلاح شده (چکیده)
35 - Controllable Synthesis of Flower-Like ZnO Nanostructure with Hydrothermal Method (چکیده)
36 - Removal of Ni(II), Cd(II), and Pb(II) from a ternary aqueous solution by amino functionalized mesoporous and nano mesoporous silica (چکیده)
37 - Selective adsorption of Pb(II), Cd(II), and Ni(II) ions from aqueous solution using chitosan–MAA nanoparticles (چکیده)
38 - تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت و چوب اکالیپتوس در رآکتور بستر سیال (چکیده)