بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدمحمد موسوی مداح


موارد یافت شده: 22

1 - Solubility variations of Tirgan limestone in Northeast of Iran with change of PH and temperature (چکیده)
2 - An investigation on the mechanism of land subsidence in the northwest of mashhad city, NE Iran (چکیده)
3 - بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین (چکیده)
4 - بررسی عمق بهینه استقرار تونل در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد (چکیده)
5 - بررسی زمین شناسی مهندسی و پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری وspt در محور سد بار (چکیده)
6 - بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی منابع آب سطحی و زیرسطحی مسیر رودخانه کشف رود (دشت مشهد) (چکیده)
7 - بررسی پدیده نشست زمین و تاثیر آن بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب محدوده شهر مشهد (چکیده)
8 - بررسی چگونگی نشست زمین و تخریب لوله های جدار چاههای آب در شمال غرب دشت مشهد (چکیده)
9 - بررسی میزان نشست سطح زمین در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد با استفاده از روش محاسبات عددی (چکیده)
10 - بررسی چگونگی تشست زمین و تحریب لوله های جدار چاههای آب (چکیده)
11 - ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد درونگر با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانوی (چکیده)
12 - بررسی اثرات نشست زمین بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب در دشت مشهد و ارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
13 - بررسی تغییرات نفوذپذیری در ساختگاه سد قره تیکان (چکیده)
14 - بررسی زمین شناسی مهندسی و تغییرات عدد SPT در مسیر خط دو قطار شهری مشهد (چکیده)
15 - بررسی خصوصیات نفوذپذیری و تزریق پذیری سد گلمندره (چکیده)
16 - پهنه بندی تغییرات نفوذپذیری در ساختگاه سد خواجه یار با توجه به نقش پارامترهای زمین شناسی مهندسی در محیط Rockwork 2006 (چکیده)
17 - بررسی تاثیر افت سطح آبهای زیرزمینی بر کیفیت آن (چکیده)
18 - ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی کال مشهد ریزه (چکیده)
19 - بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی آبهای سطحی و زیر سطحی مسیر کشف رود (چکیده)
20 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شورکال (چکیده)
21 - پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری درساختگاه سد بار با توجه به نقش پارامترهای زمین مهندسی درمحیط نرم افزار Rockwork (چکیده)
22 - ارزیابی نفوذپذیری محور سد ابیورد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI (چکیده)