بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Alireza Seifi


موارد یافت شده: 53

1 - تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L) در شرایط آب‌ و هوایی مشهد (چکیده)
2 - Cupriavidus metallidurans bacteria enhance sodium uptake by plants (چکیده)
3 - ABA spray on Arabidopsis seedlings increases mature plants vigor under optimal and water‐deficit conditions partly by enhancing nitrogen assimilation (چکیده)
4 - Rhizobacteria isolated from xerophyte Haloxylon ammodendron manipulate root system architecture and enhance drought and salt tolerance in Arabidopsis thaliana (چکیده)
5 - تأثیر زوال بذر بر صفات فیزیوﻟوژیک و آنزیم های آنتی اکسدانتی و اس-نیتروزیﻼسیون پروتئین ها در دو رقم کلزا (چکیده)
6 - Isolation and Identification of a Novel Cellulolytic and Glucose-tolerant Trichoderma Isolate from Forest Soils in Iran (چکیده)
7 - بیان و تخلیص آنزیم Cas9 در باکتری coli. E (چکیده)
8 - بررسی تنوع ژنومی ارقام پسته مقاوم و حساس به آفت پسیل با استفاده از روش توالییابی کل ژنوم (چکیده)
9 - Suppressive soil microbiota inhibit wilting diseases and enhance growth in sesame (چکیده)
10 - Optimization of callus induction and shoot regeneration in leaf and stem of Pistacia vera L. and UCB-1 (P. atlantica × P. integerrima) (چکیده)
11 - بهینه سازی کالوس زایی و کشت سوسپانسیون سلولی در زعفران (چکیده)
12 - A cost-effective molecular approach for classification of large Trichoderma collections (چکیده)
13 - داسازی ژن‌های کاندید در میانکنش میزبان- گل الیز (Phelipanche aegyptiaca) با استفاده از روش پیمایش ژنوم (چکیده)
14 - Relationship between rate of cell cycle and seed vigour of wheat seeds (چکیده)
15 - Microbiome contributes to phenotypic plasticity in saffron crocus (چکیده)
16 - بررسی و بهینه سازی کشت درون شیشه ای جهت کالوس زایی در برگ و ساقه پایه رویشی پسته فندقی و UCB1 (چکیده)
17 - سرهم بندی ترنسکریپتوم و شناسایی نشانگرهای EST-SSR در زعفران (چکیده)
18 - بررسی و بهینه سازی کشت درون شیشه ای جهت کالوس زایی در برگ و ساقه پایه رویشی پسته فندقی و UCB1 (چکیده)
19 - شناسایی ژ نهای دخیل در استقرار رابطه انگلی در گ لجالیز مصری بر پایه تجزیه و تحلیل دادههای بیان ژ ن (چکیده)
20 - اینتروگرسیون مکان های ژنی مقاومت Ty-1/Ty-3 و Ty-2 به ارقام زراعی گوجه فرنگی با کمک نشانگرهای مولکولی (چکیده)
21 - شناسایی یکی ازموتیف های موثر در پایداری پروتئینATG8Bدر جایگاهLDSدر گیاهMarchantia polymorpha (چکیده)
22 - بهینه سازی کشت سوسپانسیون سلولی در زعفران (چکیده)
23 - جداسازی باکتری های رایزوسفری و اندوفیتی محرک رشد از زعفران (چکیده)
24 - ارزیابی صفات مورفولوژیکی، فنولوژی و تحمل به خشکی در 17 توده بومی کنجد (چکیده)
25 - سرهمبندی ترنسکریپتوم و شناسایی EST-SSR ها در زعفران برای مطالعه تنوع ژنتیکی (چکیده)
26 - ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های زیره سبز با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR (چکیده)
27 - گروه‌بندی برخی ژنوتیپ‌های سریش (‏Eremurus spp.‎‏) ایران با استفاده از صفات ریختی‏ (چکیده)
28 - Beneficial worm allies warn plants of parasite attack below‐ground and reduce above‐ground herbivore preference and performance (چکیده)
29 - خاموشی ژن bZIP14 با استفاده از CRISPR/Cas9 و بررسی موتانت ها در پاسخ به تنش شبکه آندوپلاسمی در گیاه Marchantia polymorpha (چکیده)
30 - In planta removal of nptII selectable marker gene from transgenic tobacco plants using CRISPR/Cas9 system (چکیده)
31 - RNAi-mediated down-regulation of SHATTERPROOF gene in transgenic oilseed rape (چکیده)
32 - Organic extracts of seeds of Iranian Moringa peregrina as promising selective biofungicide to control Mycogone perniciosa (چکیده)
33 - ردیابی ژن های Rdg1a و mlo در جو برای مقاومت به بیماری های لکه قهوه ای نواری و سفیدک پودری (چکیده)
34 - Growth Dynamics and Cell Viability in Tomato Suspension Cultures Derived from Different Types of Calli (چکیده)
35 - Virus-induced CRISPR-Cas9 system improved resistance against tomato yellow leaf curl virus (چکیده)
36 - Screening some Iranian Muskmelon Landraces for Resistance Against Fusarium Wilt Disease using Molecular Markers (چکیده)
37 - GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF SOME NATIVE EREMURUS ACCESSION BASED ON GENOTYPING BY SEQUENCING (چکیده)
38 - جداسازی و بررسی In silico نقش ژن کاندید در میانکنش میزبان- گل جالیز (Phelipanche aegyptiaca) (چکیده)
39 - Potential of a single radicle emergence count in predicting field emergence of Desi chickpea seed lots as an alternative vigour test (چکیده)
40 - باززایی شاخساره از ریز نمونه های TCL و برگ گلوکسینیا (چکیده)
41 - بررسی تاثر دزهای مختلف پرتوی گاما بر قابلیت باززایی گیاه گلوکسینیا در شرایط این ویترو (چکیده)
42 - آیا نماتودهای بیمارگر حشرات می توانند نقشی در تغییر مولفه های مرتبط با القای مقاومت گیاه میزبان در برهمکنش گیاه خوار و دشمن طبیعی داشته باشند ؟ (چکیده)
43 - Enhanced expression and purification of anti-VEGF nanobody in cucurbit plants (چکیده)
44 - بررسی اثر بهینه‌سازی کدونی بر میزان بیان نانوبادی Anti-VEGF (چکیده)
45 - بهینه سازی استخراج پروتوپلاست از میوه گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) (چکیده)
46 - Ethylene and abscisic acid signalling pathways differentially influence tomato resistance to combined powdery mildew and salt stress (چکیده)
47 - Identification of tomato phosphatidylinositol-specific phospholipase-C (PI-PLC) family members and the role of PLC4 and PLC6 in HR and disease resistance. (چکیده)
48 - Differential expression of TIR-like genes embeded in the Mi-1 Gene cluster in nematode-resistant and -susceptible tomato roots (چکیده)
49 - Write ‘systemic small RNAs’: read ‘systemic immunity’ (چکیده)
50 - An Avirulent Tomato Powdery Mildew Isolate Induces Localized Acquired Resistance to a Virulent Isolate in a Spatiotemporal Manner (چکیده)
51 - Linked, if Not the Same, Mi-1 Homologues Confer Resistance to Tomato Powdery Mildew and Root-Knot Nematodes (چکیده)
52 - How to effectively deploy plant resistances to pests and pathogens in crop breeding (چکیده)
53 - Genetics and molecular mechanisms of resistance to powdery mildews in tomato (Solanum lycopersicum) and its wild relatives (چکیده)