بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Hooshang Fallah Rad


موارد یافت شده: 39

1 - تأثیر مکمل دانه کتان در جیره بر ترکیب اسیدهای چرب ، خصوصیات کیفی اسپرم و برخی پارامترهای خونی در قوچ کردی (چکیده)
2 - Diagnostic accuracy of milk oxidation markers for detection of subclinical mastitis in early lactation dairy cows (چکیده)
3 - Effects of eCG in Milking Dairy Cows with High Levels of BUN and Synchronized with Ovsynch Protocol (چکیده)
4 - بررسی تأثیر عوامل مادری، جنینی و محیطی در زمان زایش گاوهای شیری (چکیده)
5 - Oxidative stress and trace elements before and after treatment in dairy cows with clinical and subclinical endometritis (چکیده)
6 - Hematological changes before and after treatment in dairy cows with clinical and subclinical endometritis (چکیده)
7 - Acute‐phase protein concentration and metabolic status affect the outcome of treatment in cows with clinical and subclinical endometritis (چکیده)
8 - بررسی متداول ترین موارد سوء استفاده از داروهای دامپزشکی در ایران (چکیده)
9 - ارزیابی بهداشتی و میزان آلودگی شیر گاوهای مبتلا به اورام پستانی در تعدادی از گاوداریهای صنعتی مشهد (چکیده)
10 - Influence of selenium, vitamin E and Zn on semen quality of Blochi rams (چکیده)
11 - Comparison of reproductive parameters, plasma and milk E2 and P4 concentrations following application of Ovsynch-CIDR Vs two consecutive injections of PGF2 , in dairy Holstein cows (چکیده)
12 - Prevalence of MAP in a Large Dairy Herd and its Effect on Reproductive and Production Indices (چکیده)
13 - Influence of Selenium, viamin E and Zn on semen quality of Baluchi rams (چکیده)
14 - Mammary gland immune dysfunction in high yielding dairy cows immediately after calving: can dietary vitamin C help? (چکیده)
15 - First report of Neospora caninum-associated bovine abortion in Mashhad area, Iran (چکیده)
16 - بررسی وقوع ورم پستان تحت کلینیکی در یک گله گاو شیری و اثرات تزریق پنی سیلین پروکائین با دوز های بالا و پائین در سطح شیر دهی آنان (چکیده)
17 - رابطه بین هورمون های تیروئید و تستوسترون در گوسفندان نر از نژاد های تک قلو زا و چند قلوزا (چکیده)
18 - ارزیابی بهداشتی و تعیین هویت باکتریهای جدا شده از شیر خام گاوهای مبتلا به ورم پستان در تعدادی از کاو داری های شهرستان مشهد (چکیده)
19 - ارزیابی تاثیرات پروتکل Ovsynch-CIDR بر شاخص های تولید مثلی، استرادیول و پروژسترون در مقایسه با یک پروتکل متداول کنترل فحلی در گاو های شیری (چکیده)
20 - تحلیلی بر موازنه منفی انرژی (NEB) و تاثیر آن بر باروری، تولید مثل و بیماری های متابولیک در گاو های شیری (چکیده)
21 - بررسی شدت آلودگی به باکتریهای سرما گرا در شیر خام تحویلی به سه کارخانه تولید فرآورده های لبتی اطراف مشهد (چکیده)
22 - اثرات استفاده از روش آوسینک-سیدر در گیرایی تلقیح، سطوح پروژسترون خون و شیر، میزان پروئین تام خون، آلبومین خون و شیر در روز 5 بعد از تلقیح در گاو هلشتاین (چکیده)
23 - ارزیابی باکتریهای گرم منفی جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به اورام پستان درمانگاهی و تحت درمانگاهی در دامداریهای صنعتی مشهد و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها (چکیده)
24 - تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای گرم مثبت جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به وزم پستان درمانگاهی و تحت درمانگاهی در دامداریهای صنعتی مشهد (چکیده)
25 - مقایسه دو روش فحل یابی برای مقایسه دقت و کارایی آنها با استفاده از اندازه گیری پروژسترون چربی شیر (چکیده)
26 - A study of the incidence of bacterial species assiciated with intramammary infections in dairy heifers in Mashhad, Iran (چکیده)
27 - Copper toxicity in confinement-housed ram lambs (چکیده)
28 - Coagulase negative Staphylococci and Staphylococcud aureus, the main organisms coausing pre and post calving heifer mastitis in a holstein dairy farm (چکیده)
29 - Design and introduction of a nested-PCR based on IS900 geen, for molecular detection of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in fecal samples (چکیده)
30 - Prevalence of dairy heifer IMI and the associated bacteria before and after parturition as determined by use of bacterial culture, SCC, CMT and TBC (چکیده)
31 - بررسی مقایسه‌ای غلظت پروژسترون پلاسما و پارامترهای متابولیکی خون و شیر گاوهای هولشتاین تحت القاء تخمک گذاری با دو روش آوسینک وآوسینک‌سیدر (چکیده)
32 - Prevalence of and antibiotic susceptibility of coagulase-negatine Staphylococci isolated from bovine intramammary infections in Mashhad, Iran (چکیده)
33 - Effect of CIDR and Different Doses of PMSG on Pregnancy and Lambing Rate Out of Breeding Season in Balouchi Ewes (چکیده)
34 - تعیین میزان باقیمانده جنتامایسین در شیر خام تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد و شیر پاستوریزه حاص (چکیده)
35 - برسی فراوانی باکتری های سرمادوست در شیر مخزن تحویلی به کارخانه های شیر پاستوریزه مشهد و تأثیر این باکتری ها بر ویژگی شیر پاستوریزه تولید شده (چکیده)
36 - effect of transient early hyperthyroidism on onset of puberty in suffolk ram lambs (چکیده)
37 - The survey of maternal and fetal effects on calving time of single pregnancy in Holstein dairy cattle (چکیده)
38 - Seroepidemiology of Neospora caninum infection in dairy cattle herds in Mashhad area, Iran (چکیده)
39 - بررسی وقوع ورم پستان تحت بالینی در یک گاو شیری با استفاده از تست کالیفرنیایی شیر، شمارش سلولهای سوماتیک، تعیین بار میکروبی و اثرات درمان با پنی سیلین در میزان شیر دهی آنان (چکیده)