بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: غلامرضا حسنی درمیان


موارد یافت شده: 26

1 - Qualitative Demographic Evaluation of Fertility among Iranian Married Women (چکیده)
2 - بررسی تحولات امید زندگی بیکاری در استان‌های ایران طی سال‌های 1395-1385 (چکیده)
3 - بررسی پدیدارشناسانۀ آگاهی زنان متأهل از فرزندآوری (چکیده)
4 - بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت (مورد مطالعه: شهروندان سی سال و بالاتر شهر مشهد) (چکیده)
5 - واکاوی و تحلیل تعیین‌کننده‌های باروری؛فراتحلیلی از تحقیقات موجود (چکیده)
6 - مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد (چکیده)
7 - بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی برالگوی مصرف معلمان شهر تهران (چکیده)
8 - رفتار باروری زنان ایران همگام با فرایند تحولات خانواده در سه دهه ی گذشته (چکیده)
9 - فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی براساس مدل EFQM )با استفاده از نرم افزار )CMA.2 (چکیده)
10 - A Review of Inactive Defense Standards in Iran\\\'s Development documents (چکیده)
11 - تحلیل نقش اعتماد بین فردی در مبادلات اقتصادی (چکیده)
12 - بررسی رابطه بین میزان فعالیتهای بدنی با سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (مورد مطالعه: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی( (چکیده)
13 - بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان طلاق در شهر یزد(1394-1395) (چکیده)
14 - بررسی رابطه رضایت از زندگی وسلامت شهروندان شهر مشهد (چکیده)
15 - حمایت اجتماعی و سلامت )مورد مطالعه: شهروندان 30سال و بالاتر شهر مشهد( (چکیده)
16 - STUDYING EFFECTIVE SOCIAL FACTORS ON CULTURAL BELIEFS IMPEDING DEVELOPMENT (CASE STUDY: YASOOJ CITY), 2016 FALL (چکیده)
17 - بررسی رابطه دینداری با سلامت عمومی (مطالعه موردی ساکنان شهر مشهد) (چکیده)
18 - بررسی رفتارهای مسئولانه محیط زیستی با تأکید بر پیوستگی با طبیعت (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران) (چکیده)
19 - آسیب شناسی استفاده از تلفن همراه وتاثیرآن برروابط اجتماعی (چکیده)
20 - بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مشهد وعوامل موثر بر آن با تاکید بر آگاهی از عملکرد (چکیده)
21 - کاربرد های مدل سازی عامل محور در جمعیت شناسی (رهیافتی نوین در علم جمعیت شناسی) (چکیده)
22 - بررسی نقش حمایت اجتماعی بر روی کیفیت زندگی سالمندان شهر مشهد درسال 1393 (چکیده)
23 - تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سالمندان 60سال و بالاتر درمناطق شهری مشهد (چکیده)
24 - عوامل موثر برمیزان شادی د رمیان نوجوانان شهر مشهد 1391 (چکیده)
25 - بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعمال مدیریت بدن دختران مطالعه موردی دختران نوجوان شهرستان مشهد (چکیده)
26 - تاثیر اشتغال مادران بر کیفیت زندگی فرزندان در شهر مشهد (چکیده)