بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی


موارد یافت شده: 22

1 - Predicting Neuroticism Based on EEG Power Oscillations: Fearful Face as a Mediator Role (چکیده)
2 - Comparison of Prospective Memory and Cognitive Abilities in Addicts treated by Methadone-Maintenance/without Me thadone-Maintenance and Normal People (چکیده)
3 - اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی افراد پرخاشگر (چکیده)
4 - ویژگی هایی شخصیتی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر مشهد: یک مطالعه همبستگی (چکیده)
5 - اثر بخشی گروه ‌درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین دارای همسر معتاد (چکیده)
6 - An Investigation of Executive Functions and Cognitive Emotion Regulation in Labor Children Undergoing Training at Educational Centers (چکیده)
7 - پیش بینی حافظه آینده نگر کوتاه مدت باتوجه به انعطاف پذیری شناختی در معتادان (چکیده)
8 - پیش بینی حافظه آینده نگر بلند مدت با توجه به انطاف پذیری شناختی در معتادان (چکیده)
9 - رابطه هوش اجتماعی با خودتنظیمی هیجانی و امنیت روانی (چکیده)
10 - مقایسه دشواری تنظیم هیجان بین مجرمین مرتبط و غیر مرتبط به مواد و افراد عادی (چکیده)
11 - پیش بینی انگیزش پیشرفت باتوجه به خودکارآمدی در دانش آموزان متوسطه (چکیده)
12 - رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
13 - مقایسه هوش معنوی و طرح واره های ناسازگار اولیه بین مجرمان سابقه دار، بدون سابقه و افراد عادی (چکیده)
14 - ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روانشناختی و تاب آوری در کارمندان زندان (چکیده)
15 - پیش بینی دشواری تنظیم هیجان باتوجه به هوش معنوی در مجرمین زندان مشهد (چکیده)
16 - The relationship between rumination and mental health components in alcohol abusers (چکیده)
17 - رابطه تاب‌ آوری و فرسودگی شغلی با تاکید بر نگرش مذهبی در کارمندان زندان (چکیده)
18 - رابطه هوش هیجانی، سلامت روانی با رضایت زناشویی پرسنل زندان شهر چناران (چکیده)
19 - the effectiveness of group new reality therapy based on choice theory in motivation for change of substance abusers (چکیده)
20 - The relationship between rumination and impulsiveness in (چکیده)
21 - Investigation of Theory of Mind in ADHD and Normal Children and i ts Relationship with Response Inhibition (چکیده)
22 - بررسی افسردگی معلمان مدارض عادی ی استثىائی ی رابط آن با فرس دًگی ضغلی (چکیده)